CN TN 18 Năm C Lc 12,13-21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 18 năm C (Lc 12,13-21) “ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)

Slide2:

13 Có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. ” 14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? ” 15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam , không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

Slide3:

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa m à u ! 18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.

Slide4:

19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ … … , không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15).

Slide7:

1 T H A M L A M 2 3 4 5 6 7 2. Có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần … … cho tôi. ” (Lc 12,13).

Slide8:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 4 5 6 7 3. mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ … … ! (Lc 12,17).

Slide9:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 5 6 7 4. mới … … rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu ! (Lc 12,17).

Slide10:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 6 7 5. Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và … … mình vào đó (Lc 12,18).

Slide11:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 7 6. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, … … nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! (Lc 12,19).

Slide12:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 D Ư X À I 7 7. Ấy kẻ nào … … của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21).

Slide13:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 D Ư X À I 7 T H U T Í C H 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide14:

LÀM GIÀU

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Một vụ kiện (12,13-15); 2) Dụ ngôn Ông phú hộ (12,16-20); 3) Nhận định kết luận của Chúa Giêsu (12,21).

Slide18:

H : Trong câu 13, tại sao có người trong đám đông nhờ Chúa Giêsu khuyên bảo người anh chia gia tài cho mình?

Slide19:

T : Người Do thái xưa có thói quen, khi gặp việc rắc rối thường tìm đến các vị thầy (rap-bi) để xin sự hướng dẫn và can thiệp. Thí dụ, việc chia gia tài trong Cựu Ước ở các sách Đnl 21,15-17; Ds 27,1-11; 36,7-9.

Slide20:

H: Từ tham lam trong đoạn văn Tin Mừng này có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Từ tham lam trong đoạn Tin Mừng này có nghĩa là sự ham muốn quá mức cần thiết. Tham lam là cội rễ sinh ra mọi điều ác, vì lòng ham muốn làm người ta lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé . (x. 1Tm 6,10)

Slide22:

H : Chúa Giêsu muốn dạy bảo điều gì qua dụ ngôn người phú hộ.

Slide23:

T : Qua dụ ngôn người phú hộ, Chúa Giêsu muốn nói rằng giá trị của cải thế gian rất mong manh. Vì thế, ai bám víu vào đó là một tính toán sai lầm.

Slide24:

H: Câu 21, nói về thu tích của cải, mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide25:

T: Việc thu tích của cải trong câu 21 mượn ý từ sách Đnl 24,17-22: cần nghĩ đến những khác, như: người nghèo, quả phụ, trẻ mồ côi, người ngụ cư…

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 18 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help