CN Lễ PS 3 Năm B Lc 24,35-48

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 3 NĂM B (Lc 24,35-48) “ Chính anh em là chứng nhân về những điều này. ” (Lc 24,48)

Slide2:

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “ Bình an cho anh em ! ” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.

Slide3:

38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem , ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "

Slide4:

40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá , và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “ Ở đây anh em có gì ăn không ? ” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng . 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Slide5:

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh .

Slide6:

46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra … … và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24,35)

Slide9:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “ Bình an cho … … ! ” (Lc 24,36)

Slide10:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 4 5 6 7 8 9 3. Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! … … … , ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? (Lc 24,39)

Slide11:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 5 6 7 8 9 4. Các ông còn chưa tin vì … … , và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “ Ở đây anh em có gì ăn không? ” (Lc 24,41).

Slide12:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 6 7 8 9 5. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “ Ở đây anh em … … … … ? ” (Lc 24,41)

Slide13:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 7 8 9 6. Các ông đưa cho Người một khúc … … (Lc 24,42)

Slide14:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 C Á N Ư Ớ N G 7 8 9 7. Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các … … đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm ” (Lc 24,44).

Slide15:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 C Á N Ư Ớ N G 7 T H Á N H V Ị N H 8 9 8. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải … .. Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội (Lc 24,47).

Slide16:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 C Á N Ư Ớ N G 7 T H Á N H V Ị N H 8 N H Â N D A N H 9 9. … … … là chứng nhân về những điều này (Lc 24,48).

Slide17:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 C Á N Ư Ớ N G 7 T H Á N H V Ị N H 8 N H Â N D A N H C H Í N H A N H E M 9 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

1 D Ọ C Đ Ư Ờ N G 2 A N H E M 3 C Ứ R Ờ X E M 4 M Ừ N G Q U Á 5 C Ó G Ì Ă N K H Ô N G 6 C Á N Ư Ớ N G 7 T H Á N H V Ị N H 8 N H Â N D A N H C H Í N H A N H E M 9

Slide19:

CHỨNG NHÂN

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 ) Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu ( Lc 24 , 35-43 ); 2) Chúa Giêsu ban sứ điệp Phúc Sinh ( Ga 24 , 44-48 ) .

Slide23:

H: Hai môn đệ thuật lại việc gặp Chúa Giêsu ở đâu?

Slide24:

T: Trên đường Emmau.

Slide25:

H: Chúa Giêsu nói với các môn đệ câu “cứ rờ xem” có ý nghĩa gì?

Slide26:

T: Chúa Giêsu cho các môn đệ một dấu chỉ cụ thể “giao tiếp qua xúc giác” để củng cố lòng tin Ngài đã Phục Sinh.

Slide27:

H: Chúa Giêsu nói với các môn đệ câu “ Ở đây anh em có gì ăn không? ” có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Vì các môn đệ chưa thật tin tưởng nên Chúa Giêsu cho các môn đệ một dấu chỉ cụ thể nữa để củng cố lòng tin Ngài đã Phục Sinh.

Slide29:

H: Sau khi đã cho các môn đệ những dấu chỉ cụ thể, Chúa Giêsu đã làm chuyện gì?

Slide30:

T: Chúa Giêsu đã mở trí cho các môn đệ hiểu về Kinh Thánh .

Slide31:

H: Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ làm gì?

Slide32:

T: Chúa Giêsu muốn các môn đệ làm chứng nhân, nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 3 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help