CN Chúa Giêsu chịu phép rửa Năm A - Mt 3,13-17

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A (Mt 3,13-17) C ó tiếng từ trời phán : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người ." (Mt 3,17)

Slide2:

13 Bấy giờ , Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan , gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình . 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “ Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi ! ” 15 Nhưng Chúa Giêsu trả lời:

Slide3:

"Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. 16 Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra .

Slide4:

Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người . 17 Và có tiếng từ trời phán : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người ."

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Bấy giờ, Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan , … … … để xin ông làm phép rửa cho mình (Mt 3,13) .

Slide7:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 3 4 5 6 7 2 . Nhưng ông một mực can Người và nói : “ … … mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! ”( Mt 3,14) .

Slide8:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 4 5 6 7 3 . Bấy giờ, Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan đ ể xin ông làm … … cho mình ( Mt 3,13) .

Slide9:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 5 6 7 4 . Và có tiếng từ trời … : “ Đây là Con yêu dấu của Ta , Ta hài lòng về N gười . ” ( Mt 3,17) .

Slide10:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 P H Á N 5 6 7 5 . Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời … … ( Mt 3,16) .

Slide11:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 P H Á N 5 M Ở R A 6 7 6 . Khi Chúa Giêsu chịu phép … xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra (Mt 3,16) .

Slide12:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 P H Á N 5 M Ở R A 6 R Ử A 7 7 . Và có tiếng từ trời phán : "Đây là Con yêu dấu của Ta , … … … về Người . ” (Mt 3,17) .

Slide13:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 P H Á N 5 M Ở R A 6 R Ử A 7 T A H À I L Ò N G 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide14:

1 G Ặ P Ô N G G I O A N 2 C H Í N H T Ô I 3 P H É P R Ử A 4 P H Á N 5 M Ở R A 6 R Ử A 7 T A H À I L Ò N G

Slide15:

PHÉP RỬA

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1 ) Chúa Giêsu khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc chịu phép rửa (c 1 3 ). 2 ) B a n đầu ông Gioan không dám làm phép rửa cho Chúa Giêsu nhưng khi biết là thánh ý Chúa Cha, thì ông Gioan đã vâng lời ( c 14 -1 5 ). 4 ) Cuộc thần hiện (c 1 6-17 ).

Slide19:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả còn có tên gọi là gì?

Slide20:

T: Phép Thanh Tẩy

Slide21:

H: Phép thanh tẩy hay Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa gì?

Slide22:

T: Phép rửa bằng nước của ông Gioan là cách tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Tuy Chúa Giêsu không có tội, Người vẫn đứng xếp hàng với những người tội lỗi. Chúa Giêsu hòa mình với đoàn người đang trở về với Thiên Chúa.

Slide23:

H: Phép Rửa của Chúa Giêsu là gì?

Slide24:

T : Phép Rửa của Chúa Giêsu – Đấng Mêsia – là Phép Rửa trong Thánh Thần và lửa của Thánh Thần , biểu tượng diễn tả sự thánh hóa và biến đổi bên trong tâm hồn con người .

Slide25:

H: Phép rửa của ông Gioan và Phép Rửa của Chúa Giêsu có khác biệt gì?

Slide26:

T: Phép rửa của ông Gioan là dấu chỉ của lòng thống hối còn Phép Rửa của Chúa Giêsu là Bí Tích ban ơn Tái Sinh.

Slide27:

H: Cụm từ “các tầng trời mở ra” có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Đó là b iểu trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người ( x. Is 63 , 19). Từ lâu, “các tầng trời đóng lại” – Thiên Chúa không phán với con người nữa. 

Slide29:

Cho đến ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời lại mở ra để giới thiệu một ngôn sứ cao trọng, đó chính là Con Một của Thiên Chúa.

Slide30:

H: Cụm từ “ Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người ” có ý nghĩa gì?

Slide31:

T: Theo Thánh Phêrô , đó là dấu chỉ Chúa Giêsu được xức dầu tấn phong là Đấng Mêsia. ( CV 10,37-38 ) 

Slide32:

Trong Cựu Ước, chim bồ câu biểu trưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Sách St 1,2 viết “Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” tả công cuộc tạo thành. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa có nghĩa là bắt đầu cuộc tạo thành mới.

Slide33:

H: Câu nào trong đoạn Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu tỏ mình ra cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa.

Slide34:

T: Đó là câu 16b-17 : “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người .”

Slide35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help