m1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Обща цел : Подобряване на достъпа до качествено образование в ОУ”Елин Пелин” чрез създаване на активна подкрепяща и атрактивна интегрираща среда за учениците със специални образователни потребности (СОП).

PowerPoint Presentation:

Специфични цели 1. Специализирана подготовка на учителите в ОУ”Елин Пелин” за работа с деца и ученици със СОП чрез обучение и квалификация. 2. Създаване на алтернативна форма на обучение за изграждане на оптимална подкрепяща и атрактивна среда, чрез организиране и изпълнение на дейности, насочени към подпомагане на интеграцията и социализацията на децата и учениците със СОП.

PowerPoint Presentation:

Използване на методи на Продуктивното обучение за създаване на стимул и мотивация за учене и изграждане на практически умения, водещи до добра социализация и бъдеща реализация чрез насочване към определена професия. Формиране на умения за отговорно родителство и партньорство в интегрираното обучение на децата и учениците със СОП. 5. Популяризиране и мултиплициране на методиката и резултатите чрез широка обществена осведоменост за целите и задачите на проекта, за промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Основните дейности ще бъдат обхванати в четири направления: Направление І . Педагогическа лаборатория за учители и специалисти с педагогически функции. Направление ІІ. Педагогическа лаборатория за родители на деца със СОП. Направление ІІІ. Лаборатория за индивидуално обучение и обучение с помощ на деца със СОП. Направление І V . Лаборатория за творчески изяви в ателиета по изкуства и продуктивно обучение.

Направление І. Педагогическа лаборатория за учители и специалисти с педагогически функции:

Направление І. Педагогическа лаборатория за учители и специалисти с педагогически функции Ще се извърши обучение на 50 преподаватели от ОУ „Елин Пелин” за комплексно оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със СОП. Тук ще се извърши теоретична и практическа подготовка на учителите в посока:

PowerPoint Presentation:

проучване на наш и чужд опит за интегрираното обучение на деца и ученици със СОП; характерни особености на децата и учениците със СОП; извършване на комплексно оценяване на образователните потребности на деца и ученици със СОП;

PowerPoint Presentation:

разработване на индивидуални програми за обучение; внедряване на специализирани образователни софтуери по основните учебни дисциплини за начален и прогимназиален курс; разработване и създаване на учебни помагала по учебни предмети или раздели за индивидуална работа с учениците със СОП.

PowerPoint Presentation:

Обучението ще се проведе в два модула: М одул А- за теоретична и практическа подготовка , от 46 0 часа; Модул В- практикуми за използване на софтуерни продукти и интерактивни компютърни технологии и разработване на помагала , от 2 40 часа.

PowerPoint Presentation:

Целевата група за теоретичната и практическата подготовка е разделена на три групи. Целевата група в практикума за използване на софтуери и разработване на помагала за работа с ученици със СОП е разделена по следния начин: на 4 групи – софтуери и съвременни интерактивни технологични програми ; на 8 групи – екипи за разработване на учебни помагала.

Направление ІІ. Педагогическа лаборатория за родители на деца със СОП:

Направление ІІ . Педагогическа лаборатория за родители на деца със СОП Обучението ще протече под формата на индивидуално, психологическо консултиране, според заявените нужди от родителите, под формата на групови занятия за психологическа подкрепа и взаимопомощ, както и активното им включване със съвместната работа с деца в лабораторията за творчески изяви. Ще се дискутира върху специфичните особености на деца със СОП, работа върху практически казуси за търсене на работещи решения за отработване на ефективни поведенчески модели при взаимоотношението „родител-дете” и др.

Направление ІІІ. Лаборатория за индивидуално обучение и обучение с помощ на деца със СОП.:

Направление ІІІ. Лаборатория за индивидуално обучение и обучение с помощ на деца със СОП . Ще се извърши индивидуалното обучение на деца и ученици със СОП за реализиране на индивидуалните им учебни програми. Предвиждат се сесии „С приятел е по-лесно”, където в часа за индивидуално обучение друг ученик ще подпомага обучителната дейност на ученика със СОП. За всеки ученик се предвиждат определен брой часове за индивидуално обучение по всички основни предмети за съответния клас, както и часове в сесиите „С приятел е по-лесно”.

