CN PS 5 Năm B Ga 15,1-8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 5 NĂM B (Ga 15,1-8) “ 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. ” (Ga 15,7)

Slide2:

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho . 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Slide3:

3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế , nếu không ở lại trong Thầy.

Slide4:

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Slide5:

7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy … … … anh em. (Ga 15, 4a)

Slide8:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy … … trồng nho. (Ga 15, 1)

Slide9:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Ai … … … Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 5b)

Slide10:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Cành nào gắn liền với Thầy mà không … hoa trái, thì Người chặt đi (Ga 15, 2a)

Slide11:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. C òn cành nào sinh hoa trái, thì Người … … cho nó sinh nhiều hoa trái hơn (Ga 15, 2b).

Slide12:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 7 8 9 10 11 12 13 6. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người … .. . (Ga 15, 1)

Slide13:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 8 9 10 11 12 13 7. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa … … cháy đi. (Ga 15, 6)

Slide14:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó 8 9 10 11 12 13 8. Anh em được … … rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. (Ga 15, 3)

Slide15:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 9 10 11 12 13 9. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em … … , nếu không ở lại trong Thầy. (Ga 15, 4b)

Slide16:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 11 12 13 10. Điều làm Chúa Cha được … … là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. ( Ga 15, 8)

Slide17:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 12 13 11. Nếu … … ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. ( Ga 15, 7)

Slide18:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 13 12. … là cây nho, anh em là cành. ( Ga 15, 5a)

Slide19:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 13. Thầy là … … thật, và Cha Thầy là người trồng nho. ( Ga 15, 1)

Slide20:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 C Â Y N H O 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide21:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 C Â Y N H O

Slide22:

Ở LẠI TRONG THẦY

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần chính với mối tương quan mật thiết “ở lại”: 1) Thầy – cây nho; 2) Anh em – cành nho.

Slide26:

H : Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay là gì?

Slide27:

T : Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay là CÂY NHO THẬT. Bài Tin Mừng này còn được gọi là diễn từ, nghĩa là lời Chúa giảng giải cho các môn đệ.

Slide28:

H : Diễn từ CÂY NHO THẬT có thể tóm ý lại trong một câu, đó là câu nào?

Slide29:

T : Diễn từ CÂY NHO THẬT có thể được tóm lại trong câu: “ Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái .” (c. 5)

Slide30:

H : Chữ “THẬT” trong cụm từ “cây nho thật” có nghĩa là gì?

Slide31:

T : Chữ “THẬT” trong cụm từ “cây nho thật” có ý nói rằng, Chúa Giê-su là cây nho có sức sống, sẽ lan truyền nhựa sống – tức ơn Chúa Thánh Thần – đến từng cành gắn liền với cây.

Slide32:

Cây nho thật có sự tiến cử của Chúa Cha: “Cha thầy là người trồng nho” (c. 1), có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần: “sinh nhiều hoa trái” và có sự hiệp thông với “anh em là cành.” (c. 5)

Slide33:

H : Trong câu tóm ý có hai cụm từ nào được xem là chính yếu?

Slide34:

T : Trong câu tóm ý có hai cụm từ chính yếu là: “ ở lại trong ” và “ sinh nhiều hoa trái .”

Slide35:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “ở lại trong” xuất hiện mấy lần?

Slide36:

T: Xuất hiện 8 lần: 5 lần “ở lại trong Thầy” và 3 lần “ở lại trong anh em”. Điều này cho thấy Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ kết hiệp với Người, vì chính Người là nguồn mạch sự sống.

Slide37:

Điều đó cho thấy việc “ở lại trong Thầy ” là điều kiện cần thiết và là duy nhất để Thầy “ở lại trong anh em ”. Chúa không thể ở trong chúng ta nếu chúng ta không ở trong Chúa.

Slide38:

H: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho ai?

Slide39:

T: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho dân Israel - d ân được Thiên Chúa che chở như chủ vườn chăm sóc cây nho. Nhưng họ đã làm Thiên Chúa thất vọng vì đã không trổ sinh hoa trái tốt lành .

Slide40:

H: Trong câu 2, từ “cắt tỉa” có nghĩa là gì? “ 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. ”

Slide41:

T: Có nghĩa là làm cho trở nên thanh sạch. Thiên Chúa luôn quan phòng và giúp đỡ những ai đi theo Ngài.

Slide42:

H : Các môn đệ đã được nên thanh sạch nhờ vào điều gì?

Slide43:

T : Các môn đệ đã trở nên thanh sạch nhờ lời Chúa giảng giải cho họ: “ Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.”

Slide44:

Những cành nho, chỉ có thể lớn mạnh khi chịu kết hiệp với cây nho (ở lại trong Thầy) và chấp nhận để Chúa “cắt tỉa” – lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Slide45:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 5 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help