CN PS6 Năm A Ga 14,15-21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 6 PHỤC SINH năm A (Ga 14,15-21) Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em (Ga 14,20).

Slide2:

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Slide3:

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Slide4:

21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác … … … anh em luôn mãi (Ga 14,16). 1 2 3 4 5 6

Slide7:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 3 4 5 6 2. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian … … và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (Ga 14,17).

Slide8:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 4 5 6 3. Ngày đó, anh em sẽ … … Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em (Ga 14,20).

Slide9:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 5 6 4. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ … … anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14,16).

Slide10:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 6 5. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng … … (Ga 14,18).

Slide11:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 A N H E M 6 6. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho … … (Ga 14,21).

Slide12:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 A N H E M 6 N G Ư Ờ I Ấ Y 7. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide13:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 A N H E M 6 N G Ư Ờ I Ấ Y

Slide14:

Ở TRONG

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1) Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở lại (1 4 ,1 5-17 ); 2) Chúa Giêsu trở lại (1 4 , 18-21 ) .

Slide18:

H : Đấng Bảo Trợ là ai?

Slide19:

T : Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Đấng Bảo Trợ chính là Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su đã xin Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ khác tới để an ủi và ở mãi với các môn đệ (Ga 14,16-17), để dạy các môn đệ mọi điều, và nhắc nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói với các ông (Ga 14,26).

Slide20:

H: Từ câu 15 đến câu 17 cho biết nhiệm vụ của “Thần Khí sự thật” là gì?

Slide21:

T: Nhiệm vụ của Thần Khí sự thật là “ở với” (c.15), “ở giữa” và “ở trong” (c.17) anh em luôn mãi.

Slide22:

H: Các động từ nào trong câu 18 đến 21 cho thấy Chúa Giê-su ở lại trong các môn đệ?

Slide23:

T: Chúa Giê-su xác định Ngài ở trong các môn đệ qua các động từ:  “đến” (c.18) – sau Phục Sinh;  “thấy” (c.19) – trong đức tin và “sống” (c.19) – là hệ quả của “thấy”;  “ở trong” (c.20) – sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Giê-su và các môn đệ.

Slide24:

H: Cụm từ “các điều răn của Thầy” với điều răn mới của Chúa Giê-su (Ga 13,34; Ga 15,12) có gì khác nhau không?

Slide25:

T: Điều răn mới là “A nh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em ” ( Ga 13,34 ) . Còn “các điều răn của Thầy” trong bài Tin Mừng hôm nay chính là sự hiệp thông trọn vẹn của các môn đệ với Chúa Giê-su : sống như Chúa Giê-su sống, yêu như Chúa Giê-su yêu và chết như Chúa Giê-su đã chết.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 6 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help