CN TN 30 Năm C Lc 18,9-14

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 30 năm C (Lc 18,9-14) “A i tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14b)

Slide2:

9 Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện . Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế .

Slide3:

11 Người Pharisêu đứng thẳng , nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.

Slide4:

13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “ Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Slide5:

14 Tôi nói cho các ông biết: người này , khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là … … mà khinh chê người khác (Lc 18,9).

Slide8:

1 C Ô N G C H Í N H 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Có hai người lên đền thờ … … . Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế (Lc 18,10).

Slide9:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 4 5 6 7 8 9 3. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề … … (Lc 18,10).

Slide10:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 5 6 7 8 9 4. Người Pharisêu … … , nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác (Lc 18,11a).

Slide11:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 6 7 8 9 5. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con … … … một phần mười thu nhập của con (Lc 18,12).

Slide12:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 7 8 9 6. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ … … … ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lc 18,14b).

Slide13:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 B Ị H Ạ X U Ố N G 7 8 9 7. Con … … mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con (Lc 18,12).

Slide14:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 B Ị H Ạ X U Ố N G 7 Ă N C H A Y 8 9 8. Người Pharisêu đứng thẳng, … … rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác (Lc 18,11a).

Slide15:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 B Ị H Ạ X U Ố N G 7 Ă N C H A Y 8 N G U Y Ệ N T H Ầ M 9 9. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “ Lạy Thiên Chúa, xin … … … là kẻ tội lỗi. (Lc 18,13).

Slide16:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 B Ị H Ạ X U Ố N G 7 Ă N C H A Y 8 N G U Y Ệ N T H Ầ M 9 T H Ư Ơ N G X Ó T C O N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

1 C Ô N G C H Í N H 2 C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T H U T H U Ế 4 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 5 D Â N G C H O C H Ú A 6 B Ị H Ạ X U Ố N G 7 Ă N C H A Y 8 N G U Y Ệ N T H Ầ M 9 T H Ư Ơ N G X Ó T C O N

Slide18:

CẦU NGUYỆN

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Vào đề (18,9); 2) Dụ ngôn (18,10-13); 3) Đúc kết phương châm sống (18,14).

Slide22:

H : Dụ ngôn là gì?

Slide23:

T : Dụ là tỏ rõ, ngôn là lời. Dụ ngôn là  lời được minh họa bằng hình ảnh quen thuộc để giúp người ta hiểu được một thực tế khác cao siêu, trừu tượng, đồng thời nắm được chân lý bao hàm trong ấy.

Slide24:

H: Người Do thái thường cầu nguyện tại Đền Thờ vào thời gian nào trong ngày?

Slide25:

T: Tại Đền Thờ, người Do thái có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hai khoảng thời gian thường dành cho việc cầu nguyện chung là: giờ thứ ba và giờ thứ chín (khoảng 9g sáng và 3g chiều).

Slide26:

H: Pharisêu là loại người như thế nào?

Slide27:

T: Pharisêu là những người giữ nghiêm luật Môsê đến mức chi li. Trong đó có quy tắc thanh tẩy, thuế thập phân, ăn chay. Họ tin vào Đấng Mêsia.

Slide28:

H: Công việc người thu thuế trong xã hội người Do thái ra sao? Vì sao họ bị xem thường?

Slide29:

T: Họ là những người trực tiếp định giá thuế và thu thuế muối. Sau đó bớt lại một phần và nộp số còn lại cho chính quyền. Họ lại thường xuyên tiếp xúc với đủ hạng người, cả người ngoại giáo. Vì vậy, họ bị xem là người tội lỗi và bị xa lánh do quy tắc thanh tẩy trong luật Môsê.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 30 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help