CN MC 3 Năm B Ga 2,13-25

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B (Ga 2,13-25) "Phá đền thờ này đi! Và trong ba ngày ta sẽ dựng lại!“ (Ga 2,19b)

Slide2:

13 Lễ Vượt Qua của người Do Thái gần đến, và Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 14 Ngài gặp thấy trong đền thờ phường buôn bò, cừu, bồ câu, và quân đổi bạc ngồi đó.

Slide3:

15 Ngài mới lấy dây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ cùng với cừu và bò của họ; 16 và bảo quân bán bồ câu: "Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha ta thành một cái chợ ."

Slide4:

17 Các môn đệ nhớ lại là có chép rằng: "Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ nghiến cả mình tôi.” 18 Vậy người Do Thái lên tiếng nói với Ngài: "Dấu nào ông tỏ ra được cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?"

Slide5:

19 Chúa Giêsu đáp lại và bảo: "Phá đền thờ này đi! Và trong ba ngày ta sẽ dựng lại!" 20 Người Do Thái nói: "Phải mất bốn mươi sáu năm, đền thờ này mới được dựng nên, thế mà trong ba ngày, ông sẽ dựng lại được ư?"

Slide6:

21 Còn Ngài, Ngài đã nói về đền thờ thân mình Ngài. 22 Vậy khi Ngài sống lại từ cõi chết, môn đệ Ngài đã nhớ lại là Ngài đã nói thế, và họ đã tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói.

Slide7:

23 Trong thời gian Ngài ở tại Giêrusalem vào dịp Vượt Qua , thì trong đám người chầu lễ đã có lắm kẻ tin vào Danh Ngài, bởi được chứng kiến các dấu lại Ngài làm.

Slide8:

24 Nhưng Chúa Giêsu không tín nhiệm vào họ vì Ngài biết họ hết thảy, 25 và không cần phải có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ngài gặp thấy trong … … phường buôn bò, cừu, bồ câu, và quân đổi bạc ngồi đó. (Ga 2,14)

Slide11:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 3 4 5 6 7 8 2. Ngài mới lấy … … làm roi. (Ga 2,15a)

Slide12:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 4 5 6 7 8 3. Ngài mới lấy dây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ cùng với … … … của họ. (Ga 2,15)

Slide13:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 5 6 7 8 4. và bảo quân bán bồ câu: "Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha ta thành một … … " (Ga 2,16)

Slide14:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 6 7 8 5. môn đệ nhớ lại là có chép rằng: "Lòng … … đối với nhà Chúa sẽ nghiến cả mình tôi." (Ga 2,17)

Slide15:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 N H I Ệ T T H À N H 6 7 8 6. Chúa Giêsu đáp lại và bảo: "Phá đền thờ này đi! Và trong … … ta sẽ dựng lại!" (Ga 2,19)

Slide16:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 N H I Ệ T T H À N H 6 B A N G À Y 7 8 7. Người … … nói: "Phải mất bốn mươi sáu năm, đền thờ này mới được dựng nên (Ga 2,20a)

Slide17:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 N H I Ệ T T H À N H 6 B A N G À Y 7 D O T H Á I 8 8. Trong thời gian Ngài ở tại Giêrusalem vào dịp … … (Ga 2,20a)

Slide18:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 N H I Ệ T T H À N H 6 B A N G À Y 7 D O T H Á I 8 V Ư Ợ T Q U A 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide19:

1 Đ Ề N T H Ờ 2 D Â Y T H Ừ N G 3 C Ừ U V À B Ò 4 C Á I C H Ợ 5 N H I Ệ T T H À N H 6 B A N G À Y 7 D O T H Á I 8 V Ư Ợ T Q U A

Slide20:

NHÀ CHA TA

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 ) Chúa Giêsu tẩy uế Đền Thờ ( Ga 2,13-17 ); 2 ) Chúa Giêsu nói về việc phá hủy và xây dựng Đền Thờ ( Ga 2,18-22 ) . 3) Chúa Giêsu ở lại Giêrusalem, chuyển tiếp và dẫn nhập vào cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô ( Ga 2,23-25 ) .

