CN TN 25 Năm B Mc 9,30-37

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (Mc 9,30-37) "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37)

Slide2:

30 Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết , Người sẽ sống lại."

Slide3:

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum . Khi về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "

Slide4:

34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu , thì phải làm người rốt hết , và làm người phục vụ mọi người."

Slide5:

3 6 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy , là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy , thì không phải là tiếp đón Thầy , nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1. V ì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ … … Người, và ba ngày sau khi bị … … , Người sẽ sống lại. ” (Mc 9,31)

Slide8:

1 G I Ế T C H Ế T 2 3 4 5 6 7 2. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không … … … Người (Mc 9,32).

Slide9:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 4 5 6 7 3. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người … … , và làm người phục vụ mọi người." Người (Mc 9,35b).

Slide10:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 5 6 7 4. Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành … (Mc 9,33a).

Slide11:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 6 7 5. "Ai muốn làm người … … , thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. ” (Mc 9,33b)

Slide12:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 7 6. A i … … … , thì không phải là … … … , nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37b)

Slide13:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 7. "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì … … , là tiếp đón chính Thầy (Mc 9,37a).

Slide14:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 D A N H T H Ầ Y 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 D A N H T H Ầ Y 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 D A N H T H Ầ Y

Slide17:

TIẾP ĐÓN

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần : 1) Lời loan báo Thương Khó lần thứ hai (9,30-32); 2) Giáo huấn môn đệ về cách tiếp đón Nước Trời (9,33-37).

Slide21:

H: Đây là lần thứ mấy Chúa Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh?

Slide22:

T: Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh.

Slide23:

H: Trong Tin Mừng nhất lãm , Chúa Giêsu đã mấy lần loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh?

Slide24:

T: Trong Tin Mừng nhất lãm , Chúa Giêsu đã ba lần loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh : Lần thứ nhất : Mt 16,21-23; Mc 8,31-33; Lc 9,22

Slide25:

Lần thứ hai : Mt 17,22-23; Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45 Lần thứ ba : Mt 20,17-19; Mc 10,32-34; Lc 18,31-34

Slide26:

H: Trong câu 31, “ Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người ”. Vậy những ai đã làm điều này?

Slide27:

T: Những người đã nộp Chúa Giêsu là: Giuđa Itcariôt nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế (Mc 14,10), các thượng tế nộp Chúa Giêsu cho quan Philatô (Mc 15,1). Quan Philatô giao Chúa Giêsu cho các thượng tế đem đi đóng đinh (Mc 15,15).

Slide28:

H: Từ “nhà” trong câu 33 có ý nói ngôi nhà nào ở Caphácnaum?

Slide29:

T: Từ “nhà” trong câu 33 là ngôi nhà ở Caphácnaum . Đó là nhà của ông Simôn  Phêrô ( Mc 1,21-29; Mc 2,1), sau này được xem là biểu tượng của cộng đoàn Giáo Hội .

Slide30:

Ngôi nhà thờ xây trên nhà của Thánh Phêrô tại làng Caphácnaum . Hình chụp vào tháng 5.2018. Tác giả : Nguyễn Hạnh

Slide31:

H: Caphácnaum nằm ở đâu so với Biển hồ Galilê ?

Slide32:

T: Caphácnaum tiếng Do thái nghĩa là “ làng của ông Nahum”. Đây là trung tâm truyền giáo của Chúa Giêsu , nơi có nhà của môn đệ Simon Phêrô và hội đường Do thái . Ngôi làng Caphácnaum nằm ngay trên bờ bắc của Biển hồ Galilê .

Slide33:

Làng Caphácnaum , bên bờ Biển Hồ Galilê , thời Chúa Giêsu bằng đá đen . Hình chụp vào tháng 12.2016. Tác giả : Nguyễn Hạnh

Slide34:

H: Cụm từ “Chúa Giêsu ngồi xuống” trong câu 35 có ý nói lên điều gì?

Slide35:

T: Cụm từ “ Chúa Giêsu ngồi xuống ” ý nói đó là tư thế của vị thầy khi giảng dạy (Mt 5,1; Mc 9,35; Lc 5,3; Ga 8,2), tựa như tư thế của Môsê khi xưa ( Xh 17,12; 18,13-14). Trong hội đường Do thái , thời Chúa Giêsu , Rabbi có chỗ ngồi ở ngay đầu cửa vào bên trái để thể hiện tư thế của vị thầy .

Slide36:

Chỗ ngồi của Rabbi tại hội đường Caphácnaum xưa . Hình chụp linh mục Đa Minh Phạm Anh Tuấn , tháng 5.2018. Tác giả : Nguyễn Hạnh

Slide37:

H: Trong câu 35: “ Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. ” có nghĩa là gì?

Slide38:

T: Trong câu 35, Chúa Giêsu không chê trách ý muốn “ là m người đứng đầu ” , nhưng Chúa dạy, người đứng đầu là người phục vụ để mưu cầu lợi ích của tha nhân, không phải việc phục vụ ép buộc của người nô lệ mà là việc phục vụ tự do của người tôi tớ Thiên Chúa .

Slide39:

H: Tại sao trong câu 36-37, Chúa Giêsu lại đem một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ?

Slide40:

T: Xã hội Do thái xưa không quan tâm đến trẻ em dưới 12 tuổi. Người ta xem chúng là những sinh vật vô nghĩa. Thậm chí họ còn xua đuổi, khai trừ chúng ra khỏi cộng đồng tôn giáo vì cho rằng chúng ngu dốt không biết lề luật.

Slide41:

Tuy nhiên, e m nhỏ ở đây không phải là biểu tượng của sự vô tội hoặc khiêm nhường, nhưng là biểu tượng của người bị loại ra ngoài xã hội, không có quy chế pháp lý nên không được trợ giúp (yếu thế).

Slide42:

Đón tiếp một em nhỏ là làm một việc tốt cho một người bị loại ra ngoài xã hội , mà không mong được đền đáp. Đón tiếp đ ây không phải là cho một món bố thí nhưng là chăm sóc và chịu trách nhiệm về họ.

Slide43:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 25 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help