بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فضاها

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فضای داخلی :

ب ررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فضا ی داخلی

نور:

نور ابعاد یک پنجره سقفی در تعیین میزان نورگیری اتاق نقش دارد.ابعاد بازشوی موجود در دیوار علاوه بر نور به ایجاد دید ایجاد فضای خصوصی تهویه درجه ی مطلوب محصوریت و نمای خارجی تاثیر دارد.در تعیین میزان نورگیری اتاق جایگاه و جهت پنجره مهمتر از ابعاد است. جهت یک بازشو می تواند بصورتی باشد که نور مستقیم خورشید را دریافت کند .تاثیرات زیانبخش نور مستقیم خورشید همچون تشعشع و گرمای مفرط را می توان از طریق ایجاد سایه بان در داخل بازشو یا ایجاد سایه با استفاده از شاخ و برگ درختان یا ساختمانهای مجاور کنترل کرد.

Slide 4:

جهت یک بازشو می تواند به گونه ای باشد که از نور مستقیم آفتاب بدور باشد و بجای آن از نور غیر مستقیم محیط که از بالا و از سمت آسمان می آید استفاده کند. هنگامی که بازشویی در امتداد حاشیه ی یگ دیوار یا در گوشه ی یک اتاق ایجاد می شود نور خورشیدی که از طریق آن وارد اتاق می شود سطح دیوار جانبی و عمود بر سطح تراز مدخل را روشن می کند.این سطح نورانی خود به تنهایی منبع نورانی محسوب شده و میزان نور موجود در فضا را بیشتر می کند.

نور:

نور عوامل دیگری نیز بر کیفیت نور موجود در و داخل اتاق تاثیر می گذارد.سایه ی بوجود آمده از شکل و تقسیم بندی یک بازشو در اثر تابش نور خورشید به آن بر روی فرم ها و سطوح اتاق منعکس می گردند.رنگ و بافت این فرم ها و سطوح به نحوه ی انعکاس نور تاثیر گذاشته و بدین صورت میزان روشنایی فضای داخلی را تغییر خواهد داد.

دید:

دید از موارد حائز اهمیت در هنگام ایجاد کانون و جهت است. برخی از اتاق ها دارای کانون و برخی داررای جهت خارجی اند که از طریق ایجاد دید به خارج ایجاد شده است و باعث ارتباط با محدوده ی اطراف شده. برای کادربندی از یک بازشوی کوچک استفاده می کنیم که چشم انداز کوچکی از محیط ارائه می کند. برای ایحاد جهت مورب در فضا پنجره ای در گوشه اتاق قرار می دهیم.

بازشوها عناصری برای تعریف فضا:

بازشوها عناصری برای تعریف فضا بدون وجود بازشو در سطوح محصور شده هیچ ارتباط فضایی یا بصری با فضای مجاور نیست بازشوها بسته به اندازه تعداد و موقعیتشان از محصوریت فضای کاسته و بر جهتگیری و جریان فضا و کیفیت نور و چشم انداز و نما چگونگی کاربرد و حرکت در داخل فضا هم تاثیر بگذارد.

Slide 20:

در داخل سطح پنجره می تواند به کلی در درون دیوار یا سطح سقف قرار گرفته و از چند طرف توسط سطح محصور شود. در گوشه ها پنجره می تواند در امتداد یک لبه یا در گوشه ی دیوار یا سطح سطح سقف قرار گیرد بطوریکه در هر حالت در گوشه ها قرار گیرد.

Slide 21:

بین صفحه ها پنجره می تواند به طور عمودی بین کف و سقف یا به طور افقی بین دو سطح دیوار قرار گیرد.ابعاد آن نیز می تواند بزرگ شده و کل فضای اتاق را اشغال کند.

ایجاد بازشو در گوشه ها:

ایجاد بازشو در گوشه ها بازشوهایی که در گوشه ها واقع شوه اند به فضا و سطوح متصل به خود جهت مورب می بخشند. نمای مطلوب را بدست داده یا کوشه ی تاریک فضا را می پوشاند.نوری که از طریق بازشوی موجود در گوشه وارد فضا می شود بر سطوح مجاور و عمود بر بازشو تابیده می شود.

ایجاد بازشو بین سطوح:

ایجاد بازشو بین سطوح بازشوهای عمودی که از کف تا سقف یک فضا بسط یابد از نظر بصری حاشیه های دیوار را ایجاد می کند و آن را تفکیک می کند . بازشوی افقی که در دو سوی سطح دیوار امتدلد یابد آن را به لایه های افقی تقسیم می کند. در صورتی که بازشوی افقی در دو سوی گوشه قرار بگیرد لایه بندی افقی فضا را و نمای چشم انداز را از داخل فضا وسیع می کند. شکل بازشوی سقفی می تواند برای انعکاس مستقیم نور خورشید و انعکاس غیرمستقیم روشنی روز یا ترکیبی از هر دو تغییر داده شود.