Slide24:

H: Người Do Thái mừng Lễ Vượt Qua để kỷ niệm biến cố gì?

Slide25:

T: Biến cố Xuất Hành

Slide26:

H: Người Do Thái mừng Lễ Vượt Qua trong bao nhiêu ngày?

Slide27:

T: Trong 1 tuần. Bắt đầu chiều ngày 14 tháng Nixan (khoảng tháng 3, 4 dương lịch)

Slide28:

H: Trong tiệc mừng Lễ Vượt Qua, người Do Thái dùng những thức ăn gì?

Slide29:

T: Thịt chiên, bánh không men và rau đắng.

Slide30:

H: Tại sao ở Đền thờ lại bán bò, cừu, chim bồ câu?

Slide31:

T: Thời ấy, vào dịp lễ lớn, người Do Thái hành hương về Đền thờ để dâng lễ vật. Vì vậy sân Đền Thờ, nơi dành cho chư dân, có bán bò, cừu và chim bồ câu để đáp ứng cho nhu cầu đó.

Slide32:

H: Tại sao lại có bàn đổi tiền ở Đền thờ?

Slide33:

T: Vì người Do Thái không dùng tiền Rôma (đồng dinarii) để mua lễ vật hay nộp thuế vì sợ bị ô uế, họ phải đổi sang tiền Do Thái (đồng sêken).

Slide34:

H: Đền thờ Giêrusalem được xây dựng qua những thời kỳ nào?

Slide35:

T: Đền thờ lần đầu được vua Salômon xây dựng vào thế kỷ X tCN. Sau bị người Babylon phá hủy năm 586 tCN.

Slide36:

Đền thờ Giêrusalem được xây dựng lại lần thứ hai sau 70 năm, vào năm 515 tCN. Đến năm 20 tCN, vua Hê-rô-đê tiến hành tu sửa lại.

Slide37:

H: Theo đoạn Tin Mừng Thánh Gioan, Đền thờ Giêrusalem được tu sửa trong bao nhiêu năm?

Slide38:

T: 46 năm , bắt đầu từ năm 20 (19) tCN đến lúc xảy ra sự việc là năm 26 (27). Lúc này Đền thờ chưa hoàn tất.

Slide39:

H: Đền thờ Giêrusalem được tu sửa hoàn tất vào năm nào?

Slide40:

T: Năm 63.

Slide41:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền ở Đền thờ?

Slide42:

T: Vì Chúa Giêsu muốn nói kiểu tế lễ lúc ấy đã bị biến thành việc trục lợi.

Slide43:

H: Tại sao Thánh Gioan thuật lại sự kiện thanh tẩy Đền Thờ vào lúc Chúa Giê-su khởi đầu cuộc sống công khai, còn ba thánh sử còn lại trình bày sự kiện thanh tẩy Đền Thờ vào cuối cuộc sống công khai?

Slide44:

Sự kiện thanh tẩy Đền thờ Giê-ru-sa-lem theo: T. Gioan: (Ga 2,13-25); T. Matthêu: (Mt 21, 12 -13); T. Marcô: (Mc 11, 15 -17); T. Luca: (Lc 19, 45 -46)

Slide45:

T: Thánh Gioan thuật lại sự kiện thanh tẩy Đền thờ Giê-ru-sa-lem vào lễ Vượt Qua lần thứ nhất (khởi đầu cuộc sống công khai) như để tách biệt Ki-tô giáo ra khỏi Do thái giáo. Bởi vì qua sự kiện trên, Chúa Giê-su muốn nói kiểu tế lễ cũ của Do thái giáo không còn phù hợp nữa.

Slide46:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN MC 3 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help