MV CN 04 Năm A Mt 1,18-24

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN MV 4 năm A (Mt 1,18-24) “ Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1,24,)

Slide2:

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giu-se . Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Slide3:

20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."

Slide4:

22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en , nghĩa là “ Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. ” 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã đính hôn với ông … (Mt 24,18a).

Slide7:

1 G I U S E 2 3 4 5 6 7 8 2. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và … … tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo (Mt 24,19).

Slide8:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 4 5 6 7 8 3. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến … … cho ông (Mt 24,20).

Slide9:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 5 6 7 8 4. Bà sẽ sinh … … và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ (Mt 24,21).

Slide10:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 6 7 8 5. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để … … lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ (Mt 24,22).

Slide11:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 Ứ N G N G H I Ệ M 6 7 8 6. Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà … … là do quyền năng Chúa Thánh Thần (Mt 24,20b).

Slide12:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 Ứ N G N G H I Ệ M 6 C Ư U M A N G E M M A N U E N 7 8 7. Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là … , nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta (Mt 24,23).

Slide13:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 Ứ N G N G H I Ệ M 6 C Ư U M A N G E M M A N U E N 7 8 8. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như … … Chúa dạy và đón vợ về nhà (Mt 24,24).

Slide14:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 Ứ N G N G H I Ệ M 6 C Ư U M A N G E M M A N U E N 7 8 S Ứ T H Ầ N 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

1 G I U S E 2 K H Ô N G M U Ố N 3 B Á O M Ộ N G 4 C O N T R A I 5 Ứ N G N G H I Ệ M 6 C Ư U M A N G E M M A N U E N 7 8 S Ứ T H Ầ N

Slide16:

EMMANUEN

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1) Hoàn cảnh của ông Giuse và bà Maria lúc bấy giờ ( Mt 1 , 18 - 1 9) ; 2) Sứ thần báo mộng ( Mt 1 , 20 - 21 ); 3) Lời bình của tác giả (1,22-23); 4) Ông Giuse làm theo lời Thiên sứ (1,24).

Slide20:

H : Theo truyền thống Do thái , thiếu nữ bao nhiêu tuổi thì được đính hôn với chồng chưa về chung sống với nhau?

Slide21:

T : T hiếu nữ Do t hái xưa được đính hôn vào khoảng năm 12 tuổi và sẽ từ giã cha mẹ để kết hôn, về sống chung với chồng vào năm 13-14 tuổi .

Slide22:

H : Từ “người công chính” trong câu 19 có ý nghĩa như thế nào?

Slide23:

T : Nếu ông Giuse tố giác bà Maria thì đã làm theo lề luật (x. Đnl 22,13-21), thế nhưng đã không làm theo lề luật vì ông là người công chính, tôn trọng việc Thiên Chúa làm nơi bà Maria .

Slide24:

Ông nghĩ mình không dám đưa về nhà một người đã được Thiên Chúa dành riêng cho Ngài , vì thế “ định tâm bỏ bà cách kín đáo ” . Việc định tâm của ông Giuse như phản ứng của ông Môsê cởi dép khi đứng trước bụi gai đang cháy .

Slide25:

H: Từ “sứ thần Chúa” dùng để nói lên điều gì?

Slide26:

T: Trong Thánh Kinh, cụm từ “sứ thần Chúa” nói lên ý định hay sự can thiệp của Thiên Chúa chứ không chủ đích nói cụ thể về một ai (x. St 16,7; St 32,2; Xh 3,2).

Slide27:

H: Tên Giêsu có nghĩa là gì?

Slide28:

T: Theo Thánh Kinh, tên của người chỉ ý định của Thiên Chúa muốn trên người ấy. Tên Giêsu (theo Hípri là Yêhôshua) nghĩa là “ơn cứu độ của Đức Chúa”.

Slide29:

H: Câu Mt 1, 23 đã được tiên báo nơi sách nào trong Cựu Ước?

Slide30:

T: Câu Mt 1,23 được tiên báo nơi sách Isaia (7,14): Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.

Slide31:

Nếu tóm tắt Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu bằng một từ thì đó là Emmanuen (Thiên Chúa ở cùng chúng ta). Trong chương khởi đầu, Thánh sử dùng từ Emmanuen (1,23) và chương kết thúc cũng bằng Emmanuen : “Thầy ở cùng anh em” (Mt 28,20).

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN MV 4 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help