Направление ІV. Лаборатория за творчески изяви в ателиета по изкуства и продуктивно обучение:

Направление І V . Лаборатория за творчески изяви в ателиета по изкуства и продуктивно обучение Ще функционират следните ателиета: А телие „Приложно изкуство и продуктивно обучение”; Ателие „Музика и театър”; А телие „Народно творчество”.

Дейност 1 : Подготовка и сключване на договори с участниците в екипа за управление на проекта :

Дейност 1 : Подготовка и сключване на договори с участниците в екипа за управление на проекта Описание на дейността: Подписване на граждански договори с екипа за управление на проекта. Очаквани резултати: Сформиран екип за управление и сключени четири граждански договори.

Дейност 2 : Информационна кампания за популяризирането на ОП „РЧР” и идеите на проекта „Алтернативно училище: Заедно!” пред бургаската общественост :

Дейност 2 : Информационна кампания за популяризирането на ОП „РЧР” и идеите на проекта „Алтернативно училище: Заедно!” пред бургаската общественост Описание на дейността: Провеждане на кръгла маса за популяризиране идеите на проекта ОП „РЧР” и въвеждане на информацията в уеб сайта на ОУ”Елин Пелин” и медийно отразяване Очаквани резултати: Максимална обществена информираност за целите и идете на проекта и осигуряване на подкрепа и съдействие за реализирането му

Дейност 3 : Ремонт и оборудване на две помещения в ОУ”Елин Пелин”, за целите на проекта:

Дейност 3 : Ремонт и оборудване на две помещения в ОУ”Елин Пелин”, за целите на проекта Описание на дейността: Създаване на условия за провеждане на теоретическото и практическо обучение на бенефициентите на проекта Очаквани резултати: Изграждане на съвременен ресурсен кабинет за работа с деца със СОП и педагогически център за учители и родители на деца със СОП

Дейност 4 : Сформиране на целева група:

Дейност 4 : Сформиране на целева група Описание на дейността: Изработване и провеждане на ефективна процедура при подбор на крайните бенефициенти на проекта. Целевата група се сформира в резултат на анкетно проучване сред учители и родители на учениците със СОП Очаквани резултати: Сформиране на целева група – 45 учителя, 15 ученици и 20 родители

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП:

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП Описание на дейността: Теоретичен модул - Разучаване на националните стратегически документи, свързани с обучението на деца със СОП. - Проучване на наш и чужд опит за интегрираното обучение

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП:

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП Описание на дейността: Практически модул - Разработване на модули за комплексно оценяване на образователните потребности. - Разработване на индивидуални програми за обучение.

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП:

Дейност 5 : Квалификационно обучение за теоретична и практическа подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП Очаквани резултати: - Запознаване с характерните особености на деца със СОП - Формиране на обучителни екипи. Умения за работа с изоставащи ученици, извън целевата група.

Дейност 6 : Организиране на дейността на Педагогическа лаборатория за родители на деца със СОП:

Дейност 6 : Организиране на дейността на Педагогическа лаборатория за родители на деца със СОП Описание на дейността: Провеждане на групови занятия за психологическа подкрепа и взаимопомощ и дискусии върху специфичните особености на деца със СОП. Съвместна дейност с децата им в ателиетата за изкуства. Очаквани резултати: Активно участие на родителите в подобряване на подкрепящата среда за реализиране на интегриращото обучение.

Дейност 7 : Организиране и провеждане на „Празник на приятелството” – парк Росенец – Бургас :

Дейност 7 : Организиране и провеждане на „Празник на приятелството” – парк Росенец – Бургас Описание на дейността: Интерактивни игри за опознаване на участниците в проекта. Създаване на социален контакт между членовете на целевата група. Очаквани резултати: Създаване на подкрепяща група „Приятели” от ученици и родители извън целевата група.

