MC CN 04 Năm A Ga 9,1-41

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH MC CN 4 năm A (Ga 9,1-41) “ Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. ” (Ga 9,5)

Slide2:

1 Đi ngang qua, Chúa Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: “ Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? ” 3 Chúa Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

Slide3:

4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy , khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. ” 6 Nói xong, Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

Slide4:

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? ” 9 Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây! " 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? " 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi

Slide5:

bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy ." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết.” 13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Chúa Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.”

Slide6:

16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “ Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát ” ; kẻ thì bảo: “ Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? ” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù: “ Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? ” Anh đáp: “ Người là một vị ngôn sứ! ” 18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.

Slide7:

19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? " 20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết , hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái.

Slide8:

Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô . 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “ Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. ” 24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25 Anh ta đáp: “ Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi

Slide9:

bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! ” 26 Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? " 27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? " 28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.

Slide10:

29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến." 30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới

Slide11:

sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34 Họ đối lại: “ Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? ” Rồi họ trục xuất anh. 35 Chúa Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “ Anh có tin vào Con Người không? ” 36 Anh đáp: “ Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? ” 37 Chúa Giêsu trả lời: “ Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây. ”

Slide12:

38 Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 39 Chúa Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! ” 40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Chúa Giêsu nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? ” 41 Chúa Giêsu bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “ Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn! ”

Slide13:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide14:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. "Anh hãy đến … … mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được (Ga 9,7).

Slide15:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2. Đi ngang qua, Chúa Giêsu nhìn thấy … … … từ thuở mới sinh (Ga 9,1).

Slide16:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, … … … … khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? ” (Ga 9,2)

Slide17:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. Chúng ta phải thực hiện công trình của … … … … , khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được (Ga 9,4).

Slide18:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là … … thế gian. ”(Ga 9,5)

Slide19:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6. Các người … … và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? ” (Ga 9,8)

Slide20:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 8 9 10 11 12 13 14 7. Anh ta trả lời: "Người … … … đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. (Ga 9,11a)

Slide21:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 9 10 11 12 13 14 8. Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi … … (Ga 9,11).

Slide22:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 10 11 12 13 14 9. Vậy, các người … hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được (Ga 9,15a).

Slide23:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U 10 11 12 13 14 10. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi … … , hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. (Ga 9,21a).

Slide24:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 12 13 14 11. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Chúa Giêsu là … … (Ga 9,22).

Slide25:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 Đ Ấ N G K I T Ô 12 13 14 12. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “ Anh hãy … … Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi ” (Ga 9,22).

Slide26:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 Đ Ấ N G K I T Ô 12 T Ô N V I N H 13 14 13. Anh ta đáp: “ Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù … … tôi nhìn thấy được! ” (Ga 9,25)

Slide27:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 Đ Ấ N G K I T Ô 12 T Ô N V I N H 13 M À N A Y 14 14. Chúng ta biết rằng … … đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến (Ga 9,29).

Slide28:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 Đ Ấ N G K I T Ô 12 T Ô N V I N H 13 M À N A Y 14 T H I Ê N C H Ú A 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide29:

1 H Ồ S I L Ô Á C 2 M Ộ T N G Ư Ờ I M Ù 3 A I Đ Ã P H Ạ M T Ộ I 4 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T H Ầ Y 5 Á N H S Á N G 6 L Á N G G I Ề N G 7 T Ê N L À G I Ê S U 8 N H Ì N T H Ấ Y 9 P H A R I S Ê U K H Ô N G B I Ế T 10 11 Đ Ấ N G K I T Ô 12 T Ô N V I N H 13 M À N A Y 14 T H I Ê N C H Ú A

Slide30:

ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Slide31:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide32:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide33:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành bốn phần: 1) Chúa Giêsu và các môn đệ đối diện với người mù (9,1-5); 2) Đức Giêsu chữa lành người mù (9,6-7); 3) Cuộc xử án (9,8-33) ; 4) Tuyên án (9,34b-41) .

Slide34:

H: Cụm từ “ai đã phạm tội” có nghĩa gì?

Slide35:

T: Người Do Thái thời xưa có quan niệm luật nhân quả trực tiếp giữa tội lỗi của cha ông và bệnh tật của con cháu (x. Xh 20,5)

Slide36:

“ Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông ” (Xh 20,5) .

Slide37:

H: Trong câu 3, cụm từ “ sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện ” có nghĩa là gì?

Slide38:

T: Chúa Giêsu muốn nói, Thiên Chúa vận hành lịch sử để tôn vinh Danh Người : “ sở dĩ Ta còn cho ngươi sống, là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta, và để thiên hạ loan truyền danh Ta trên khắp mặt đấ t” (Xh 9,16)

Slide39:

H: Cụm từ “Thầy là ánh sáng thế gian” được lấy ý trong sách Cựu Ước nào?

Slide40:

T: Cụm từ “Thầy là ánh sáng thế gian” được lấy ý trong sách Isaia: “N ày Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất ” (Is 49,6b).

Slide41:

H: Tên hồ “Silôác” có nghĩa là gì?

Slide42:

T: “Silôác” nghĩa là “người được sai phái”. Ý nói hồ này sẽ được Chúa Giêsu, Người được sai phái, ban cho một sức mạnh thần linh. Hồ này được cung cấp nước từ con suối Gihôn nhờ con kênh vua Khít-khi-gia đã cho đào (x. 2Sb 32,30).

Slide43:

H : Hành trình đức tin của người mù từ thuở mới sinh đã diễn ra như thế nào?

Slide44:

T : Hành trình đức tin của người mù từ thuở mới sinh đã diễn ra như sau: - Ban đầu, người mù chỉ biết người chữa lành cho mình “tên là Giê-su”, nhưng không biết “ông ấy ở đâu” (c 12). - Bước kế, người mù nhận ra ông Giê-su “là một vị ngôn sứ” (c 17).

Slide45:

- Bước tiếp theo người mù nhận ra ông Giê-su “ là người bởi Thiên Chúa mà đến ” (c 33). - Cuối cùng người mù đã gia nhập cộng đoàn của những người tin vào Chúa Giê-su qua câu xác tín “Thưa Ngài, tôi tin” và hành động sấp mình trước mặt Chúa Giê-su. (c 38)

Slide46:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày MC CN 04 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help