CN MC 2 Năm B Mc 9,2-10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B (Mc 9,2-10) "Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người “. (Mc 9,7b)

Slide2:

2 Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê , và Gioan đi riêng với mình lên một ngọn núi cao và Chúa biến hình trước mặt các ông.

Slide3:

3 Áo Chúa trở nên sáng chói và trắng tinh, không một thợ nào ở trần gian làm được trắng như vậy. 4 Đoạn có các ông Êlia và Môsê hiện đến nói truyện với Chúa Giêsu.

Slide4:

5 Ông Phêrô thưa cùng Chúa rằng: " Thưa Thầy , chúng ta ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia". 6 Lúc ấy ông không biết mình nói gì , vì các ông đều rất sợ hãi.

Slide5:

7 Lại có đám mây kéo đến che phủ các đấng và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người ". 8 Bỗng, các môn đệ đưa mắt nhìn xung quanh, song không còn thấy ai, chỉ duy có Chúa Giêsu.

Slide6:

9 Lúc đi từ trên núi xuống, Chúa cấm các ông không được kể lại cho ai hay sự các ông đã xem, cho đến ngày Con Người từ trong kẻ chết sống lại.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, … , và Gioan. (Mc 9,2)

Slide9:

1 G I A C Ô B Ê 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với mình lên một … … … (Mc 9,2)

Slide10:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 4 5 6 7 8 3. Đoạn có các ông Êlia và Môsê … … nói truyện với Chúa Giêsu. (Mc 9,4)

Slide11:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 5 6 7 8 4. Áo Chúa trở nên … … và trắng tinh, (Mc 9,3)

Slide12:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 6 7 8 5. Ông Phêrô thưa cùng Chúa rằng: “ … … , chúng ta ở đây thì tốt lắm. (Mc 9,5a)

Slide13:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 T H Ư A T H Ầ Y 6 7 8 6. Lúc ấy ông không biết mình … … , vì các ông đều rất sợ hãi (Mc 9,6).

Slide14:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 T H Ư A T H Ầ Y 6 N Ó I G Ì 7 8 7. "Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy … … … ” (Mc 9,7b)

Slide15:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 T H Ư A T H Ầ Y 6 N Ó I G Ì N G H E L Ờ I N G Ư Ờ I 7 8 8. Lại có đám mây kéo đến che phủ các đấng và từ đám mây có … … rằng (Mc 9,7a)

Slide16:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 T H Ư A T H Ầ Y 6 N Ó I G Ì N G H E L Ờ I N G Ư Ờ I 7 8 T I Ế N G P H Á N 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 G I A C Ô B Ê 2 N G Ọ N N Ú I C A O 3 H I Ệ N Đ Ế N 4 S Á N G C H Ó I 5 T H Ư A T H Ầ Y 6 N Ó I G Ì N G H E L Ờ I N G Ư Ờ I 7 8 T I Ế N G P H Á N

Slide18:

BIẾN HÌNH

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 ) Chúa Giêsu đưa các môn đệ đi theo lên núi ( Mc 9 , 2a ); 2 ) Chúa Giêsu biến đổi hình dạng ( Mc 9 , 2a-8 ) . 3) Chúa Giêsu truyền lệnh giữ kín ( Mc 9 , 9-10 ) .

Slide22:

H: Trong sách Xuất hành, có một biến cố trên núi Sinai tiên trưng cho biến cố biến hình của Chúa Giêsu, đó là biến cố gì?

Slide23:

T: Đó là biến cố vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trước mắt con cái Israel - ý muốn nói thời gian cần thiết để thanh tẩy trước khi vào Nước Trời (x. Xh 24,16).

Slide24:

H : Mệnh đề thời gian “s áu ngày sau” trong câu 2 chỉ về chuyện gì đã xảy ra trước đó?

Slide25:

T: Đó là sáu ngày sau việc Chúa Giê-su loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh (x. Mc 8,31).

Slide26:

H: Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem ba môn đệ nào đi với Người lên ngọn núi cao trong biến cố biến hình?

Slide27:

T: Đó là các ông: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Các động từ “đem” và “đi … với” cho thấy chúng ta sẽ không vào được Nước Trời nếu không được Chúa Giêsu “đem theo” và cùng “đi với” Người.

Slide28:

H : Tại sao Chúa Giêsu đem ba môn đệ đi với Người lên ngọn núi cao trong biến cố biến hình?

Slide29:

T : Vì theo truyền thống Do Thái: Núi cao là nơi Thiên Chúa thường dùng để mạc khải cho con người những điều bí nhiệm của Ngài .

Slide30:

H : “Biến cố biến hình” có ý nghĩa gì?

Slide31:

T : “Biến cố biến hình” diễn tả căn tính đích thực của Thầy Giêsu là Con Thiên Chúa trước ba môn đệ là những người làm chứng về sự việc đã diễn ra.

Slide32:

H: Trong biến cố biến hình, ông Môsê tượng trưng cho điều gì?

Slide33:

T: Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật – Giao Ước cũ. Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Môsê mới – Giao Ước mới. Theo Xh 2,10, Môsê có nghĩa là được cứu vớt khỏi nước.

Slide34:

H: Trong biến cố biến hình, ông Êlia tượng trưng cho điều gì?

Slide35:

T: Ông Êlia tượng trưng cho các ngôn sứ. Êlia là từ ghép của Êli và Yahu nghĩa là Thiên Chúa của tôi chính là Đức Chúa (Giavê). Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Êlia mới.

Slide36:

H : Đ ám mây trong câu 7 “Lại có đám mây kéo đến che phủ các đấng” có ý nghĩa gì?

Slide37:

T : Đám mây diễn tả sự hiện diện của Đức Chúa, giống như đám mây che phủ Lều Hội Ngộ , luôn đi trước dẫn đường cho con cái Israel (Xh 40,34-38 ) .

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN MC2 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help