Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Екологія 11 клас Тема : §2 Предмет, об ’ єкт , завдання і методи науки про довкілля

Презентация PowerPoint:

Зміст Предмет, об’єкт і завдання науки про довкілля Екологія Найпростіша модель екосистеми Методи дослідження науки про довкілля Природні процеси екології Завершальний етап Методи суміжних наук Методи еколігічних досліджень Висновок Запитання і завдання для самоконтрою

Презентация PowerPoint:

Предмет, об’єкт і завдання науки про довкілля У розвинутих країнах світу під терміном « екологія » традиційно розуміють « біоекологію ». Для широкого трактування сучасної екології використовують терміни «наука про довкілля », «система наук про довкілля » тощо . Підтвердженням цьому є визначення екології сучасними провідними вченими . « Екологія - міждисциплінарна галузь знань про будову і функціонування багаторівневих систем у природі і суспільстві та їхні взаємозв’язки . Нині екологія оформилася в принципово нову інтегральну дисципліну , яка пов’язує фізичні і біологічні явища і створює міст між природничими і суспільними науками* (Ю. Одум , 1980, 1986). « Сучасна екологія - нова галузь знань , наука про виживання у навколишньому середовищі , фундаментальна основа для природоохоронного і середовищеохоронного знання ... Для неї характерний широкий, системний міжгалузевий погляд , вона із суто біологічної науки перетворилася на значний цикл знань , увібравши в себе розділи багатьох наук(М. Реймерс , 1992).

Презентация PowerPoint:

Екологія « Екологія - у недалекому минулому одна з біологічних наук - стала міждисциплінарною наукою, проблеми якої набули глобального характеру» (К. Ситник, 1997). Отже , сучасна екологія - це комплекс наук про будову , функціонування , взаємозв'язки полікомпонентних і багаторівневих систем «природа - суспільство » та засоби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження життя на Землі . Об’єктом дослідження науки про довкілля є екосистеми всіх рівнів та їхні елементи . Основи концепції про екосистеми розробив англійський ботанік А. Тенслі у 1935 p.,  а вчення про них оформилося в 50-х роках XX ст. Найпростішу модель екосистеми зображено на малюнку 4. Предметом дослідження науки про довкілля є взаємозв’язки між живими організмами , їхніми групами різних рангів , живою і неживою природою, а також особливості впливу природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем біосфери .

Презентация PowerPoint:

Найпростіша модель екосистеми Б А 3 А 2 А 1 Б – біотичні компоненти ( складові живої природи) ; А1,А2,А3 – абіотичні компоненти (складові неживої природи) ; - зв ’ язки між компонентами живої і неживої природи ; - зв ’ язки між компонентами неживої природи ;

Презентация PowerPoint:

Методи дослідження науки про довкілля Методи дослідження науки про довкілля . Оскільки екологія - це комплексна наука, вона використовує багатий арсенал різноманітних методів дослідження . Будь-яке екологічне дослідження розпочинається зі спостережень . Сучасні спостереження проводяться за допомогою різноманітних приладів і технічних засобів . Для реалізації інтегральних спостережень застосовують комплексні стаціонари , які розміщують у типових і особливих біотопах так, щоб вони давали найхарактернішу інформацію про екосистему . Глобальний фоновий моніторинг екосистем земної кулі проводиться за програмою «Людина і біосфера » з 1972 р. мережею біосферних заповідників і резерватів .

Презентация PowerPoint:

Природні процеси в екології У зв’язку зі складністю екологічних систем і обмеженням безпосереднього втручання у природні процеси в екології застосовують методи моделювання . Моделювання екологічних об’єктів є обов’язковою передумовою прийняття виважених рішень . Наприклад , застосовують такі види моделей: словесні , графічні , математичні , геоінформаційні тощо . Важливими екологічними методами є методи прогнозного моделювання змін і динаміки як природних процесів , так і компонентів природи .

Презентация PowerPoint:

Завершальний етап На завершальному етапі екологічних досліджень використовують оптимізаційні методи , які дають змогу знайти найкращі антропогенні навантаження на природу, оптимальну ландшафтно- екологічну організацію території тощо .

Презентация PowerPoint:

Методи суміжних наук У сучасних екологічних дослідженнях широко використовують методи суміжних наук. їх можна об’єднувати у різні групи за різноманітними критеріями . Наприклад , Г. Білявський розглядає 11 груп методів екологічних досліджень .

Презентация PowerPoint:

Висновок   Сучасна екологія вивчає переважно системи вище рівня організмів . Об’єктом сучасної екології є екосистеми , геосистеми , соціоекосистеми , техноекосистеми тощо . Під час досліджень екологія послуговується багатим методичним апаратом , в якому розрізняють загальнонаукові і спеціальні методи дослідження .  

Презентация PowerPoint:

Запитання і завдання для самоконтрою 1. Що є об ‘ єкт дослідження екології ? 2. Як сформулювати предмет дослідження екології ? 3. Відтворіть найпростішу модель екосистеми. 4. Сформулюйте основні завдання сучасної науки про довкілля. 5. Які основні методи досліджень використовує сучасна екологія ? 6. Обгрунтуйте найцініші властивості космічних методів дослідження. 7. Чому екологію називають “ філософією виживання людства ”?

authorStream Live Help