CN TN 02 Năm B Ga 1,35-42

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT TN 02 NĂM B (Ga 1,35-42) Người bảo họ: “Đến mà xem.” (Ga 1,39)

Slide2:

35 Hôm sau , ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa.”

Slide3:

37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. 38 Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rapbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?”

Slide4:

39 Người bảo họ: " Đến mà xem ." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40 Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô , là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu.

Slide5:

41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia " (nghĩa là Đấng Kitô).

Slide6:

42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông Simôn và nói: "Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 . … … , ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông (Ga 1,35). 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide9:

2 . Thấy … … đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). 1 H Ô M S A U 2 3 4 5 6 7 8

Slide10:

3 . Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa … (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” (Ga 1,38) 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 8

Slide11:

4 . Người bảo họ: “ … … … " Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười ( Ga 1,39). 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 5 6 7 8

Slide12:

5 . Ông Anrê, anh ông … … , là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu ( Ga 1,40). 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 6 7 8

Slide13:

6 . Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: "Chúng tôi đã gặp … … " (nghĩa là Đấng Kitô) ( Ga 1,41). 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 S I M Ô N P H Ê R Ô 6 7 8

Slide14:

7 . Chúa Giêsu nhìn ông Simôn và nói: "Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ … … … Kêpha" (tức là Phêrô) ( Ga 1,42b). 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 S I M Ô N P H Ê R Ô 6 Đ Ấ N G M Ê S I A 7 8

Slide15:

8 . Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm … … của ông ( Ga 1,35). 1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 S I M Ô N P H Ê R Ô 6 Đ Ấ N G M Ê S I A 7 Đ Ư Ợ C G Ọ I L À 8

Slide16:

1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 S I M Ô N P H Ê R Ô 6 Đ Ấ N G M Ê S I A 7 Đ Ư Ợ C G Ọ I L À 8 M Ô N Đ Ệ 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 H Ô M S A U 2 C H Ú A G I Ê S U 3 R Á P B I 4 Đ Ế N M À X E M 5 S I M Ô N P H Ê R Ô 6 Đ Ấ N G M Ê S I A 7 Đ Ư Ợ C G Ọ I L À 8 M Ô N Đ Ệ

Slide18:

HAI MÔN ĐỆ

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 ) Hai môn đệ đầu tiên ( Ga 1 , 35-39 ); 2 ) Ông Anrê (Ga 1,40-42a); 3 ) Ông Simôn được Chúa Giêsu chọn và đổi tên ( Ga 1,42b ) .

Slide22:

H: Trong Ga 1,39b, “lúc đó vào khoảng giờ thứ mười”. Vậy theo giờ hiện nay là khoảng mấy giờ?

Slide23:

T: Với người Do Thái lúc ấy, giờ thứ nhất tính từ lúc mặt trời mọc (6g sáng hiện nay) đến giờ thứ mười hai (6g chiều hiện nay). Do vậy, giờ thứ 10 của người Do Thái xưa vào khoảng 4g chiều hiện nay.

Slide24:

H: Trong Ga 1,29, câu ông Gioan Tẩy Giả nói: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. ” có nguồn gốc từ đâu trong Cựu Ước?

Slide25:

T: – Trong ngày xuất khỏi Ai Cập, máu của con chiên đã cứu sống con trai đầu lòng người Do T hái, thịt của con chiên làm thức ăn cho toàn dân Israen để họ có được sức mạnh vượt qua ách nô lệ Ai C ập. (x. Xh 12,7-8)

Slide26:

– Vào lễ Vượt Qua , một con chiên trong sạch được dẫn tới bàn thờ, mọi người giơ cao tay đổ hết tội lên đầu con chiên, rồi nhổ lông, xé thịt nó. Nó không mở miệng kêu một tiếng. Người ta thiêu sinh nó làm lễ dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa xóa tội cho dân mình. (Lv 1,4)

Slide27:

H: Trong Thánh Lễ, chủ tế đọc câu: “ Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. ” vào lúc nào?

Slide28:

T: Trước khi chủ tế rước Mình Thánh Chúa.

Slide29:

H: Câu: “ Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. ” được trích từ đoạn Kinh Thánh nào?

Slide30:

T: Trích từ hai đoạn: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. ” (Ga 1,29) “ Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! ” (Kh 19,9a)

Slide31:

H: Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đọc câu: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. ” trích từ đoạn Kinh Thánh nào?

Slide32:

T: Trích từ đoạn Mt 8,8: “ Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. ”

Slide33:

H: “Đấng Mêsia” có nghĩa là gì?

Slide34:

T: Là Đấng Cứu Thế, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu tấn phong. Từ Hy Lạp gọi là Đấng Kitô.

Slide35:

H: Bài Tin Mừng hôm nay còn được xem là “hành trình ơn gọi”. Vậy, hành trình này bao gồm mấy bước?

Slide36:

T: “Hành trình ơn gọi” trong bài Tin Mừng trên bao gồm bốn bước: - Bước 1: Thiên Chúa đi bước trước, muốn gặp gỡ người được gọi qua trung gian (c. 35-37).

Slide37:

- Bước 2: Chúa Giêsu lên tiếng trước: “Các anh tìm gì thế?”. Người được gọi đáp lại để hoàn tất ý muốn tạo ra mối tương quan của Chúa Giêsu: “Thầy ở đâu?” (c. 38).

Slide38:

- Bước 3: Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi: “Đến mà xem”. Người được gọi đã ở lại để sống thân mật với Chúa (c. 39).

Slide39:

- Bước 4: Người được gọi làm chứng bằng cách giới thiệu tình yêu của Thiên Chúa cho người khác để chính Chúa biến đổi con người và cuộc sống của người được giới thiệu.

Slide40:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN TN II NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help