MC CN 01 Năm A Mt 4,1-11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH MC CN 1 năm A (Mt 4,1-11) “ Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. ”(Mt 4,4)

Slide2:

1 Bấy giờ Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa , để chịu quỷ cám dỗ . 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi! ” 4 Nhưng Người đáp: “ Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh , nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

Slide3:

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ , 6 rồi nói với Người: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. ” 7 Chúa Giêsu đáp: “ Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. ”

Slide4:

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “ Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi. ” 10 Chúa Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. ” 11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên … … … (Mt 4,5).

Slide7:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Chúa Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải … … một mình Người mà thôi. ” (Mt 4,10)

Slide8:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 4 5 6 7 8 9 3. Bấy giờ Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào … … , để chịu quỷ cám dỗ. (Mt 4,1)

Slide9:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 5 6 7 8 9 4. “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ … cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. ”(Mt 4,6)

Slide10:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 6 7 8 9 5. Chúa Giêsu đáp: “ Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ … … Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. ” (Mt 4,7)

Slide11:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 7 8 9 6. “ Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình … … tôi. ” (Mt 4,9)

Slide12:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 B Á I L Ạ Y 7 8 9 7. “ Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ … … , nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,7)

Slide13:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 B Á I L Ạ Y 7 C Ơ M B Á N H 8 9 8. Bấy giờ Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ … … (Mt 4,1)

Slide14:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 B Á I L Ạ Y 7 C Ơ M B Á N H 8 C Á M D Ỗ 9 9. Bấy giờ … …. … đến gần Người và nói: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi! ” (Mt 4,3)

Slide15:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 B Á I L Ạ Y 7 C Ơ M B Á N H 8 C Á M D Ỗ T Ê N C Á M D Ỗ 9 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

1 N Ó C Đ Ề N T H Ờ 2 T H Ờ P H Ư Ợ N G 3 H O A N G Đ Ị A 4 T R U Y Ề N 5 T H Ử T H Á C H 6 B Á I L Ạ Y 7 C Ơ M B Á N H 8 C Á M D Ỗ T Ê N C Á M D Ỗ 9

Slide17:

CHỊU CÁM DỖ

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành năm phần: 1) Mở đầu (4,1-2); 2) Cám dỗ lần thứ nhất (4,3-4); 3) Cám dỗ lần thứ hai (4,5-7); 4) Cám dỗ lần thứ ba (4,8-10); 5) Kết thúc (4,11).

Slide21:

H: Thần Khí dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa là Đấng nào?

Slide22:

T: Thần Khí dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa chính là “Thần Khí Thiên Chúa” ngự trên Chúa Giêsu khi Người chịu phép rửa (Mt 3,16).

Slide23:

H: Phần Mở đầu (c 1-2) được Thánh Mátthêu mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide24:

T: - Phần Mở đầu (c 1) được Thánh Mátthêu mượn ý từ sách Đệ Nhị Luật: Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc … (Đnl 8,2-3)

Slide25:

- Phần Mở đầu (c 2) được mượn ý từ sách Đệ Nhị Luật: “ Khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn bánh, không uống nước . ” (Đnl 9,9)

Slide26:

H: Ý trong câu 4 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide27:

T: Ý trong câu 4 được mượn từ sách Đệ Nhị Luật: “ Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận

Slide28:

biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra. ” (Đnl 8,3)

Slide29:

H: Ý trong câu 6 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide30:

T: Ý trong câu 6 được mượn từ Thánh Vịnh : “ bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá ” ( Tv  91,11-12).

Slide31:

H: Ý trong câu 7 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide32:

T: Ý trong câu 7 được mượn từ Đệ Nhị Luật: “ Anh em đừng thách thức ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, như anh em đã thách thức ở Ma-xa. ” (Đnl 6,16).

Slide33:

H: Ý trong câu 8 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide34:

T: Ý trong câu 8 được mượn từ Đệ Nhị Luật: “ Từ đồng bằng Môáp, ông Môsê lên núi Nơvô, tới Pítga, đối diện với Giêrikhô, và ĐỨC CHÚA cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Galaát cho đến Đan .” (Đnl 34,1)

Slide35:

H: Ý trong câu 10 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide36:

T: Ý trong câu 10 được mượn từ Đệ Nhị Luật: “ Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), là Đấng anh (em) phải kính sợ; chính Người là Đấng anh (em) phải phụng thờ; anh (em) sẽ nhân danh Người mà thề. ” (Đnl 6,13)

Slide37:

H: Ý trong câu 11 được mượn từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide38:

T: Ý trong câu 11 được mượn từ Thánh Vịnh: “ bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. ” (Tv 91,11-12)

Slide39:

H : Ba cơn cám dỗ Chúa Giê-su đã chịu còn được gọi là ba thù, đó là gì?

Slide40:

T: Ba cơn cám dỗ Chúa Giê-su đã chịu đó là ba thù, gồm có: xác thịt (những dục vọng), của cải (những lợi ích của thế gian) và sự kiêu ngạo (những việc gây chia rẽ, và lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa) .

Slide41:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 01 Mùa Chay năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help