Slide 26:

پنجره های دیواری چشم اندار وسیعتری را ایجاد می کند و باعث انعکاس بیشتر نور خورشید می شوند.

Slide 27:

ترکیب پنجره ی دیواری با پنجره ی سقفی باعث ایجاد اتاقی آفتابگیر یا فضای گلخانه ای می گردد.

Slide 34:

اگر پنجره ی دیواری مرز عمودی موجود درفضا را کمرنگ کند از نظر بصری باعث گسترش فضا فرتر از حدود فیزیکی آن می گردد.

درجه محصوریت:

درجه محصوریت میزان محصور شدن یک فضا تاثیر بسزایی را بر درک ما از شکل و جهت گیری آن دارد. بازشوهایی که در داخل سطوح یک فضا قرار دارد نه باعث کم اهمیت شدن لبه ها و نه کاهش حس محصورت فضا می شود.

Slide 40:

بازشوهایی که در امتداد حاشیه های سطوح فضا قرار گرفتند علاوه بر از بین بردن شکل کلی فضا ارتباط بصری و تعامل آن با فضای مجاود را گسترش می دهند. بازشوهایی که در میان سطوح فضا قرار گرفته اند باعث تفکیک سطوح تراز شده و با افزایش تعداد و اندازه آنها از میزان محصور شدگی فضا کاسته می شود و با فضای مجاود ترکیب می شود.

روابط فضایی:

روابط فضایی فضایی درون یک فضا فضاهای مداخل فضاهای مربط شده توسط یک فضای مشترک فضاهای مجاور

فضایی درون یک فضا:

فضایی درون یک فضا رابطه ی فضا های در هم رفته ناشی از هم پوشانی و ایجاد یک فضای مشترک بین آنهاست.

فضایی درون یک فضا:

فضایی درون یک فضا یک فضای بزرگ می تواند یک فضای کوچکتر را درون حجم خود احاطه کند طوریکه تداوم بصری و فضایی بین دو فضا به راحتی برقرار شود.اما فضای کوچکتر برای ایجاد ارتباط با محیط خارجی وابسته به فضای بزرگتر است.

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک:

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک دو فضایی که با فاصله از هم جدا شده اند می توانند به کمک فضای سومی که نقش واسطه دارد به هم متصل شوند.رابطه ی فضایی و بصری بین دو فضا به طبیعت فضای سومی که مرز مشترکی با آنها دارد وابسته دارد.

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک:

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک:

فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک

سیرکولاسوان : حرکت درون یک فضا:

سیرکولاسوان : حرکت درون یک فضا اجزاء سیرکولاسیون مسیر رسیدن به بنا: دید از دور ورودی بنا: از بیرون به داخل وضعیت مسیر: توالی فضاها روابط مسیر-فضا:لبه ها-گره ها و انتهای مسیر فرم فضایی سیرکولاسیون: راهروها-تالارها بالکن-راه پله ها و اتاق ها

مسیرهای رسیدن به بنا:

مسیرهای رسیدن به بنا از جلو: جهت ورودی ساختمان را در امتداد مسیری محوری ومستقیم نشان می دهد.چهره ی کاملی یا نمای دقیقی از ورود نشان می دهد. مورب: پرسپکتیو بر نمای جلووفرم ساختمان تاثیر می گذارد.راه رسیدن به بنا طولانی تراست. مارپیچ: راه رسیدن را طولانی کرده و بر فرم سه بعدی آن تاکید دارد.ورودی بنا بارها دیده و یا تا انتهااز دید پنهان می باشد.

Slide 75:

ورودی بنا

روابط مسیر-فضا:لبه ها-گره ها و انتهای مسیر:

روابط مسیر-فضا:لبه ها-گره ها و انتهای مسیر

Slide 81:

عبور کردن از کنار فضاها: تمامیت و یکپارچگی فضاها وضعیت انعطاف پذیر مسیر اتصال فضاومسیرها توسط فضای واسطه با عبور از میان فضاها: قرارگیری مسیر در یک فضای محوری یا مورب یا امتداد کنارهای فضاها. ایجاد مکان برای حرکت یا مکث با عبور از درون فضا. با منتهی شدن به یک فضا: مسیر قرارگیری فضا معرف مسیر می باشد. برای ورودبه فضایی کا از نظر سمبولیک و کارکردی مهم است.

بالکن-راه پله ها – فرم فضایی سیرکولاسیون: شامل راهروها-تالارها :

بالکن-راه پله ها – فرم فضایی سیرکولاسیون: شامل راهروها-تالارها مسیر حرکت را می توان به عنوانه یک ریسمان خیالی تصور کرد که فضاهای یک ساختمان، و یا هر سری از فضاهای خارجی و داخلی را به هم مرتبط میسازد.

وضعیت قرارگیری مسیر:

وضعیت قرارگیری مسیر 1.خطی 2.شعاعی 3.مارپیچی 4.شطرنجی 5.شبکه ای 6.مرکب

Slide 112:

با تشکر از استاد گرامی و توجه شما دوست عزیز

authorStream Live Help