MV CN 02 Năm A Mt 3.1-12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN MV 2 năm A (Mt 3,1-12) “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3,2)

Slide2:

1 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: 2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Slide3:

4 Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da , lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Slide4:

7 Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối .

Slide5:

9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham . 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Slide6:

11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

Slide7:

12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi .”

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 Á P 8 9 1. Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong … … miền Giuđê rằng: 2 “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần ” (Mt 3,1-2).

Slide10:

1 H O A N G Đ Ị A 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: … … … con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. (Mt 3,3).

Slide11:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 4 5 6 7 8 9 3. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng … …, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn (Mt 3,4).

Slide12:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A 4 5 6 7 8 9 4. Bấy giờ, người ta từ … và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông (Mt 3,5).

Slide13:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 6 7 8 9 5. Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và … … đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? (Mt 3,7)

Slide14:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 7 8 9 6. Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng … … (Mt 3,8).

Slide15:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 S Á M H Ố I 7 8 9 7. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông … (Mt 3,9).

Slide16:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 S Á M H Ố I 7 Á P R A H A M 8 9 8. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà … … ” (Mt 3,12).

Slide17:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 S Á M H Ố I 7 Á P R A H A M 8 Đ Ố T Đ I 9 9. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để … … các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người (Mt 3,11a).

Slide18:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 S Á M H Ố I 7 Á P R A H A M 8 Đ Ố T Đ I 9 G I Ụ C L Ò N G 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide19:

1 H O A N G Đ Ị A 2 H Ã Y D Ọ N S Ẵ N 3 D Â Y D A G I Ê R U S A L E M 4 5 P H Á I X A Đ Ố C 6 S Á M H Ố I 7 Á P R A H A M 8 Đ Ố T Đ I 9 G I Ụ C L Ò N G

Slide20:

HÃY SÁM HỐI

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Giới thiệu về ông Gioan Tẩy Giả (Lc 3,1-6); 2) Lời rao giảng về sự sám hối ( Lc 3,7-10 ); 3) Lời rao giảng về Đấng Mêsia (Lc 3,11-12).

Slide24:

H : Từ “rao giảng” trong câu 1 có ý nghĩa gì?

Slide25:

T : Từ “rao giảng” trong câu 1 có nghĩa là công bố Tin Mừng (có nguồn gốc từ Cựu Ước, xem Is 61,1) và đối tượng công bố là Nước Trời hay Nước Thiên Chúa.

Slide26:

“ Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân ” (Is 61,1)

Slide27:

H: Trong truyền thống Thánh Kinh, hoang địa có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Trong truyền thống Thánh Kinh, hoang địa là nơi thuận tiện để gặp gỡ Thiên Chúa ( Gr 2,2; Đnl 8,2 ). Trong hoang địa, Đức Chúa đã nói với Môsê (Xh 3), đã lập giao ước Xinai (Xh 19).

Slide29:

Hoang địa trong đoạn Tin Mừng trên nói về thung lũng sông Giođan.

Slide30:

H : Từ “sám hối” trong câu 2 có nghĩa là gì?

Slide31:

T : Từ “sám hối” trong câu 2 có nghĩa là hối hận vì đã phạm tội , xúc phạm đến sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời dốc lòng chừa . B ao hàm ý muốn xưng nhận, sửa đổi, đền bù và quay về với Thiên Chúa .

Slide32:

H : Câu “ Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi . ” ở đoạn nào trong sách Isaia ?

Slide33:

T : Ở sách Isaia, chương 40, câu 3: “ Có tiếng hô : Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng bang cho Thiên Chúa chúng ta . ”

Slide34:

H: Qua việc mô tả ông Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, tác giả Thánh Kinh muốn ví ông như nhân vật nào trong Cựu Ước?

Slide35:

T: Qua việc mô tả ông Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, tác giả Thánh Kinh muốn ví ông như ông Êlia trong Cựu Ước (2 V 1,8: Họ trả lời: “ Đó là một người mặc áo da lông, đóng khố da. ” Vua nói: “ Đó là ông Êlia người Títbe! ”)

Slide36:

H : Những người thuộc phái Pharisêu là ai?

Slide37:

T : Đó l à những người Do thái trung thành với Lề Luật và truyền thống truyền miệng nhận từ các tiền nhân , có nguồn gốc từ dòng họ Macabê (1 Mcb 2,42).

Slide38:

H ọ là những người linh hoạt đời sống thiêng liêng của dân vào thời Chúa Giêsu . H ọ bảo vệ quyền tự quyết của dân Do t hái và rất dè dặt trong việc quan hệ với người Rôma.

Slide39:

H : Những người thuộc phái Xađốc là ai?

Slide40:

T : Đó là hậu duệ của tư tế Xađốc (1 V 2,35 ), quy tụ các gia đình tư tế giàu có. Họ chấp nhận các thói tục Hy Lạp và thích nghi với nền đô hộ Rôma .

Slide41:

H ọ nhìn nhận   Bộ Ngũ Thư , loại bỏ truyền thống khẩu truyền, không tin vào sự sống lại, sự hiện hữu của các thiên thần và sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Slide42:

H: Cụm từ “nòi rắn độc” mà ông Gioan Tẩy Giả dùng có nghĩa là gì?

Slide43:

T: Trong Thánh Kinh, rắn là loài tinh khôn quỷ quyệt (St 3), biểu tượng của sự xấu xa (Mt 12,34) và được gọi là Xatan (Kh 12,9).

Slide44:

H: Cụm từ “cơn thịnh nộ” trong câu 7 có nghĩa là gì?

Slide45:

T : Đó là cơn giận của Thiên Chúa. Ngài sẽ hạch tội con cái Israel vì những tội họ đã phạm: “ Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm (Am 3,2) .

Slide46:

H: Trong câu 10, từ “gốc cây” có ý nghĩa gì?

Slide47:

T: Trong Thánh Kinh, gốc cây là biểu trưng cho dân Israel (x. Is 6,13; Ed 31).

Slide48:

H: Trong câu 10, việc quăng vào lửa có ý nghĩa gì?

Slide49:

T: Trong Thánh Kinh, việc quăng vào lửa biểu trưng cho hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống kẻ xấu xa đến cực độ ( Am 1,4–2,5 ).

Slide50:

H: Trong câu 11, phép rửa “trong Thánh Thần và lửa” có ý nghĩa gì?

Slide51:

T: Trong Cựu Ước, lửa được dùng với ý thanh luyện (Lv 13,52; Ds 31,23; Ml 3,2-3 ), để tách biệt ( Gr   23,29) và để xét xử ( St   19,24). Vậy có thể hiểu là Chúa Thánh Thần thanh luyện như lửa .

Slide52:

H : Cụm từ “lửa không hề tắt” trong câu 12, có ý nghĩa gì?

Slide53:

T : “Lửa không hề tắt” đó chính là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã nói ở câu 7.

Slide54:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày MV CN 2 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help