Lễ Thánh Gia năm A Mt 2,13-15.19-23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH Lễ Thánh Gia Thất năm A ( Mt 2,13-15.19-23) “ Người sẽ được gọi là người Nadarét ” (Mt 2,23).

Slide2:

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai C ập , và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !" 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai C ập.

Slide3:

15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai C ập. 19 Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai C ập, 20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel ,

Slide4:

vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi . ” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel . 22 Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê , cai trị miền Giuđê , nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê ,

Slide5:

23 và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét , để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 3 4 5 6 7 8 1 . Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì … … … hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng … (Mt 2,13)

Slide8:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 3 4 5 6 7 8 2 . Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa … … và mẹ Người trốn sang Ai C ập . (Mt 2,14)

Slide9:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 4 5 6 7 8 3 . Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai C ập, … … cho ông rằng .. . (Mt 2,19-20a)

Slide10:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 5 6 7 8 4 . Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và … … về đất Israel . (Mt 2,21)

Slide11:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5 . Nhưng vì nghe biết … đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. (Mt 2,22)

Slide12:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 Á C K H Ê L A O 6 7 8 6 . Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị … … , nên ông sợ không dám về đó. (Mt 2,22)

Slide13:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 Á C K H Ê L A O 6 M I Ề N G I U Đ Ê 7 8 7 . Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền … (Mt 2,22)

Slide14:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 Á C K H Ê L A O 6 M I Ề N G I U Đ Ê 7 G A L I L Ê 8 8 . và đến ở tại một thành kia gọi là … , để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét . (Mt 2,23)

Slide15:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 Á C K H Ê L A O 6 M I Ề N G I U Đ Ê 7 G A L I L Ê 8 N A D A R É T 9 . Chủ đề ô chữ hôm nay theo hàng dọc là gì?

Slide16:

1 S Ứ T H Ầ N C H Ú A 2 H À I N H I 3 B Á O M Ộ N G 4 M Ẹ N G Ư Ờ I 5 Á C K H Ê L A O 6 M I Ề N G I U Đ Ê 7 G A L I L Ê 8 N A D A R É T

Slide17:

THÁNH GIA

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1 ) Cuộc đi trốn sang Ai Cập (2,13-15); 2 ) Mối đe dọa chấm dứt , dự tính t rở về đất Israel, miền Giuđê (2,19-21) ; 3 ) Mối nguy hiểm vẫn còn ở Giuđê nên phải về miền Galilê, ở tại thành Nadarét (2, 22 -2 3 ).

Slide20:

H: Từ “sứ thần Chúa” dùng để nói lên điều gì?

Slide21:

T: Trong Thánh Kinh, cụm từ “sứ thần Chúa” nói lên ý định hay sự can thiệp của Thiên Chúa chứ không chủ đích nói cụ thể về một ai (x. St 16,7; St 32,2; Xh 3,2).

Slide22:

H : Tại sao sứ thần Chúa lại nói ông Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập?

Slide23:

T : Ngày xưa, n hững người Do t hái bị bách hại thường tìm đến thành phố Arish , phía nam dải Ga z a , thuộc nước Ai Cập để ẩn náu (x. 1 V 11,40; 2 V 25,26 ) .

Slide24:

H: Câu 15, “ lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai C ập ” được trích từ sách nào của Cựu Ước?

Slide25:

T : Câu “ lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai C ập ” được trích từ sách Hôsê (11,1): “Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai Cập, Ta đã gọi con Ta về” .

Slide26:

H : Vua Áckhêlao là ai?

Slide27:

T : Vua Áckhêlao (Archelaus) là con của vua Hêrôđê ( Herod). Được sự chấp thuận của Hoàng đế Augúttô (Augustus), đế quốc La Mã, Vua Áckhêlao cai trị miền Giuđê từ năm 4 tCN đến năm 6 sau CN.

Slide28:

H : Câu “ để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét .” nằm trong các sách nào của Cựu Ước?

Slide29:

T : Từ “ N gười Nadarét” trong tiếng Hy-Lạp l à   nazôraios , tiếng Híp-ri  l à nêser , nghĩa là “mầm mống, chồi non ” (x. Is 11,1; Gr 23,5; 33,15; Dcr 3,8; 6,12). Đấng Mêsia được gọi bằng tên này để diễn tả thân phận thấp hèn, khiêm tốn.

Slide30:

H : Ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay là gì?

Slide31:

T : Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời Chúa Giêsu để khiến cho mọi thử thách đều sinh lợi ích trong việc thực hiện chương trình cứu độ (x. Rm 8,28).

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của lễ Thánh Gia Thất năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help