CN TN 27 Năm C Lc 1,26-38 kính Đức Mẹ Mân Côi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ TRUYỀN TIN - NĂM C (Lc 1,26-38) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,28).

Slide2:

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Slide3:

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: " Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Slide4:

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ , vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.

Slide5:

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Slide6:

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Slide7:

36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.

Slide8:

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: " Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 1. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, … … … , vì bà đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1,30).

Slide11:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 3 4 5 6 7 2. Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một … … đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít (Lc 1,26b-27).

Slide12:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 4 5 6 7 3. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ … … … , hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,26b-28).

Slide13:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 5 6 7 4. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người … … vua Đa-vít, tổ tiên Người (Lc 1,32).

Slide14:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 N G A I V À N G 5 6 7 5. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng … … … , Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,28).

Slide15:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 N G A I V À N G 5 Đ Ầ Y Â N S Ủ N G 6 7 6. Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng … … … sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1,35).

Slide16:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 N G A I V À N G 5 Đ Ầ Y Â N S Ủ N G 6 Đ Ấ N G T Ố I C A O 7 7. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “ … , tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

Slide17:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 N G A I V À N G 5 Đ Ầ Y Â N S Ủ N G 6 Đ Ấ N G T Ố I C A O 7 V Â N G 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 T R I N H N Ữ 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 N G A I V À N G 5 Đ Ầ Y Â N S Ủ N G 6 Đ Ấ N G T Ố I C A O 7 V Â N G

Slide19:

XIN VÂNG

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bà Ê-li-sa-bét có quan hệ như thế nào với Đức Mẹ Ma-ri-a?

Slide22:

T: Bà Ê-li-sa-bét, còn gọi là I-sa-ve, là chị họ của Đức Mẹ Ma-ri-a.

Slide23:

H: Sứ thần Gáp-ri-en còn được gọi tên là gì?

Slide24:

T: Sứ thần Gáp-ri-en còn được gọi là thiên thần, thiên sứ, tổng lãnh thiên thần. Từ “ Gáp-ri-en ” có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa”.

Slide25:

H: Trong Tân Ước, Sứ thần Gáp-ri-en đã xuất hiện mấy lần?

Slide26:

Trong Tân Ước, sứ thần Gáp-ri-en đã xuất hiện 2 lần: Lần 1: báo tin cho ông Za-ca-ri-a (Lc 1,11-20). Lần 2: truyền tin cho Đức Mẹ Ma-ri-a (Lc 1,26-38).

Slide27:

H: Cụm từ “Mừng vui lên” có nghĩa là gì?

Slide28:

T: Cụm từ “Mừng vui lên” lấy ý từ Thánh vịnh mời gọi thiếu nữ Sion vui mừng nhìn ngắm Đấng Cứu Độ đến gần (Xp 3.14). Thiếu nữ Sion trong Cựu Ước là Dân Chúa. Sứ thần dùng lại cụm từ “Mừng vui lên” ý nói Đức Mẹ sẽ là thiếu nữ Sion mới.

Slide29:

H: “Đấng đầy ân sủng” là ai?

Slide30:

T: Đó chính là Đức Mẹ Maria. Theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa đổi tên cho ai thì sẽ giao cho người ấy một sứ mệnh. Sau lời chào “Kính mừng Maria”, sứ thần đã gọi tên mới của Đức Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”.

Slide31:

H: Giáo Hội đã dùng phần đầu của lời sứ thần Gáp-ri-en để đưa vào Kinh nào?

Slide32:

T: Giáo Hội đã dùng phần đầu của lời sứ thần Gáp-ri-en để đưa vào phần đầu của Kinh Kính Mừng: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.

Slide33:

H: Thông thường, Kinh Kính Mừng được chia làm ba phần, đó là những phần nào?

Slide34:

T: Đó là: - Phần 1: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. (trích phần đầu lời sứ thần Gáp-ri-en chào Đức Mẹ)

Slide35:

Phần 2: , Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su) Con lòng Bà gồm phúc lạ (trích lời bà Ê-li-sa-bét chào Đức Mẹ). Phần 3: Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. A-men. (Lời các tín hữu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho Hội Thánh.)

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của Lễ Đức Mẹ Mân Côi NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help