CN TN 22 Năm C Lc 14,1.7-14

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 22 năm C (Lc 14,1.7-14) “A i tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên ” (Lc 14,11)

Slide2:

1 Một ngày sa-bát kia, Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 "Khi anh được mời đi ăn cưới , thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,

Slide3:

9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời , thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.

Slide4:

11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. ” 12 Rồi Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.

Slide5:

13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ , và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Một ngày sa-bát kia, Chúa Giêsu … … một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người (Lc 14,1).

Slide8:

1 Đ Ế N N H À 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Khi anh được mời đi … … , thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời (Lc 14,8).

Slide9:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 4 5 6 7 8 9 3. Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ … … … trước mặt mọi người đồng bàn (Lc 14,10b).

Slide10:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 5 6 7 8 9 4. và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông … … cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối (Lc 14,9).

Slide11:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 6 7 8 9 5. Trái lại, … … … … , thì hãy vào ngồi chỗ cuối (Lc 14,10a).

Slide12:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 7 8 9 6. Khi nào ông … … ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi (Lc 14,12).

Slide13:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 Đ Ã I K H Á C H 7 8 9 7. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật … … : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại (Lc 14,14).

Slide14:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 Đ Ã I K H Á C H 7 C Ó P H Ú C 8 9 8. kẻo họ cũng … … ông, và như thế ông được đáp lễ rồi (Lc 14,12b).

Slide15:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 Đ Ã I K H Á C H 7 C Ó P H Ú C 8 M Ờ I L Ạ I 9 9. Họ không có gì … … , và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại (Lc 14,14).

Slide16:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 Đ Ã I K H Á C H 7 C Ó P H Ú C 8 M Ờ I L Ạ I 9 Đ Á P L Ễ 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

1 Đ Ế N N H À 2 Ă N C Ư Ớ I 3 Đ Ư Ợ C V I N H D Ự 4 N H Ư Ờ N G C H Ỗ 5 K H I A N H Đ Ư Ợ C M Ờ I 6 Đ Ã I K H Á C H 7 C Ó P H Ú C 8 M Ờ I L Ạ I 9 Đ Á P L Ễ

Slide18:

ĐƯỢC ĐÁP LỄ

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Hoàn cảnh ra đời của đoạn Tin Mừng ( Lc 1 4,1 ); 2) Dụ ngôn về chỗ ngồi (Lc 14, 7-11) đối với thực khách và cách cư xử đối với chủ tiệc (Lc 14,12-14).

Slide22:

H: Hoàn cảnh ra đời đoạn Tin Mừng này là gì?

Slide23:

T: Chuyện kể tại nhà một người Pharisêu, ông này đã mời khách đến dùng bữa sau buổi cử hành phụng vụ ngày sabát. Theo lệ thường, n gười khách quan trọng nhất ngồi ở giữa, người chủ ngồi bên cạnh, còn những khách khác theo tuổi mà ngồi vào. Thế nhưng có người nào đó muốn ngồi vào chỗ gần với trung tâm hơn .

Slide24:

H: Dụ ngôn chỗ ngồi có câu “ Xin ông nhường chỗ cho vị này. ” được lấy ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide25:

T: Dụ ngôn chỗ ngồi có câu “ Xin ông nhường chỗ cho vị này. ” được lấy ý từ sách Châm Ngôn trong Cựu Ước: “ 6 Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. 7 Thà được người ta bảo: “ Xin mời ông lên trên! ” còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. ” Cn (25,6-7).

Slide26:

H: Nguyên tắc cư xử của chủ tiệc đối với khách được người Do thái lấy ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide27:

T: Nguyên tắc cư xử của chủ tiệc được người Do thái dựa vào ý trong sách Lêvi: 17 "Hãy nói với A-ha-ron: Qua các thế hệ, người đàn ông nào trong dòng dõi ngươi có tật, thì không được lại gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên chúa của nó. 18 Thật vậy, bất cứ người nào có tật không được lại gần: người đui mù, què quặt, dị tướng, dị hình, 19 người bị gãy chân gãy tay, 20 gù, còi, bị đốm ở mắt, ghẻ, hắc lào, hay bị giập tinh hoàn. 21 Bất cứ người đàn ông nào trong dòng dõi tư tế A-ha-ron có tật, thì không được đến gần để tiến dâng các lễ hoả tế lên ĐỨC CHÚA; nó có tật, nó không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó (Lv 21,17-21).

Slide28:

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn nói, vào ngày sau hết, những người nghèo , những người đau khổ vì thiếu thốn sẽ hoàn toàn bình đẳng với những người khác. Nếu trên trần gian ai không muốn hiệp thông với họ, thì đã tự loại mình khỏi sự hiệp thông được thể hiện khi người lành sống lại.

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 22 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help