Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa năm A Lc 2,16-21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH Lễ Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa năm A (Lc 2,16-21) “ Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng ” (Lc 2,19).

Slide2:

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ . 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,

Slide3:

và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày , nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ;

Slide4:

đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng m ẹ .

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 . Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong … … (Lc 2,16).

Slide7:

1 M Á N G C Ỏ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 . N gười ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong … … (Lc 2,21b)

Slide8:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 . Nghe các người chăn chiên … … , ai cũng ngạc nhiên (Lc 2,18)

Slide9:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 5 6 7 8 9 10 11 4 . Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về … … này (Lc 2,17).

Slide10:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 6 7 8 9 10 11 5 . Còn bà Maria thì hằng … … mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19).

Slide11:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 7 8 9 10 11 6 . Rồi các người … … ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa (Lc 2,20a).

Slide12:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 8 9 10 11 7 . Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng … … (Lc 2,20a).

Slide13:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 9 10 11 8 . K hi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm … … … , người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu (Lc 2,21a).

Slide14:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 L Ễ C Ắ T B Ì 9 10 11 9 . Họ liền … … ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,16).

Slide15:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 L Ễ C Ắ T B Ì 9 H Ố I H Ả 10 11 10 . Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là … … phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu (Lc 2,21a).

Slide16:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 L Ễ C Ắ T B Ì 9 H Ố I H Ả 10 Đ Ế N L Ú C 11 11 . Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy … … , đúng như đã được nói với họ (Lc 2,20).

Slide17:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 L Ễ C Ắ T B Ì 9 H Ố I H Ả 10 Đ Ế N L Ú C 11 T A I N G E 12 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Slide18:

1 M Á N G C Ỏ 2 L Ò N G M Ẹ 3 T H U Ậ T C H U Y Ệ N 4 H À I N H I 5 G H I N H Ớ 6 C H Ă N C H I Ê N 7 T H I Ê N C H Ú A 8 L Ễ C Ắ T B Ì 9 H Ố I H Ả 10 Đ Ế N L Ú C 11 T A I N G E

Slide19:

MẸ THIÊN CHÚA

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 ) Những người chăn chiên viếng thăm Hài Nhi (Lc 2,16); 2 ) Những người chăn chiên ra về (Lc 2,17-18); 3 ) Thái độ của các nhân vật : Bà Maria và những người chăn chiên (2,19-20); 4 ) Chúa Giêsu chịu phép cắt bì (Lc 2,21).

Slide23:

H: Những người chăn chiên là ai?

Slide24:

T : Những người chăn chiên là những người nghèo có lòng tin vào Thiên Chúa. Họ làm nghề chăn chiên cho Đền thờ nhưng vì công việc nên không thể giữ luật ngày sabat nên bị xem thường và bị loại ra ngoài lề xã hội.

Slide25:

H: Câu 16 “Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ ”, đó là nơi nào?

Slide26:

T: Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra là gian phòng dành cho khách thập phương, nơi có sân rộng và có chuồng lừa hay chuồng ngựa (x. Mt 2,11). Còn truyền thống nơi Hài nhi Giêsu sinh ra là hang lừa có từ thế kỷ thứ II.

Slide27:

H: Thánh Luca đã nêu ra một điều đặc biệt nơi Đức Mẹ, đó là gì?

Slide28:

T: Đó là “ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng ” .

Slide29:

H: Lễ cắt bì là gì?

Slide30:

T: Lễ cắt bì là nghi lễ của người Do Thái mà qua đó, đứa bé được đặt tên. Người Do Thái tin rằng cái tên nói lên bản tính và nhân vị của một con người. Danh Thánh Giêsu chính thức đặt cho Hài nhi với nghĩa là Đấng Cứu Thế.

Slide31:

Nghi lễ này phát xuất từ giao ước của Đức Chúa với ông Áp -ram, được nói trong sách Sáng Thế chương 17, từ câu 4 đến câu 14. Phép cắt bì cho mọi con trai sinh được tám ngày , để ghi dấu đứa trẻ ấy thuộc về Dân Chúa , Dân trong giao ước .

Slide32:

H: Tên Giêsu có nghĩa là gì?

Slide33:

T: Theo Thánh Kinh, tên của người chỉ ý định của Thiên Chúa muốn trên người ấy. Tên Giêsu (theo Hípri là Yêhôshua) nghĩa là “ơn cứu độ của Đức Chúa”.

Slide34:

H: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa nghĩa là gì?

Slide35:

T: Nghĩa là Đức Mẹ thực sự đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-làm-người. Đức Mẹ Maria được vinh dự cung cấp bản tính nhân loại cho Ngôi Lời Nhập Thể.

Slide36:

H: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa – là tước hiệu vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo hội tôn vinh Đức Mẹ Maria – được định tín từ lúc nào?

Slide37:

T: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã có từ lâu và được Công đồng Êphêsô định tín năm 431. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) đã định ngày 1-1 để kính trọng thể lễ Mẹ Thiên Chúa.

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help