CN 04 TN Năm A Dâng CGS trong Đền Thánh - Lễ Nến - Lc 2,22-40

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (Lc 2,22-40) "Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa ” (Lc 2,40)

Slide2:

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non .

Slide3:

25 Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn . Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel , và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,

Slide4:

28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài.” 33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người.

Slide5:

34 Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. ” 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase.

Slide6:

Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm , 37 rồi ở góa , đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Slide7:

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 . Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để … … cho Chúa . (Lc 2,22) 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide10:

2 . và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp … … … . (Lc 2,24) 1 T I Ế N D Â N G 2 3 4 5 6 7 8

Slide11:

3 . Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là … . Ông là người công chính và sùng đạo (Lc 2,25-26a) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 4 5 6 7 8

Slide12:

4 . Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy … … của Đức Chúa. (Lc 2,26) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 5 6 7 8

Slide13:

5 . Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ … … … đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người . (Lc 2,27) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 6 7 8

Slide14:

6 . Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của … Dân Ngài.” ( Lc 2,32) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 H À I N H I G I Ê S U 6 I S R A E L 7 8

Slide15:

7 . Cũng vào lúc ấy, bà … … gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. ( Lc 2,38) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 H À I N H I G I Ê S U 6 I S R A E L 7 8

Slide16:

8 . Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được … … cùng Thiên Chúa . ( Lc 2,40) 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 H À I N H I G I Ê S U 6 I S R A E L 7 T I Ế N L Ạ I 8

Slide17:

9 . Chủ đề hàng dọc của tuần này là gì? 1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 H À I N H I G I Ê S U 6 I S R A E L 7 T I Ế N L Ạ I 8 Â N N G H Ĩ A

Slide18:

1 T I Ế N D Â N G 2 B Ồ C Â U N O N 3 S I M Ê O N 4 Đ Ấ N G K I T Ô 5 H À I N H I G I Ê S U 6 I S R A E L 7 T I Ế N L Ạ I 8 Â N N G H Ĩ A

Slide19:

DÂNG HIẾN

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Mở đầu ( 2,21-24 ); 2) Cuộc tỏ mình ( 2 , 25-38 ); 3) Kết luận (2,39-40).

Slide23:

H : Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh có ý nghĩa như thế nào?

Slide24:

T : Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh có hai ý nghĩa: thanh tẩy Đức Mẹ Maria và dâng Chúa Giêsu theo luật M ôsê . Theo luật này, người nữ phải được thanh tẩy sau khi sinh con (x. Lv 12); và dâng “con đầu lòng” để con trẻ thuộc về Thiên Chúa (x. Xh 13,12-13 ). Con trẻ Giêsu chính là Đấng Mêssia mà các ngôn sứ loan báo, là “ánh sáng muôn dân”, “vinh quang của Israel” nên lễ này được gọi là Lễ Nến.

Slide25:

Con trẻ Giêsu cũng là “dấu hiệu cho người đời chống báng”. Lưỡi gươm của đau khổ được tiên báo cho Đức Bà Maria, ám chỉ một việc dâng hiến khác, hoàn hảo và duy nhất. Đó là việc Chúa Giêsu sẽ dâng hiến trên Thập Giá mang lại ơn cứu độ mà Thiên Chúa “đã dành sẵn cho muôn dân” (x. Lc 2,25-32; GLHTCG 529).

Slide26:

H: Trong cụm từ “ngày lễ thanh tẩy của các ngài“, từ “các ngài” dành cho những ai?

Slide27:

T: Trong cụm từ “ngày lễ thanh tẩy của các ngài“, từ “các ngài” dành cho ông Giuse và bà Maria, vì các ngài “ đem con lên Giêrusalem ”. Thật ra, việc thanh tẩy chỉ buộc cho người mẹ sau khi sinh con, vì họ bị coi là ô uế trong vòng 40 ngày (x. Lv 12, 2-4).

Slide28:

H: Trong cụm từ " Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non ", đó là luật nào trong Cựu Ước?

Slide29:

T: Đó là luật Môsê dành cho phụ nữ sau khi sinh: " Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch ." (Lv 12,8)

Slide30:

H: Việc tiến dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa bắt đầu từ lúc nào?

Slide31:

T: Việc tiến dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa bắt đầu từ k hi Thiên Chúa sai ông Môsê ra khỏi đất Ai Cập, Ngài đã phán: " M ọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. " ( Xh 1 3 , 13b ) . Thời gian chuộc trong tháng đầu của trẻ sơ sinh (x. Ds 3,40) , giá chuộc là 15 chỉ bạc (bằng 5 sêken) (x. Ds 3,47)

Slide32:

H: Cụm từ "Thánh thần hằng ngự trên ông" có nghĩa là gì?

Slide33:

T: Nghĩa là ông Simêôn chính là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước.

Slide34:

H : Danh Giêsu có nghĩa là gì?

Slide35:

T : Danh Giêsu có gốc từ Yeshua  , tiếng Hipri, nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” .

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH NĂM A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help