Дейност 8 : „Вълшебствата на Коледа” – спектакъл :

Дейност 8 : „Вълшебствата на Коледа” – спектакъл Описание на дейността: Подготовка на спектакъла, на декор, костюми и реквизит в ателие „Приложни изкуства” и „Театър и музика”. Участват учениците със СОП, техните родители и ученици от подкрепящата група „Приятели”. Очаквани резултати: Създаване на атрактивна образователна среда, подкрепяща личностната изява на децата със СОП. Цели се социалното им участие в училищния живот и включването на техните родители и подкрепящата група „Приятели”. Формиране на умения за екипна работа и общуване родител-ученик и деца в норма.

Дейност 9 : Народен обичай „Еньова буля”, представен в с.Факия :

Дейност 9 : Народен обичай „Еньова буля”, представен в с.Факия Описание на дейността: Запознаване на учениците с автентичения народен обичай „Еноьова буля”- изследователска работа на терен в с.Факия. Представяне на обичая в Етнографски музей – Бургас. Участват ученици със СОП, заедно с родители и подкрепяща група „Приятели”. Очаквани резултати: Изграждане на умения за общуване в неформална среда чрез средствата на фолклора. Разширяване на социалните контакти на родителите и учениците. Формиране на качества на характера – сърдечност и уважение.

Дейност 10: Подготовка на Великденски базар:

Дейност 10 : Подготовка на Великденски базар Описание на дейността: Усвояване на технология за изработване на предмети от приложното изкуство – керамика, батик, стъклопис. Създаване на сувенири и изделия за бита. Участват ученици със СОП, заедно с родители и подкрепяща група „Приятели”. Очаквани резултати: Изграждане на умения за изработване и предлагане на готовите изделия – продуктивно обучение Създаване на условия за социално общуване и изграждане на толерираща среда.

Дейност 11 : Лятна работилница за народно приложно изкуство и продуктивно обучение в условията на летен лагер-пленер в с. Мийковци, град Елена и представяне на изработените изделия на изложба в Бургаски младежки дом :

Дейност 11 : Лятна работилница за народно приложно изкуство и продуктивно обучение в условията на летен лагер-пленер в с. Мийковци, град Елена и представяне на изработените изделия на изложба в Бургаски младежки дом Описание на дейността: Изработване на пана от текстилни материали, тъкане, изработване на предмети и накити от вълна, прежда, синци и пайети и отпадъчни материали. Работа в ателието на художник-керамик .

Дейност 11 : Лятна работилница за народно приложно изкуство и продуктивно обучение в условията на летен лагер-пленер в с. Мийковци, град Елена и представяне на изработените изделия на изложба в Бургаски младежки дом :

Дейност 11 : Лятна работилница за народно приложно изкуство и продуктивно обучение в условията на летен лагер-пленер в с. Мийковци, град Елена и представяне на изработените изделия на изложба в Бургаски младежки дом Очаквани резултати: Развитие на фина моторика. Изграждане на умения за адаптиране в непозната среда, толерантно общуване на участниците в пленера и съобразяване с индивидуалните особености на всеки. Запознаване на обществеността с идеите на проекта за изграждане на интегрираща и възможностите на продуктивното обучение за деца със СОП.

Дейност 12 : Практикум: Подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП:

Дейност 12 : Практикум: Подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП Описание на дейността: - разработване на индивидуални програми за обучение; - използване на специални образователни програми; - разработване и създаване на помагала по учебни предмети или раздели за индивидуална работа; Очаквани резултати: Създаване на условия за подобряване на подкрепящата среда за обучение и развитие на деца и ученици със СОП.

Дейност 13 : Коледна изложба-базар:

Дейност 13 : Коледна изложба-базар Описание на дейността: Представяне на детските коледни творби в Бургаски свободен университет. Издаване на календар. Участват ученици със СОП, заедно с родители и подкрепяща група „Приятели”. Очаквани резултати: Изграждане на умения за представяне на готовите изделия. Популяризиране дейността на проекта пред бургаската общественост .

Дейност 14 : „Мартеница за здраве”. „Подаръкът на мама го направих сам” – работа по ателиета :

Дейност 14 : „Мартеница за здраве”. „Подаръкът на мама го направих сам” – работа по ателиета Описание на дейността: Работа в ателиетата за изработване на традиционна мартеница и създаване на подаръци за 8-ми март. Участват ученици със СОП, заедно с родители и подкрепяща група „Приятели”. Очаквани резултати: Развитие на фина моторика чрез изкуството и подобряване на общуването. Емоционално преживяване в творческия процес и развитие на естетически усет.

