Giai toan co loi van

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TiÕt d¹y To¸n líp1 Héi thi gi¸o viªn giái bËc tiÓu häc cÊp tØnh Bµi: Gi¶I to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Tr­êng tiÓu häc Sè 1 Léc Ninh - §ång Híi Së gd&®t Qu¶ng B×nh

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Bài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11, 22,… 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 Bài 2: Điền dấu >, <, = 73…76 47…39 19…15 + 4 < > =

PowerPoint Presentation:

To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Bài toán: Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà An còn lại mấy con gà ? Tóm tắt: Có : 9 con gà Bán : 3 con gà Bài giải Còn lại: …con gà ? Số gà còn lại là: 9 – 3 = 6(con) Đáp số: 6 con gà

PowerPoint Presentation:

To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo)

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ? Tóm tắt: Có : …con chim Bay đi : ….con chim Còn lại: …con chim ? 8 2 Bài giải Số chim còn lại là: 8 – 2 = 6 (con) Đáp số: 6 con chim. To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Thùc hµnh

PowerPoint Presentation:

Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ? To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Có : 8 quả bóng Đã thả: 3 quả bóng Còn lại: …quả bóng ? Số bóng còn lại là: 8 – 3 = 5(quả) Đáp số: 5 quả bóng

PowerPoint Presentation:

To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? Tóm tắt Đàn vịt có: 8 con Ở dưới ao: 5 con Trên bờ:… con ? Bài giải Số vịt trên bờ là: 8 – 5 = 3(con) Đáp số: 3 con vịt

PowerPoint Presentation:

To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Đàn vịt có 8 con, trên bờ có 3 con. Hỏi dưới ao có mấy con ?

PowerPoint Presentation:

Thi gi¶i to¸n nhanh C¸c em tham gia trß ch¬i To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo)

PowerPoint Presentation:

To¸n: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) Tóm tắt Có :15 ô vuông Tô màu: 5 ô vuông Không tô màu:… ô vuông ? Bài giải Số ô vuông không tô màu là: 15 – 5 = 10 (ô vuông) Đáp số: 10 ô vuông

PowerPoint Presentation:

Xin ch¢N thµnh c¶m ¬n chµo T¹m biÖt

authorStream Live Help