CN 19 TN Năm A Mt 14,22-33

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 19 TN năm A (Mt 14,22-33) Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “ Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? ” (Mt 14,31).

Slide2:

22 Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.

Slide3:

25 Vào khoảng canh tư , Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên . 27 Chúa Giêsu liền bảo các ông : “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ”

Slide4:

28 Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. ” 29 Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước , và đến với Chúa Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ,

Slide5:

và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " 31 Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? ” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “ Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa ! ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Chúa Giêsu liền bắt … … … xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng (Mt 14,22).

Slide8:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Giải tán họ xong, Người … … một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình (Mt 14,23).

Slide9:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Còn … … thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió (Mt 14,24).

Slide10:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 5 6 7 8 9 10 4. … … liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. ” (Mt 14,28)

Slide11:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 6 7 8 9 10 5. Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, … … … … , và đến với Chúa Giêsu (Mt 14,29).

Slide12:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 7 8 9 10 6. Vào khoảng … … , Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ (Mt 14,25).

Slide13:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 8 9 10 7. Chúa Giêsu … … … … : “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ”(Mt 14,27).

Slide14:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 9 10 8. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “ Ma đấy! ” , và … … … … (Mt 14,26).

Slide15:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 10 9. Vào khoảng canh tư, Người đi trên … … mà đến với các môn đệ (Mt 14,25).

Slide16:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 M Ặ T B I Ể N 10 10. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “ Quả thật Ngài là … … … ! ” (Mt 14,33).

Slide17:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 M Ặ T B I Ể N C O N T H I Ê N C H Ú A 10 11. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide18:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 M Ặ T B I Ể N C O N T H I Ê N C H Ú A 10

Slide19:

ĐI TRÊN BIỂN

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Các môn đệ trước sóng gió (Mt 14,22-24); 2 / Chúa Giêsu đi trên mặt biển ( Mt 14,25-27 ) ; 3 / Ông Phêrô đi trên mặt biển ( Mt 14,28-31 ) ; 4/ Các môn đệ sau cơn sóng gió (Mt 14,32-33).

Slide23:

H: Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển xảy ra ở đâu?

Slide24:

T: Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển xảy ở Biển Hồ Galilê. Vì ở gần vùng đồng bằng Ghennêxarét nên vị trí đó còn gọi là Biển Hồ Ghennêxarét ( x. Mt 14,34). Đây là hồ nước ngọt thấp nhất trên thế giới (thấp hơn 209m so với mặt nước biển).

Slide25:

vùng đồng bằng Ghennêxarét

Slide26:

H: Từ “mấy cây số” trong câu 24 thật ra là khoảng bao nhiêu mét?

Slide27:

T: Trong bản văn tiếng Anh là “a few miles offshore” (vài dặm ngoài khơi). Dặm Anh = 1,609km, dặm Trung Quốc = 0,5km. Ở đây là dặm của Hy Lạp xưa = 192m. Vậy, “mấy cây số” đúng ra là vài dặm Hy Lạp dài khoảng 1km – 2km.

Slide28:

H : “Sóng đánh” trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho điều gì?

Slide29:

T : “Sóng đánh” trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho những thử thách mà các môn đệ gặp phải trong quá trình loan báo Tin Mừng.

Slide30:

H: Thuyền trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho điều gì?

Slide31:

T: Thuyền trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho Hội Thánh. Khi có Chúa Giêsu ở cùng con thuyền Hội Thánh thì dầu sóng to gió lớn đến đâu cũng chẳng hề chi ( x. Mt 8, 23-27).

Slide32:

H : Biển trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho điều gì?

Slide33:

T : Biển theo Thánh Kinh được xem như biểu tượng của sự dữ, thù nghịch với Thiên Chúa nhưng luôn bị Ngài chế ngự (x. St 1,9-10; Tv 74,13-14 ; Mt 8,24.26.32). Theo sách Khải Huyền, vào thời cánh chung biển sẽ không còn nữa, nghĩa là sự dữ sẽ bị tiêu diệt (x. Kh 21,1).

Slide34:

H: Canh tư trong câu 25 là khoảng mấy giờ?

Slide35:

T: Canh tư của người Do Thái là khoảng từ 3g đến 6g sáng. Ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6g chiều (18g). Vậy, canh một: 18g – 21g; canh hai: 21g – 24g; canh ba: 1g – 3g; canh tư: 3g – 6g.

Slide36:

H : Cụm từ “Người đi trên mặt biển” trong câu 25 có ý nghĩa như thế nào?

Slide37:

T : Cụm từ “Người đi trên mặt biển” trong câu 25 có ý nói Người tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa trên là sự dữ biển .

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 19 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help