Дейност 15 : Мюзикъл „Страшни смешки, смешни страшки за герои със опашки” по Недялко Йорданов:

Дейност 15 : Мюзикъл „Страшни смешки, смешни страшки за герои със опашки” по Недялко Йорданов Описание на дейността: Подготовка и поставяне на спектакъл. Дейностите се извършват в ателиетата по изкуства. Участват учениците със СОП, техните родители и ученици от подкрепящата група „Приятели”.

Дейност 15 : Мюзикъл „Страшни смешки, смешни страшки за герои със опашки” по Недялко Йорданов:

Дейност 15 : Мюзикъл „Страшни смешки, смешни страшки за герои със опашки” по Недялко Йорданов Очаквани резултати: Създаване на атрактивна образователна среда, подкрепяща личностната изява на децата със СОП. Цели се социалното им участие в училищния живот и включването на техните родители и подкрепящата група приятели. Формиране на умения за екипна работа и общуване родител-ученик и деца в норма.

Дейност 16 : Приказният свят на Странджа – посещение на резерват „Марина река”и гр.Малко Търново. :

Дейност 16 : Приказният свят на Странджа – посещение на резерват „Марина река”и гр.Малко Търново. Описание на дейността: Провеждане на урок на открито в „Горска класна стая ”. Наблюдение на флората и фауната на природния парк Откриване и разпознаване на звуците на гората. Цветове и форми в природата – рисуване. Участва цялата целева група. Очаквани резултати: Придобиване на знания за природата чрез непосредствено общуване с нея.

Дейност 17: „Весело лято” - занимания по изкуства. Лятна работилница за приложно изкуство и представяне на театрални етюди по творби от изучения учебен материал по Български език и литература :

Дейност 17 : „ Весело лято” - занимания по изкуства. Лятна работилница за приложно изкуство и представяне на театрални етюди по творби от изучения учебен материал по Български език и литература Описание на дейността: Подготовка на изделия за заключителната изложба и задълбочаване на познанията по Български език и литература чрез средствата на театъра. Участват децата със СОП и подкрепяща група от ученици и родители.

Дейност 17: „Весело лято” - занимания по изкуства. Лятна работилница за приложно изкуство и представяне на театрални етюди по творби от изучения учебен материал по Български език и литература :

Дейност 17 : „ Весело лято” - занимания по изкуства. Лятна работилница за приложно изкуство и представяне на театрални етюди по творби от изучения учебен материал по Български език и литература Очаквани резултати: Организиране на свободното време на учениците чрез художественотворческа дейност. Придобиване на умения и сръчности и повишаване на естетическия вкус. Подобряване на общуването чрез работа в екип.

Дейност 18 : Изложба „Изкуството през детските очи”- финализираща дейност по проекта. Пресконференция :

Дейност 18 : Изложба „Изкуството през детските очи”- финализираща дейност по проекта. Пресконференция Описание на дейността: Представяне на изработените от децата предмети в ателиетата по изкуства, подпомогнати от родителите, учители и приятели. Дейността включва запознаване на обществеността чрез средствата на електронните медии за постигнатите резултати от реализацията на дейностите по проекта.

Дейност 18 : Изложба „Изкуството през детските очи”- финализираща дейност по проекта. Пресконференция :

Дейност 18 : Изложба „Изкуството през детските очи”- финализираща дейност по проекта. Пресконференция Очаквани резултати: Създаване на положителна нагласа на обществеността към интегрираното обучение.

Индикатори за изпълнение на дейностите и за резултати от проекта :

Индикатори за изпълнение на дейностите и за резултати от проекта Проведени 20 сесии за педагогическо и психологично консултиране.Не по-малко от 20 часа участие на всеки родител в работата на ателиетата по изкуства. Извършен ремонт на 2 класни стаи, оборудвани и приспособени за съвременен Ресурсен кабинет и Педагогически център за учители и родители.

