CN 25 TN Năm A Mt 20,1-16a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 25 TN năm A (Mt 20,1-16a) Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ” (Mt 16,24a)

Slide2:

1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.

Slide3:

4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng . 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?

Slide4:

7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.

Slide5:

10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền . 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."

Slide6:

13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.

Slide7:

15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu , còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ … … … trong vườn nho của mình (Mt 20,1).

Slide10:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy … … những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? (Mt 20,6)

Slide11:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ … … (Mt 20,4).

Slide12:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Họ đáp: "Vì … … … chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! (Mt 20,7).

Slide13:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 6 7 8 9 10 11 5. Chiều đến, ông chủ … … bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." (Mt 20,8).

Slide14:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 7 8 9 10 11 6. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm … … tới những người vào làm trước nhất” (Mt 20,8).

Slide15:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 8 9 10 11 7. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh … … suốt ngày không làm gì hết? (Mt 20,6)

Slide16:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 9 10 11 8. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một … … (Mt 20,610)

Slide17:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 Q U A N T I Ề N 9 10 11 9. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc … … cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt (Mt 20,12).

Slide18:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 Q U A N T I Ề N 9 N Ặ N G N H Ọ C 10 11 10. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng … … với tôi là một quan tiền sao? (Mt 20,13).

Slide19:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 Q U A N T I Ề N 9 N Ặ N G N H Ọ C 10 T H Ỏ A T H U Ậ N 11 11. Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên … … , còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Mt 20,16).

Slide20:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 Q U A N T I Ề N 9 N Ặ N G N H Ọ C 10 T H Ỏ A T H U Ậ N 11 H À N G Đ Ầ U 12. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide21:

1 V À O L À M V I Ệ C 2 C Ò N C Ó 3 C Ô N G B Ằ N G 4 K H Ô N G A I M Ư Ớ N 5 V Ư Ờ N N H O 6 S A U C H Ó T 7 Đ Ứ N G Đ Â Y 8 Q U A N T I Ề N 9 N Ặ N G N H Ọ C 10 T H Ỏ A T H U Ậ N 11 H À N G Đ Ầ U

Slide22:

LÒNG NHÂN HẬU

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Ông chủ thuê thợ làm vườn nho cả ngày (Mt 20,1-7); 2 / Cách trả lương của ông chủ ( Mt 20,8-12 ) ; 3/ Ông chủ vườn giải thích (Mt 20,13-15). 4/ Kết luận (Mt 20,16a).

Slide26:

H: Giờ thứ ba theo cách tính của người Do Thái là mấy giờ sáng theo cách tính 24 giờ / ngày?

Slide27:

T: Ngày của người Do Thái bắt đầu lúc 18g (6g chiều), tương đương 18g + 6g = 24g (12 giờ đêm). Vậy, khoảng ba giờ sáng tương đương: 3g + 6g = 9 giờ sáng.

Slide28:

H: Tại sao người chủ trong dụ ngôn không mướn thợ qua đêm và một số người thợ vào trước không đồng ý người vào sau được trả lương như mình?

Slide29:

T: Bởi vì theo sách Lêvi: “ Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng (Lv 19,13).

Slide30:

H: Ông chủ vườn nho, người vào làm giờ đầu và người vào làm giờ sau chót là những ai?

Slide31:

T: Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, người vào làm giờ đầu là những người tuân giữ Lề Luật các nghiêm ngặt, người vào làm sau chót là những kẻ tội lỗi, người nghèo, bà góa, bệnh nhân,… bị loại ra ngoài lề xã hội và họ có nỗ lực tìm kiếm và tin vào Thiên Chúa. T rước lòng quảng đại của Thiên Chúa, không ai có quyền ý kiến,

Slide32:

cũng như không ai xứng đáng tự hào về công trạng của mình. Chúng ta chỉ là đầy tớ vô dụng , chỉ làm những việc bổn phận của mình mà thôi ( x. Lc 17,10) và chúng ta chỉ biết phó thác và trông chờ vào lòng quảng đại của Thiên Chúa .

Slide33:

H : Từ “đã thỏa thuận” trong câu 2 có nghĩa là gì?

Slide34:

T : Từ “đã thỏa thuận” trong câu 2 muốn nói về Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với các Tổ phụ dân Israel.

Slide35:

H : Câu “tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” trong câu 4 có nghĩa là gì?

Slide36:

T : Câu “ tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng ” trong câu 4 muốn nói đây không phải là giao ước mà là lời hứa về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Slide37:

Lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với nhân loại chính là Giao ước bằng cuộc Khổ nạn của Con Thiên Chúa trên thập tự giá.

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 25 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help