Mohit malik4153

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

I Mohit Malik Welcome You All

Slide 2:

साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्। न हि तापयितुं शक्यं सागरांभस्तृणोल्कया॥

Slide 3:

सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः । विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्

Slide 4:

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः। यत्र तास्तु न पूज्यंते तत्र सर्वाफलक्रियाः॥

Slide 5:

गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत्। वर्तमानेन कालेन वर्तयंति विचक्षणाः॥

Slide 6:

गुणा : गुणज्ञेषु गुणीभवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा : सुस्वादुतोया : प्रवहंति नद्य : समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेय

Slide 7:

दानोपभोगरहिता दिवसा यस्य यान्ति वै स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति

Slide 8:

अयं निज : परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारमनसानां तु वसुधैव कुटुंबकम्

Slide 9:

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

Slide 10:

उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै : न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा :

Slide 11:

न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारि। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

Slide 12:

स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते॥

Slide 13:

Made By Mohit Malik

Slide 14:

Thank You

authorStream Live Help