CN TN 28 Năm C Lc 17,11-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 28 năm C (Lc 17,11-19) “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)

Slide2:

11 Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!

Slide3:

14 Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch . 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn . Anh ta lại là người Samari.

Slide4:

17 Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ”. 19 Rồi Người nói với anh ta: “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh .”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin … … … chúng tôi! (Lc 17,13).

Slide7:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ … … (Lc 17,14).

Slide8:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 4 5 6 7 8 3. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà … … . Anh ta lại là người Samari (Lc 17,16).

Slide9:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 5 6 7 8 4. Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả … … đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (Lc 17,17)

Slide10:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5. Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì … người kia đâu? (Lc 17,17)

Slide11:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 7 8 6. Sao không thấy họ trở lại … … Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? (Lc 17,18)

Slide12:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 8 7. Trên đường lên Giêrusalem, … … đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê (Lc 17,11).

Slide13:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 C H Ú A G I Ê S U 8 8. Rồi Người nói với anh ta: “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã … … … ” (Lc 17,19).

Slide14:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 C H Ú A G I Ê S U 8 C Ứ U C H Ữ A A N H 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 C H Ú A G I Ê S U 8 C Ứ U C H Ữ A A N H

Slide16:

TẠ ƠN CHÚA

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1) Địa điểm (17,11); 2) Chúa Giêsu chữa lành cho mười người phong (17,12-14); 3) Chỉ có người Samari trở lại cám ơn Chúa Giêsu (17,15-18); 4) Sự liên hệ giữa đức tin và cứu độ (17,19).

Slide20:

H: Xã hội Do thái dưới thời Chúa Giêsu đối xử với người bị phong hủi ra sao?

Slide21:

T: Xã hội người Do thái thời Chúa Giêsu xem tất cả các loại bệnh là hình phạt của Thiên Chúa. Đặc biệt, bệnh phong hủi là biểu trưng của tội lỗi. Vì vậy, ai mắc bệnh này sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng. Họ được vào làng để xin ăn nhưng không được vào thành.

Slide22:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại bảo mười người phong hủi đi trình diện với các tư tế?

Slide23:

T: Chúa không chữa cho họ ngay mà thử lòng tin của họ bằng việc chính họ phải đi trình diện các tư tế tình trạng bệnh của mình. Theo quy định từ Cựu Ước (Lv 13, 9-17), các tư tế có quyền khám và tuyên bố về bệnh phong hủi.

Slide24:

H: Có mấy người từng bị phong hủi nghe lời Chúa Giêsu trình diện các tư tế?

Slide25:

T: Có chín người Do thái đi gặp các tư tế trong tình trạng bệnh được khỏi. Chỉ có một người Samari khi thấy mình khỏi bệnh liền quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Slide26:

H : Những người hết bệnh phong hủi phải đi đến đâu để trình diện tư tế?

Slide27:

T : Những người trong tình trạng bệnh được khỏi phải lên Đền Thờ Giêrusalem để trình diện các tư tế. Vì từ chỗ Chúa Giêsu chữa bệnh cho họ (phía bắc Samari) lên Đền Thờ khoảng 55 km nên chín người Do thái khỏi bệnh chỉ quan tâm đến việc trình diện tư tế mà không quan tâm đến việc nói lời tạ ơn.

Slide28:

H: Cụm từ “ Lòng tin của anh đã cứu chữa anh ” có nghĩa là gì?

Slide29:

T: Với người Samari nọ, việc được chữa lành không chỉ là khỏi bệnh phần xác mà là ơn huệ được gặp gỡ Thiên Chúa qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, đó là ơn cứu độ (x. Lc 7,22).

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 28 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help