Колообіг енергії в природі

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу!:

Екологія 11 клас 22.10.2018 Лакоценін Захар 1

Дякую за увагу!:

ТЕМА  V. ПРОБЛЕМА ЗМІНИ ЛАНОК КОЛООБІГІВ РЕЧОВИН І ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ 22.10.2018 Лакоценін Захар 2

Дякую за увагу!:

§12. Колообіг енергії в природі Підготував учень 11-а класу лакоценін захар

Дякую за увагу!:

Зміст 1. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники . 2. Вплив діяльності на колообіги речовин і потоки енергії 3. Аргументи господарської і факти 4. Практична робота 5. Висновки 6. Закріплення вивченого 22.10.2018 Лакоценін Захар 4

Дякую за увагу!:

Енергія - це загальна кількісна міра руху та взаємодії усіх видів матерії. Відповідно до закону збереження енергії вона не зникає та не виникає з нічого, а тільки переходить з однієї форми до іншої. 22.10.2018 Лакоценін Захар 5

Дякую за увагу!:

Колообіги речовин Колообіг речовин виявляється у багаторазовій участі речовин у процесах, які відбуваються в атмосфері, гідросфері, літосфері і в тому числі у тих їх шарах, що входять до складу біосфери . 22.10.2018 Лакоценін Захар 6

Дякую за увагу!:

22.10.2018 Лакоценін Захар 7 Кругообіг води

Дякую за увагу!:

Великий колообіг Геологічний (великий) колообіг - це обмін речовинами між сушею та Світовим океаном. Насамперед відбувається глобальна циркуляція води, тобто спочатку випадання атмосферних опадів, потім - поверхневий та підземний стік, інфільтрація, випаровування і врешті-решт - конденсація; потім знову випадають опади. На колообіг води витрачається майже третина усієї сонячної енергії, що надходить до Землі. Разом з водою рухаються величезні маси розчинених у ній хімічних речовин, які в океані осідаються на дно у вигляді делювіальних відкладів або осаду . 22.10.2018 Лакоценін Захар 8

Дякую за увагу!:

Малий колообіг Малим, або біологічним, кругообігом речовин називають обмін хімічними елементами між живими організмами та неживими (косними) компонентами біосфери - атмосферою, гідросферою і літосферою. Іншими словами, це два боки єдиного процесу - утворення живої речовини та її розклад. Цей кругообіг характеризується тим, що спочатку жива речовина заряджається енергією, а потім у процесі розкладу органічних решток енергія повертається у навколишнє середовище. 22.10.2018 Лакоценін Захар 9

Дякую за увагу!:

Кругообіг карбону Вуглець – основний біогенний елемент. Він відіграє важливу роль в утворенні живої речовини біосфери. Вуглекислий газ із атмосфери в процесі фотосинтезу, який здійснюють зелені рослини, асимілюється і перетворюється на численні різноманітні органічні сполуки рослин. Рослинні організми, особливо нижчі мікроорганізми, морський фітопланктон, завдяки виключній швидкості розмноження, виробляють на рік близько 1,5• 107  вуглецю у вигляді органічної маси. 22.10.2018 Лакоценін Захар 10

Дякую за увагу!:

Колообіг азоту Інші бактерії, що фіксують атмосферний азот, також живуть в симбіозі з вищими рослинами. Азот може вийти з колообігу, потрапивши в глибоководні океанічні осадки. Але перш ніж туди потрапити, частина N2  буде захоплена організмами морського фітопланктону, в той же час він, як і фосфор ввійде в цикл живлення м'ясоїдних, що закінчується рибами, які служать поживою птахам і ссавцям. Ця частина N2  потрапляє із екскрементами птахів і ссавців на поверхню материків (гуано), хоча даний процес має значення в умовах сухого клімату . 22.10.2018 Лакоценін Захар 11

Дякую за увагу!:

Колообіг фосфору Запаси фосфору, що доступні живим організ­мам повністю зосереджені в літосфері. Найбільше фосфору в апати­тах і фосфоритах. Неорганічний фосфор з порід земної кори втягує­ться в циркуляції вилуговуванням і розчиненням і таким чином потрапляє в екосистеми, поглинається рослинами, що синтезують за його участю різні органічні сполуки. Під час відмирання органіки фосфати разом з відходами повертаються в землю, де знову зазнають впливу мікроорганізмів і перетворюються в мінеральні ортофосфати, готови­ми до споживання зеленими рослинами та іншими автотрофами.  22.10.2018 Лакоценін Захар 12

Дякую за увагу!:

Колообіг сірки Переважна частина колообігу відбувається у грунті і воді. Основним джерелом для живих організмів є сульфіди і сульфати (пірит – FeS2, халькопірит — CuFeS2, гіпс, ангідрит) та продукти розкладу органіки рослин. Більшість сульфатів добре розчиняється у воді і це полегшує доступ S в екосистеми. Поглинаючи сульфати з грунту, рослини виробляють сірковмісні амінокислоти (цистин, цистеїн). Відмираючи, органіка розкладається гетеротрофними бактеріями, які в кінці кінців виробляють H2S і з сульфопротеїнів, що містяться в грунті. Таким чином, сірка знову повертається в грунт . 22.10.2018 Лакоценін Захар 13

