CN 10 TN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A Ga 3,16-18

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 10 TN – Lễ CHÚA BA NGÔI năm A (Ga 3,16-18) “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. ”(Ga 3,16).

Slide2:

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Slide3:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide4:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. … … yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide5:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Thiên Chúa yêu … … đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide6:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Quả vậy, … … … Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Slide7:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I 4 5 6 7 8 9 10 4. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người … … … , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Slide8:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 6 7 8 9 10 5. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã … Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide9:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 7 8 9 10 6. … … vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide10:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 8 9 10 7. Ai tin vào … … … , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide11:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 9 10 8. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được … muôn đời (Ga 3,16).

Slide12:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 10 9. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng … … … , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide13:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 K Ẻ K H Ô N G T I N 10 10. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì … … … vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide14:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 K Ẻ K H Ô N G T I N Đ Ã K H Ô N G T I N 10 11. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide15:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 K Ẻ K H Ô N G T I N Đ Ã K H Ô N G T I N 10

Slide16:

CHÚA BA NGÔI

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba câu dạng so sánh, câu 16, 17, 18: 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Slide20:

17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Slide21:

18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Slide22:

H: Câu 16 cho thấy chuẩn mực của tình yêu là gì?

Slide23:

T: Câu 16 cho thấy chuẩn mực của tình yêu là trao ban, hiến tặng điều thân thiết và quý giá nhất cho người mình yêu để họ được sống dồi dào trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Slide24:

H: Cụm từ “được sống muôn đời” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Cụm từ “được sống muôn đời” nghĩa là được tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự sống muôn đời ấy bắt đầu ngay từ đời này.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 10 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help