PowerPoint Presentation:

Сформирани 8 екипа за разработване на индивидуални програми . Изработени 9 помагала. Изработен един софтуерен продукт. Изработени 600 изделия в ателиетата по приложни изкуства и ателие „Народно творчество”. 5 посещения на ателието по керамика в гр. Елена на художник – керамик. 1 среща с местната общественост за запознаване с идеите на проекта. Експониране и представяне на 1 изложба в Младежки културен център – град Бургас.

PowerPoint Presentation:

Изработени 80 послания към очакванията от проекта. Изработени 100 традиционни мартеници и подаръци. Създадени 3 пана и 200 предмети от керамика, стъкло, накити от вълна, прежда, синци и паети за финалната изложба. Проведени две „кръгли маси” с приблизително 150 участници . Репортажи в електронни медии - 3. Публикации в местния печат - 5. Изработени и разпространени: 1000 дипляни, 20 афиша за предстоящи събития.

МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ:

МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ Проектът – Алтернативно училище „Заедно” предлага големи възможности за мултиплициране на постигнатият ефект (в т.ч. и възможност за повторно прилагане и разширяване на проекта). Мултиплициращият ефект се състои в разширяване кръга на хората, които ще се запознаят с идеите на проекта и ще допринесат за формиране на положителни нагласи за въвеждането на интегрираното обучение в масовите училища.

PowerPoint Presentation:

Чрез широко мащабна информационна кампания, изложби, интерактивни игри на открито, екскурзии с пряко и косвено участие на родители и представители на различни местни институции: Ресурсен център Бургас и РИО – Бургас, ще се цели широка обществена подкрепа и изграждане на убеждения за значимостта и популяризирането на идеите на проекта. Разбирането за необходимостта от повторно прилагане и разширяване на предлаганият проект са водещи както за избора на целевата група, така и за планираните дейности.

PowerPoint Presentation:

Мултиплициращият ефект ще се получи и в резултат на създадените контакти с външни лица и организациипри провеждане на проектните дейности. Институционалната устойчивост на постигнатите по проекта резултати ще сегарантира, чрез продължаване съществуването на Алтернативното училище и след приключването на настоящия проект. Опитът, натрупан от учителите в обучителните модули ще съдейства за организиране на педагогическата и методична работа не само с деца и ученици със СОП, а и с изоставащи ученици. Ще бъде генерирана добавена стойност, чрез инвестирането в Продуктивното обучение за възможности в бъдеще чрез „правене”.

УСТОЙЧИВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

УСТОЙЧИВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА Алтернативно училище „Заедно” е завършен модел за прилагане във всяко едно училище, обучаващо деца и ученици със СОП. Устойчивостта на проекта се гарантира от реализирането на предвидените дейности по четирите направления на Алтернативното училище. Педагогическите и методически компетенции на учителите, получени в квалификационното обучение, ще допринесат за подобряване на интегриращата среда в училището за реализиране на интегрираното обучение както на настоящите, така и забъдещите деца и ученици със СОП.

PowerPoint Presentation:

Педагогическото и психологическо консултиране на родителите ще допринесе за активното им включване не само в процеса на обучение, но и за умения за отработване на ефективни поведенчески модели за реагиране в конкретни ситуации, произтичащи при взаимодействието „семейство – дете”, необходими за социализацията на детето извън училище.

PowerPoint Presentation:

Изработените помагала за индивидуална работа, както и изработеният нов специализиран образователен софтуер, ще подпомагат обучението не само на деца и ученици със СОП, а и тези, които са със занижена мотивация за учебна дейност. Чрез прилагане на основните методи на продуктивното обучение в ателиетата по изкуства се дава реална възможност за бъдеща реализация и насочване към определена професия и стремеж към създаване на равностойни стандарти за качество на живот.

ФИНАНСОВА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

ФИНАНСОВА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОУ „Елин Пелин” ще се ангажира с функционирането на Алтернативното училище и след края на проекта, като финансирането на индивидуалното обучение, обучението „С приятел е по-лесно” и извънкласните дейности в Ателиетата по изкуства ще се осъществят чрез финансовия ресурс на училището и кандидатстване по нови покани и набиране на средства от други източници.

authorStream Live Help