CN TN 05 Năm B Mc 1,29-39

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 05 TN NĂM B (Mc 1,29-39) “Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.” (Mc 1,39)

Slide2:

29 Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê . Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.

Slide3:

31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi Mặt Trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.

Slide4:

33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai .

Slide5:

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!"

Slide6:

38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã xung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Galilê , rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và ... (Mc 1,29a)

Slide9:

1 A N R Ê 2 3 4 5 6 7 8 2. Có … … và ông Gioan cùng đi theo. (Mc 1,29b)

Slide10:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 4 5 6 7 8 3. Lúc đó, bà mẹ vợ ông … đang lên cơn sốt, nằm trên giường. (Mc 1,30a)

Slide11:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 5 6 7 8 4. Chiều đến, khi Mặt Trời đã lặn, … … đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (Mc 1,32)

Slide12:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 6 7 8 5. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết … ... … (Mc 1,34)

Slide13:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 N G Ư Ờ I L À A I 6 7 8 6. Người … các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã xung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

Slide14:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 N G Ư Ờ I L À A I 6 B Ả O 7 8 7. Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các … … xung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

Slide15:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 N G Ư Ờ I L À A I 6 B Ả O 7 L À N G X Ã 8 8. Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. (Mc 1,39)

Slide16:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 N G Ư Ờ I L À A I 6 B Ả O 7 L À N G X Ã 8 M I Ề N G A L I L Ê 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 A N R Ê Ô N G G I A C Ô B Ê 2 3 S I M O N 4 N G Ư Ờ I T A 5 N G Ư Ờ I L À A I 6 B Ả O 7 L À N G X Ã 8 M I Ề N G A L I L Ê

Slide18:

RAO GIẢNG

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 ) Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ ông Simon ( Mc 1 , 29-31 ); 2 ) Chúa Giêsu chữa bệnh cho nhiều người ( Mc 1,32-34 ) ; 3) Chúa Giêsu rao giảng ở khắp miền Galilê ( Mc 1,35-39 ).

Slide22:

H: Chúa Giêsu đã cùng bao nhiêu môn đệ đi đến nhà mẹ vợ ông Simon?

Slide23:

T: Chúa Giêsu đã cùng bốn môn đệ đi đến nhà mẹ vợ ông Simon. Đó là bốn môn đệ đầu tiên: Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan.

Slide24:

H: Ông Simon được Chúa Giêsu đặt tên là gì?

Slide25:

T: Ông Simon được Chúa Giê-su đặt tên là Kê-pha hay Phêrô (x. Ga 1,42)

Slide26:

H: Chúa Giêsu đã dùng lời để thực hiện việc chữa lành đầu tiên khi cứu người bị thần ô uế nhập (Mc 1,25). Ở đây Ngài đã chữa bệnh cho mẹ vợ ông Simon bằng cách nào?

Slide27:

T: Bằng cách lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy Chúa Giêsu đã cho người ta thấy quyền năng của Ngài đối với thể xác của con người.

Slide28:

H : Trong câu 32, mệnh đề thời gian: “Chiều đến, khi Mặt Trời đã lặn” có ý muốn nói lên điều gì?

Slide29:

T : Khi M ặt T rời lặn sẽ được kể là ngày hôm sau, nghĩa là đã hết ngày Sabbat. Vậy nên v iệc Chúa Giêsu chữa bệnh sẽ không bị coi là vi phạm luật Sabbat.

Slide30:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, một ngày mẫu của Chúa Giêsu bao gồm những hoạt động nào?

Slide31:

T: Bao gồm: - Chữa lành (Mc 1,30-34) ; - Cầu nguyện (Mc 1,35) ; - Giáo dục các môn đệ (Mc 1,36-38) ; - Rao giảng Tin Mừng (Mc 1,39) .

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN TN5 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help