Danh sách chuyên gia PSD

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Original by psdcorporation.com / psdcompany.com

Comments

Presentation Transcript

Danh saùch chuyeân gia PSD : 

1 Danh saùch chuyeân gia PSD Löïc löôïng chuyeân gia PSD bao goàm caùc chuyeân gia, kyõ sö haàu heát coù töø 10 ñeán 20 naêm kinh nghieäm. Thaønh phaàn chuyeân gia chính cuûa PSD goàm coù: OÂng Ñoaøn Huøng Duõng, Ph.D of Management Science, Master of E-Management (Hoïc vieän coâng ngheä Chaâu AÂu), chuyeân gia Tö vaán veà quaûn lyù -toå chöùc vaø coâng ngheä thoâng tin tích hôïp, Kyõ sö hoaù – Coá vaán Coâng ty PSD. OÂng Tröông Chí Duõng, Thaïc só Quaûn trò kinh doanh ( Rushmore – USA), chuyeân gia Tö vaán veà giaùo duïc- ñaøo taïo, chuyeân gia Coâng ngheä thoâng tin, Kyõ sö vaät lyù – Phuï traùch Coâng ngheä thoâng tin Coâng ty PSD. OÂng Voõ Khaéc Trung Tröïc, Thaïc só Quaûn trò kinh doanh (Monash University – Australia), Kyõ sö ñieän töû, Chuyeân gia Tö vaán veà quaûn trò, chieán löôïc kinh doanh vaø ñaàu tö. OÂng Nguyeãn Maïnh Huøng, Kyõ sö coâng ngheä hoaù, Tröôûng ñaïi dieän khu vöïc Mieàn Trung vaø Ñoâng Nam Boä- Coâng ty PSD OÂng Nguyeãn Vaên Chung, Tieán só kinh teá, Chuyeân gia keá toaùn, kieåm toaùn. OÂng Nguyeãn Vaên Tuaán, Thaïc só, chuyeân gia Tö vaán veà quaûn lyù chaát löôïng, ISO9000, ISO14000 OÂng Phaïm Vaên Nam, Kyõ sö Thuûy saûn, Chuyeân gia Tö vaán veà HACCP, GMP vaø ISO9000 Trang keá

Danh saùch chuyeân gia PSD : 

2 OÂng Huyønh Thanh Taân, Giaûng vieân, Chuyeân gia veà Coâng ngheä thoâng tin OÂng Ñoaøn Quoác Syõ, Thaïc só e-Management (Innotech – Europe), Chuyeân gia Coâng ngheä thoâng tin – Quaûn lyù döï aùn OÂng Nguyeãn Theá Vuõ, Chuyeân gia Tö vaán keá toaùn taøi chaùnh vaø kieåm toaùn. OÂng Nguyeãn Hoà, Thaïc só CNTT (ÑH Baùch Khoa – VN), Chuyeân gia giaûi phaùp CNTT OÂng Nguyeãn Ñình Khoâi, Cöû nhaân Kinh teá, Chuyeân gia Quaûn trò chaát löôïng, Tö vaán ISO9000, ISO14000, SA8000 Baø Nguyeãn Thò Minh Taâm, Thaïc syõ quaûn trò kinh doanh, Chuyeân gia Tö vaán ISO9000 Baø Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Kyõ sö, chuyeân gia quaûn lyù chaát löôïng, quaûn trò saûn xuaát, ISO9000 OÂng Hoaøng Ñình Tuù, Chuyeân gia Marketing OÂng Nguyeãn Traàn Anh, Thaïc só hoaù, chuyeân gia quaûn trò Phoøng thí nghieäm, ISO9000, ISO/IEC17025 Caùc coâng taùc vieân goàm: OÂng Traàn Vónh Phöôùc, PGS.Tieán só, Phoù tröôûng khoa moâi tröôøng- Giaùm ñoác trung taâm GIS- Ñaïi hoïc Baùch khoa TP.HCM Danh saùch chuyeân gia PSD Trang keá

Danh saùch chuyeân gia PSD : 

3 Danh saùch chuyeân gia PSD OÂng Traàn Xuaân Phöôùc, Tieán só ñieän töû, Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM OÂng Phaïm Ngoïc Tuaán, Tieán só cô khí, Phuï traùch ñaøo taïo sau ñaïi hoïc, Phoù tröôûng khoa cô khí Ñaïi hoïc Baùch khoa TP.HCM Baø Nguyeãn Minh Haø, Tieán só , Phoù chuû nhieäm Boä moân Deät- Ñaïi hoïc Baùch khoa TP.HCM OÂng Nguyeãn Höõu Ngoïc, Tieán só, Phoù tröôûng khoa quaûn trò Beänh vieän, Ñaïi hoïc Huøng Vöông Ngoaøi ra PSD coøn coù hôn 40 chuyeân gia hôïp taùc ñang laøm vieäc taïi caùc ñôn vò, Coâng ty chuyeân ngaønh vaø caùc Tröôøng Ñaïi hoïc cuõng nhö trong nhoùm caùc Coâng ty ñoái taùc (partners). Bấm phím Esc khi cần trở về trang chủ

authorStream Live Help