Дякую за увагу!:

Колообіг біогенних елементів Крім C , N , H , O2 , P , S організмам необхідні катіони K , Ca , Mg , іноді Na - макроелементи. Fe , Br , Zn , Cu , Mn , Mo і аніон Cl - мікроелементи, вони потрібні лише в мільйонних частках сухої речовини. На суші головним джерелом біогенних катіонів служить грунт, де катіони адсорбуються корінням, а потім розподіляються по різних частинах рослин, в найбільшій кількості в листі. Вони входять таким чином в корм рослиноїдним і споживачів інших порядків в ланці живлення. Мінералізація екскрементів і трупів повертає біогенні катіони в грунт на рівень розташування коріння . 22.10.2018 Лакоценін Захар 14

Дякую за увагу!:

Забруднення атмосфери В атмосферу щороку потрапляє близько 1 млрд тони аерозолів і газів. Техногенне надходження окремих елементів і сполук в 10-100 раз перевищує природнє їх надходження 22.10.2018 Лакоценін Захар 15

Дякую за увагу!:

Особливо великим є внесення людством в біосферу таких елементів, як Na, Cl, Fe, Ti, B, F, Cu, Zn, Ba в кількості сотень тисяч і мільйонів тонн щорічно . 22.10.2018 Лакоценін Захар 16

Дякую за увагу!:

Винищення лісів , розорювання степів , випалювання саван 22.10.2018 Лакоценін Захар 17

Дякую за увагу!:

Виникнення ерозії ґрунтів 22.10.2018 Лакоценін Захар 18

Дякую за увагу!:

Забруднення водойм 22.10.2018 Лакоценін Захар 19

Дякую за увагу!:

Аргументи і факти Будь-який аспект діяльності людини в геосистемі призводить до змін у ній інтенсивності потоків енергії. Причому змінюється величина та співвідношення не тільки внутрішньосистемних потоків, а й вхідних і вихідних. Через забруднення атмосфери аерозолями дещо збільшується відбита радіація, тому до геосистем може надходити менше енергії. Так, смог здатний зменшити її на 30-40 %. Потоки вологи в геосистемі дуже чутливі до дії антропогенних чинників. Це дає змогу людині регулювати їх під час меліорації. Проте через недосконале врахування складних закономірностей водних потоків у геосистемах меліорація часто призводить до небажаних або катастрофічних наслідків. Вплив лісу та лісонасаджень на водний режим досить істотний. Наприклад, у Карпатах суцільне зведення лісової рослинності спричинить збільшення поверхневого стоку на 266-302 мм, що відповідно призведе до збільшення річкового стоку, кількості паводків, зменшення запасів підземних вод тощо. Потрапляючи в атмосферу, забруднювальні речовини досить швидко розсіюються. Осідаючи на поверхню листків і пагонів, а також у результаті газообміну ці речовини можуть проникати в рослини. За тривалої дії навіть невисоких концентрацій забруднювальних речовин у рослин виникають хронічні пошкодження. Потрапляючи на поверхню ґрунту, забруднювальні речовини включаються у вертикальні потоки і при цьому можуть значно трансформувати їх налагоджений механізм. Проходячи крізь ґрунт, забруднені води можуть частково або повністю очиститись, але при цьому забруднюється сам ґрунт. 22.10.2018 Лакоценін Захар 20

Дякую за увагу!:

Практична робота Аналіз змін колообігів основних речовин у природі , зміна їх ланок антропогенною діяльністю : На прикладі процесів колообігу води в природному і антропогенізованогому середовищі з’ясуйте зміни , внесені в ці процеси господарською діяльністю людини за ланками колообігу. 22.10.2018 Лакоценін Захар 21

Дякую за увагу!:

Висновки Колообіги речовин і потоки енергії в природі є системоутворювальними процесами, оскільки вони пов’язують у єдине ціле компоненти природного середовища. Сукупність колообігів формує так звані біогеохімічні цикли - незамкнуті і незворотні потоки енергії і колообіги речовин між основними компонентами природного середовища. Зміна ланок колообігів речовин і потоків енергії процесами господарської діяльності спричиняє зміну геохімічної ситуації в середовищі енергетичного, водного, теплового балансів, призводить до формування геохімічних аномалій, скорочення запасів підземних вод, поживних речовин тощо. 22.10.2018 Лакоценін Захар 22

Дякую за увагу!:

Закріплення вивченого 22.10.2018 Лакоценін Захар 23

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу! Матеріал підготував учень 11-А класу Лакоценін Захар 22.10.2018 Лакоценін Захар 24

authorStream Live Help