Проблема деградації природних ресурсів

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу !:

логія

Дякую за увагу !:

§ 11.  Поняття « деградація природи ». Причини і наслідки деградації природних компонентів . Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого « прогресивного » компонентів природи

Дякую за увагу !:

Поняття деградація природи Причини і наслідки деградації природних компонентів . Через надмірний антропогенний вплив природне середовище деградується , тобто погіршується природне середовище життєдіяльності людини . Деградації природного середовища сприяє погіршення якості його основних компонентів .   Під деградацією розуміють природне або антропогенне спрощення, зниження господарського й естетичного потенціалу ландшафту або його компонентів.

Дякую за увагу !:

Деградаційні процеси Деякі забруднювальні речовини перебувають в атмосфері у завислому стані впродовж кількох місяців . Вони спричиняють погіршення прозорості атмосфери , зміну її газового складу, руйнування озонового екрану , зміни теплового балансу тощо .

Дякую за увагу !:

Оцінки Експертів За деякими оцінками , починаючи з 1945  p.,  у світі значної деградації зазнали близько 17 % ( понад 1,2 млрд га) родючих земель, причому приблизно 9 млн га повністю непридатні . Найменш стійкими компонентами природного середовища до деградаційних процесів вважають тваринне населення і рослинний світ , оскільки більшість тварин важко адаптується до параметрів антропогенного середовища . Ці компоненти природи здатні до самовідновлення і саморегуляції за умов, що деградаційні процеси не досягли порогових ( критичних ) значень .

Дякую за увагу !:

Типологія геосистем Типологія геосистем за співвідношенням природних і антропогенних угідь. Ф.М. Мільков запровадив типологію геосистем за співвідношенням природних і деградованих (антропогенних) угідь (див. наступний слайд) Залежно від зонального типу геосистем їх змінність одним видом угіддя різна. Так, у лісових геосистемах їх змінність ріллею слід вважати більшою, ніж орних лучних і степових геосистем. Тому бали антропізації ( зміненості ) визначаються в межах установлених градацій (чим більший бал, тим сильніший ступінь антропогенізації території).

Дякую за увагу !:

Типологія геосистем

Дякую за увагу !:

Прийнято такі значення антропогенізації території :

Дякую за увагу !:

Типологія компонентів природного середовища за стійкістю до деградаційних процесів Водний компонент займає пограничне положення між стійкими і нестійкими компонентами геосфери Землі .

Дякую за увагу !:

Причини деградації водного середовища Причиною деградації водного середовища є механічне, фізичне, хімічне і біологічне види забруднення, що погіршують хімічний склад води, її прозорість, насиченість природними газами, наявність завислих речовин, змінюють смакові якості, геофізичні і геохімічні властивості. Погіршення якісних параметрів води спричинює негативні явища у функціонуванні водних екосистем або гідробіоценозів .

Дякую за увагу !:

Нормативні показники якості природного середовища

Дякую за увагу !:

Причини деградації ґрунтів

Дякую за увагу !:

Аргументи і факти Речовина ГДКр.з ., мг м3 США Україна Анілін 19,00 0,10 Оксид карбону 55,00 20,00 Діоксин 360,00 10,00 Етиловий спирт 1900,00 1000,00 Етил меркаптан 25,00 1,00 Оксид етилену 90,00 1,00 Гептахлор 0,50 0,01 Цианістий водень 11,00 0,30 Метилхлороформ 1900,00 20,00 Вінілхлорид 1300,00 30,00 Акродеїн 0,25 0,70 Анизідин 0,50 1,00 Таблиця 1. Порівняння деяких ГДКр.з . у США і Україні

Дякую за увагу !:

Таблиця 2. Сумарний канцерогенний ризик забруднення повітря міст , 1991-2007  pp . Міста 1991 1995 2000 2002 2005 2007 Київ 3,6x10 -3 2,2x10 -3 3,4x10 -3 4,0х 10-3 4,9х 10-3 6,4х10-3 Міста з підприємствами переважно металургійної галузі промисловості Дніпропетровськ 3,0x10 -3 1,9x10 -3 4,3x10 -3 5,7x10 -3 6,8x10 -3 8,6х10-3 Донецьк б.0х10-3 2,9x10 -3 3,6x10 -3 3,8x10 -3 6,2x10 -3 8,2x10 -3 Кривий Ріг б.0х10-3 2,6x10 -3 4,3х10-3 5,3х10-3 6,5x10 -3 8,9x10 -3 Запоріжжя           9,6x10 -3 Міста з підприємствами переважно хімічної галузі промисловості Кременчук 6,8ХІ0-3 2,8x10 -3 6,0х10-3 6,0x10 -3 6,0x10 -3 б.Ох10-3 Сєверодонецьк 6,0х10-3 6,0x10 -3 6,0x10 -3 6,0x10 -3 6,0x10 -3 6,0x10 -3 Черкаси 6,0x10 -3 6,0x10 -3 6,0х10-3 6,0x10 -3 6,0х10-3 6,0x10 -3

Дякую за увагу !:

Таблиця 3. Класифікація рівнів канцерогенного ризику Індивідуальний ризик для життя Рівень ризику Понад 10-3 Високий - не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне вжиття заходів щодо зниження ризику 10-3-10-4 Середній - допустимий до виробничих умов; за впливу на все населення необхідний динамічний контроль та поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків небезпечної дії для вжиття заходів щодо управління ризиком 10-4-10-6 Низький - допустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюють гігієнічні нормативи для населення) До 10-6 Мінімальний - бажана ( цільова ) величина при проведенні оздоровчих та природоохоронних заходів

authorStream Live Help