CN TN 34 Năm C Lc 23,35-43

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 34 – KITÔ VUA năm C (Lc 23,35-43) Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng (Lc 23,43)

Slide2:

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! ” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “ Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! ”

Slide3:

38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái . ” 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “ Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ” 40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa , mày cũng không biết sợ!

Slide4:

Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! ” 42 Rồi anh ta thưa với Chúa Giê-su: “ Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! ” 43 Và Người nói với anh ta: “ Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ … … … … trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43).

Slide7:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 3 4 5 6 7 2. Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “ Nếu ông … … dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! ” (Lc 23,36-37).

Slide8:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 4 5 6 7 3. Rồi anh ta thưa với Chúa Giê-su: “ Ông Giê-su ơi, khi ông … … của ông, xin nhớ đến tôi! ” (Lc 23,42).

Slide9:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 5 6 7 4. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời … … : "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! ” (Lc 23,35).

Slide10:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 C Ư Ờ I N H Ạ O 5 6 7 5. Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người … … ” (Lc 23,38).

Slide11:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 C Ư Ờ I N H Ạ O 5 D O T H Á I 6 7 6. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “ Ông không phải là Đấng … sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ” (Lc 23,39).

Slide12:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 C Ư Ờ I N H Ạ O 5 D O T H Á I 6 K I T Ô 7 7. Và Người nói với anh ta: “ Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ … … … … trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

Slide13:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 C Ư Ờ I N H Ạ O 5 D O T H Á I 6 K I T Ô 7 T H I Ê N C H Ú A 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide14:

1 Đ Ư Ợ C Ở V Ớ I T Ô I 2 L À V U A 3 V À O N Ư Ớ C 4 C Ư Ờ I N H Ạ O 5 D O T H Á I 6 K I T Ô 7 T H I Ê N C H Ú A

Slide15:

Ở VỚI TÔI

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Dân chúng, các thủ lãnh và lính tráng đối với Chúa Giêsu (Lc 23, 35-38); 2) Hai tên gian phi đối với Chúa Giêsu (Lc 23, 39-43).

Slide19:

H : Cụm từ “buông lời nhạo báng” ở câu 35 được Thánh Luca mượn ở đoạn nào trong Thánh Vịnh?

Slide20:

T : Cụm từ “buông lời nhạo báng” trong câu 35 được Thánh Luca mượn trong Tv 22,8: “ T hấy con ai cũng chê cười , lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai .”

Slide21:

H: Danh hiệu vương giả của Chúa Giêsu được Thánh Luca nói đến trong cụm từ nào của đoạn Tin Mừng?

Slide22:

T: Cụm từ “ Đấng Ki-tô của Thiên Chúa ” trong câu 35 được Thánh Luca dùng để thể hiện danh hiệu vương giả của Chúa Giêsu.

Slide23:

H: Cụm từ “ được ở với tôi ” trong câu 43 có nghĩa là gì?

Slide24:

T: Cụm từ “được ở với tôi” có nghĩa là được nhận ơn cứu độ thiên sai.

Slide25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 34 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help