CN 14 TN Năm A Mt 11,25-30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 14 TN năm A (Mt 11,25-30) “ Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ” (Mt 11,27a).

Slide2:

25 Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn . 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Slide3:

27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Slide4:

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và h ãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Vào lúc ấy , Chúa Giêsu cất tiếng nói : “ … … là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25) .

Slide7:

1 L Ạ Y C H A 2 3 4 5 6 7 2 . Vào lúc ấy , Chúa Giêsu cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại … … cho những người bé mọn (Mt 11,25) .

Slide8:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 4 5 6 7 3 . Vâng, lạy Cha, vì đó là … … … Cha (Mt 11,26) .

Slide9:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý 4 5 6 7 4 . Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ … … và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho (Mt 11,27) .

Slide10:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý N G Ư Ờ I C O N 4 5 6 7 5 . Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho … … bồi dưỡng (Mt 11,28) .

Slide11:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý N G Ư Ờ I C O N 4 5 N G H Ỉ N G Ơ I 6 7 6. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng … … và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29) .

Slide12:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý N G Ư Ờ I C O N 4 5 N G H Ỉ N G Ơ I 6 H I Ề N H Ậ U 7 7. Vào lúc ấy , … … cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha , vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn ( Mt 11,25) .

Slide13:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý N G Ư Ờ I C O N 4 5 N G H Ỉ N G Ơ I 6 H I Ề N H Ậ U C H Ú A G I Ê S U 7 8. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide14:

1 L Ạ Y C H A 2 M Ặ C K H Ả I 3 Đ I Ề U Đ Ẹ P Ý N G Ư Ờ I C O N 4 5 N G H Ỉ N G Ơ I 6 H I Ề N H Ậ U C H Ú A G I Ê S U 7

Slide15:

HIỀN HẬU

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 / Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha ( Mt 11 , 25-26 ); 2 / Mối tương quan của Chúa Giêsu với Chúa Cha và qua Chúa Giêsu, con người tạo được mối tương quan với Chúa Cha ( Mt 11 , 27 ) ;

Slide19:

3 / Chúa Giêsu nêu lý do mời gọi mọi người hãy đến với Ngài ( Mt 11 , 28-30 ) .

Slide20:

H: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “ bậc khôn ngoan thông thái ” dùng để ám chỉ về ai?

Slide21:

T: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “bậc không ngoan thông thái” được dùng để ám chỉ người Pha-ri-sêu.

Slide22:

H: Trong bài Tin Mừng trên, từ “những người bé mọn” dùng để ám chỉ về ai?

Slide23:

T: Trong bài Tin Mừng trên, từ “những người bé mọn” dùng để ám chỉ dân chúng, các môn đệ, những người nghèo, những người tội lỗi.

Slide24:

H: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “điều đẹp ý Cha” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “điều đẹp ý Cha” chính là kế hoạch Cứu Độ.

Slide26:

H: Trong câu 29, “lòng hiền hậu và khiêm nhường” là mối phúc thứ mấy trong Bát Phúc.

Slide27:

T: Trong câu 29, “lòng hiền hậu” ở mối phúc thứ hai, lòng “khiêm nhường” ở mối phúc thứ nhất – người có tâm hồn nghèo khó luôn có lòng khiêm nhường, không kiêu căng.

Slide28:

H: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “ách tôi êm ái” có nghĩa là gì?

Slide29:

T: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “ách tôi êm ái” chính là lời dạy của Chúa Giêsu, ít đòi buộc chi li hơn Luật cũ nhưng lại là để hoàn thiện Luật cũ.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 14 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help