CN TN 16 Năm C Lc 10,38-42

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 16 năm C (Lc 10,38-42) “ Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. ” (Lc 10,39)

Slide2:

38 Trong khi thầy trò đi đường, Chúa Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.

Slide3:

40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ . Cô tiến lại mà nói: “ Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ”

Slide4:

41 Chúa đáp: “ Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi . ”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Trong khi thầy trò đi đường, Chúa Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ … … … đón Người vào nhà (Lc 10,38).

Slide7:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa đáp: “ Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn … … nhiều chuyện quá! (Lc 10,41).

Slide8:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 4 5 6 7 8 3. Cô có người em gái … … … Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy (Lc 10,39).

Slide9:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 5 6 7 8 4. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “ Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó … … một tay! ” (Lc 10,40).

Slide10:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 6 7 8 5. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “ Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy … … … … sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ”(Lc 10,40).

Slide11:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 K H Ô N G Đ Ể Ý T Ớ I 6 7 8 6. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ … … … … ”(Lc 10,42).

Slide12:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 K H Ô N G Đ Ể Ý T Ớ I 6 K H Ô N G B Ị L Ấ Y Đ I 7 8 7. Còn cô Mácta thì tất bật lo … … … Cô tiến lại mà nói: “ Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ” (Lc 10,40).

Slide13:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 K H Ô N G Đ Ể Ý T Ớ I 6 K H Ô N G B Ị L Ấ Y Đ I 7 V I Ệ C P H Ụ C V Ụ 8 8. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà … … Người dạy (Lc 10,39).

Slide14:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 K H Ô N G Đ Ể Ý T Ớ I 6 K H Ô N G B Ị L Ấ Y Đ I 7 V I Ệ C P H Ụ C V Ụ 8 N G H E L Ờ I 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

1 T Ê N L À M Á C T A 2 L O L Ắ N G 3 T Ê N L À M A R I A 4 G I Ú P C O N 5 K H Ô N G Đ Ể Ý T Ớ I 6 K H Ô N G B Ị L Ấ Y Đ I 7 V I Ệ C P H Ụ C V Ụ 8 N G H E L Ờ I

Slide16:

LẮNG NGHE

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1) Khung cảnh và các nhân vật (10,38-40a); 2) Đối thoại giữa Mácta và Đức Giêsu (10,40b-42).

Slide20:

H: “Làng kia” trong câu 38 có tên là gì?

Slide21:

T: Đó là làng Bêtania ở gần Giêrusalem , nơi chị em Mácta, Maria và Ladarô sinh sống (x. Ga 11,1)

Slide22:

H: Cô Maria em của cô Mácta có phải là cô Maria Mácđa la ( Lc 8,2) hay không ?

Slide23:

T: Cô Maria em của cô Mácta sinh sống làng Bêtania ở gần Giêrusalem , còn cô Maria Mácđala sinh sống tại làng Mácđala bên Biển Hồ Galilê . Hai cô Maria là hai người khác nhau .

Slide24:

H: Tư thế “ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy ” có ý nghĩa gì?

Slide25:

T: “N gồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy ” nói lên tư thế người môn đệ của Chúa.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 16 Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help