CN Chúa Ba Ngôi Năm B Mt 28,16-20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (Mt 28,16-20) “A nh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần . (Mt 28,19)

Slide2:

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê , đến ngọn núi Chúa Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy , nhưng có mấy ông lại hoài nghi .

Slide3:

18 Chúa Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha , Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

Slide4:

20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi … … đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)

Slide7:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại … .. . (Mt 28, 17)

Slide8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh … … , Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19)

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 5 6 7 8 9 10 4. Mười một môn đệ đi tới miền … , đến ngọn núi Chúa Giê-su đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 6 7 8 9 10 5. Khi thấy Người, các ông … … , nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (Mt 28, 17)

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 7 8 9 10 6. Vậy … .. hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần . (Mt 28, 19)

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M 7 8 9 10 7. Chúa Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao … … trên trời dưới đất. (Mt 28, 18)

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M T O À N Q U Y Ề N 7 8 9 10 8. Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến … … Chúa Giê-su đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M T O À N Q U Y Ề N 7 8 N G Ọ N N Ú I 9 10 9. Mười một … … đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Chúa Giê-su đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M T O À N Q U Y Ề N 7 8 N G Ọ N N Ú I 9 M Ô N Đ Ệ 10 10. Anh em hãy dạy bảo họ tuân giữ … … Thầy đã truyền cho anh em. (Mt 28, 20)

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M T O À N Q U Y Ề N 7 8 N G Ọ N N Ú I 9 M Ô N Đ Ệ 10 M Ọ I Đ I Ề U 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H O À I N G H I 3 C H Ú A C H A 4 G A L I L Ê 5 B Á I L Ạ Y 6 A N H E M T O À N Q U Y Ề N 7 8 N G Ọ N N Ú I 9 M Ô N Đ Ệ 10 M Ọ I Đ I Ề U

Slide18:

CHÚA BA NGÔI

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần: 1) Cuộc diện kiến của Nhóm Mười Một với Chúa Giêsu (28,16-17); 2 ) Lời của Chúa Giêsu (28,18-20): m ạc khải về quyền năng (18), l ệnh truyền giáo (19-20a), h ứa hiện diện hỗ trợ (20b).

Slide22:

H: Chúa Giêsu đã chọn Mười Hai Môn Đệ, sao chỉ có Mười Một người lên núi ở Galilê để gặp Ngài?

Slide23:

T: Vì ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt phản bội Chúa, vì hối hận mà thắt cổ tự tử.

Slide24:

H: Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời hoạt động tại miền Galilê và về trời cũng ở nơi này. Điều này có ý nghĩa gì?

Slide25:

T: Galilê là nơi của dân tứ xứ. Hội Thánh được hình thành ở đây thay vì Giêrusalem. Bởi vì Hội Thánh không dành riêng cho dân Israel mà là cộng đoàn mới của muôn dân.

Slide26:

H: Tại sao khi về trời, Chúa Giêsu lại hẹn các môn đệ ở trên núi?

Slide27:

T: Với người Do Thái, núi là nơi thiêng liêng, nơi giao tiếp với Thiên Chúa. Nhiều sự kiện quan trọng đều xảy ra trên núi, như Mười Điều Răn, Tám Mối Phúc, bánh hóa nhiều, biến hình…

Slide28:

H: Công thức “ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ” ở câu 19 có ý nghĩa như thế nào?

Slide29:

T: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là công thức Phép Rửa, nói lên quan hệ chặt chẽ giữa đời sống và công trình của Chúa Giêsu với Cha Người trong Chúa Thánh Thần. 

Slide30:

Chúa Giêsu giới thiệu một vị Thiên Chúa có Chúa Con ở trước mặt Chúa Cha, và hai Đấng được liên kết với nhau, biết nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau trọn vẹn và hoàn hảo nhờ Chúa Thánh Thần. Chính Bí tích Rửa tội đã d ìm chúng ta vào trong tình yêu của vị Thiên Chúa này.

Slide31:

H : Trong câu 20: “ dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em ”, đó là những điều nào?

Slide32:

T: Thực ra chỉ tóm lại có 1 điều thôi, đó là: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em

Slide33:

là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. ” (Ga 13, 34-35)

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CHÚA BA NGÔI NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help