MC CN 03 Năm A Ga 4,5-42

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH MC CN 3 năm A (Ga 4,5-42) “ Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. ” (Ga 4,14)

Slide2:

5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy: “ Chị cho tôi xin chút nước uống ! ” 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.

Slide3:

9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “ Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao? ” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Chúa Giêsu trả lời: “ Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘ Cho tôi chút nước uống ’ , thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. ” 11 Chị ấy nói: “ Thưa ông, ông không có gầu , mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu

Slide4:

ra nước hằng sống ? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy. ” 13 Chúa Giêsu trả lời: “ Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. ”

Slide5:

15 Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." 17 Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." 19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi

Slide6:

thấy ông thật là một ngôn sứ. 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. ” 21 Chúa Giêsu phán: “ Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem . 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.

Slide7:

23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong T hần K hí và S ự T hật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật." 25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”

Slide8:

26 Chúa Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy? " Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy? " 28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?”

Slide9:

30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa." 32 Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." 33 Các môn đệ mới hỏi nhau: “ Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng? ” 34 Chúa Giêsu nói với các ông: " Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.

Slide10:

35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác

Slide11:

đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” 39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Chúa Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Chúa Giêsu nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi

Slide12:

tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

Slide13:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide14:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Ở đấy, có … của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa (Ga 4,6).

Slide15:

1 G I Ế N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người … … đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế (Ga 4,23).

Slide16:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy: “ Chị cho tôi xin chút … … ! ” (Ga 4,7)

Slide17:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Chị ấy nói: “ Thưa ông, ông … … … , mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? (Ga 4,11)

Slide18:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Chẳng lẽ ông lớn hơn … … chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy. (Ga 4,12)

Slide19:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 7 8 9 10 11 12 6. Chị ấy nói: “ Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra … … … ? (Ga 4,11)

Slide20:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 8 9 10 11 12 7. Người … … nói với Chúa Giêsu: “ Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. ” (Ga 4,15)

Slide21:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 9 10 11 12 8. Chúa Giêsu nói với các ông: … … của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. (Ga 4,34)

Slide22:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 10 11 12 9. Chúa Giêsu phán: “ Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại … (Ga 4,21)

Slide23:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 G I Ê R U S A L E M 10 11 12 10. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để … … muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. (Ga 4,36)

Slide24:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 G I Ê R U S A L E M 10 Đ Ư Ợ C S Ố N G 11 12 11. Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Chúa Giêsu, vì lời người phụ nữ … … : ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. (Ga 4,39)

Slide25:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 G I Ê R U S A L E M 10 Đ Ư Ợ C S Ố N G L À M C H Ứ N G 11 12 12. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôitin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là … … … trần gian.” (Ga 4,42)

Slide26:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 G I Ê R U S A L E M 10 Đ Ư Ợ C S Ố N G L À M C H Ứ N G 11 12 Đ Ấ N G C Ứ U Đ Ộ 13. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide27:

1 G I Ế N G 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 N Ư Ớ C U Ố N G 4 K H Ô N G C Ó G Ầ U 5 T Ổ P H Ụ 6 N Ư Ớ C H Ằ N G S Ố N G 7 P H Ụ N Ữ 8 L Ư Ơ N G T H Ự C 9 G I Ê R U S A L E M 10 Đ Ư Ợ C S Ố N G L À M C H Ứ N G 11 12 Đ Ấ N G C Ứ U Đ Ộ

Slide28:

NƯỚC HẰNG SỐNG

Slide29:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide30:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide31:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Mở đầu ( 4 , 1-3 ); 2) Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ ( 4 , 4 - 38 ) ; 3) Gặp gỡ với dân Samari ( 4,3 9 -42 ).

Slide32:

H: Người Samari có n guồn gốc như thế nào?

Slide33:

T: Người Samari là con cháu của hai nhóm: 1) Những người Israel không phải đi lưu đày khi Vương quốc phía Bắc sụp đổ vào năm 722 tCN.

Slide34:

2) Những người Ba-by-lon, Cu-tha, A-va, Kha-mát và Xơ-phác-va-gim được vua Átsua đưa đến định cư ở cách thành xứ Sa-ma-ri (x. 2 V 24).

Slide35:

H: Từ “núi này” trong câu 20 dùng để chỉ ngọn núi nào?

Slide36:

T: Từ “núi này” chính là núi Ga-ri-dim ( Gerizim ). (Đnl 27,12) gần núi Ê-van (Ebal) ở phía Bắc.

Slide37:

H: Cụm từ “Thần Khí và Sự Thật” dùng để chỉ về những ai?

Slide38:

T: Từ “Thần Khí” để chỉ về Thánh Thần. Từ “Sự Thật” để chỉ về Chúa Giêsu.

Slide39:

H: Từ “Đấng Mêsia” có nghĩa là gì?

Slide40:

T: “Đấng Mêsia” là Đấng Cứu Thế, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu tấn phong. Từ Hy Lạp gọi là Đấng Kitô.

Slide41:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày MC CN 03 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help