CN Lễ PS 4 Năm B Ga 10,11-18

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 4 NĂM B – LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH (Ga 10,11-18) “ 11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. . ” (Ga 10,11)

Slide2:

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh , nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,

Slide3:

13 vì anh ta là kẻ làm thuê , và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi , và chiên của tôi biết tôi,

Slide4:

15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha , và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này . Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

Slide5:

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại . 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. … … … Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10, 11)

Slide8:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Tôi chính là Mục Tử nhân lành . Mục Tử … … hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10, 11)

Slide9:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. N hư Chúa Cha biết tôi, và tôi biết … … (Ga 10, 15a)

Slide10:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc … … , nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. (Ga 10, 12)

Slide11:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết … … … , và chiên của tôi biết tôi (Ga 10, 14)

Slide12:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6. vì anh ta là kẻ … … , và không thiết gì đến chiên. (Ga 10, 13)

Slide13:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 8 9 10 11 12 13 7. N hư Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi … … mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10, 15)

Slide14:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 9 10 11 12 13 8. Tôi còn có những … khác không thuộc ràn này. (Ga 10, 16)

Slide15:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 10 11 12 13 9. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một … … và một mục tử. (Ga 10, 16b)

Slide16:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 11 12 13 10. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi … … (Ga 10, 17)

Slide17:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 L Ấ Y L Ạ I 11 12 13 11. Tôi còn có những chiên khác không thuộc … … (Ga 10, 16)

Slide18:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 L Ấ Y L Ạ I 11 R À N N À Y 12 13 12. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh … … mình để rồi lấy lại. (Ga 10, 17)

Slide19:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 L Ấ Y L Ạ I 11 R À N N À Y 12 M Ạ N G S Ố N G 13 13. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là … … của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10, 18b)

Slide20:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 L Ấ Y L Ạ I 11 R À N N À Y 12 M Ạ N G S Ố N G 13 M Ệ N H L Ệ N H 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide21:

1 T Ô I C H Í N H L À 2 N H Â N L À N H 3 C H Ú A C H A 4 V Ề A N H C H I Ê N C Ủ A T Ô I 5 6 L À M T H U Ê 7 H Y S I N H 8 C H I Ê N 9 Đ O À N C H I Ê N 10 L Ấ Y L Ạ I 11 R À N N À Y 12 M Ạ N G S Ố N G 13 M Ệ N H L Ệ N H

Slide22:

CHÚA CHIÊN LÀNH

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 ) Người mục tử đích thực ( Ga 10 , 11-13 ); 2) Người mục tử nhân lành ( Ga 10 , 14-18 ) .

Slide26:

H: Ai là Mục Tử Nhân Lành?

Slide27:

T: Người Do Thái thời ấy chăn chiên kiểu du mục. Người chăn và con chiên có mối tương quan mật thiết, mặt đối mặt từng ngày. Thánh Vịnh 23 dùng phép ẩn dụ với Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành, Dân Israel là đàn chiên. Vì vậy, những người có trách nhiệm với dân như nhà vua, tư tế… cũng được gọi là mục tử. Trong Ga 10,16-18, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Mục Tử Nhân Lành.

Slide28:

H: Cụm từ “Tôi biết chiên của tôi” có ý nghĩa như thế nào?

Slide29:

T: Các mục tử thời Chúa Giêsu có thói quen đặt tên cho những con chiên mà họ yêu quý. Bởi vậy, mục tử biết và có thể gọi tên từng con chiên của mình để đưa chúng về đàn.

Slide30:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã dùng cụm từ “ hy sinh mạng sống mình ” mấy lần?

Slide31:

T: Năm lần: Câu 11; 14; 15; 17; 18.

Slide32:

H: Xin hãy kể những lần Chúa Giêsu đã dùng cách thức giới thiệu “Tôi là”.

Slide33:

T: Đó là: T ôi là bánh từ trời xuống . (Ga 6,41) T ôi là bánh trường sinh. (Ga 6,48) T ôi là bánh hằng sống từ trời xuống . (Ga 6,51) Tôi là cửa để cho chiên ra vào. (Ga 10,7) Tôi là ánh sáng đến thế gian (Ga 12, 46)

Slide34:

H: Đàn chiên và đoàn chiên khác nhau chỗ nào?

Slide35:

T: + Đàn chiên là một bầy chiên – bầy gia súc. + Đoàn chiên là cách dùng phép ẩn dụ để chỉ một công đoàn con người, cộng đoàn tín hữu.

Slide36:

H: Ràn nghĩa là gì?

Slide37:

T: Ràn ( 欄 ) là chuồng hay tổ lộ thiên. Ràn chiên là chuồng chiên lộ thiên. Thí dụ “Chim ra ràn” nghĩa là chim non biết bay, có thể rời tổ lộ thiên.

Slide38:

Người Do Thái xưa chăn chiên theo từng bầy với những mục tử khác nhau. Khi tránh bão hoặc lúc cần thiết, các đàn chiên được tụ họp lại một chỗ và được gọi là ràn chiên.

Slide39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 4 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help