CN TN 14 Năm C Lc 10,1-12.17-20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 14 năm C (Lc 10,1-12.17-20) “A nh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Slide2:

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “ 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Slide3:

4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘ Bình an cho nhà này! ’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Slide4:

7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. ’

Slide5:

10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón , thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 ‘ Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. ’”

Slide6:

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “ Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. ” 18 Chúa Giêsu bảo các ông: “ Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời .”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Sau đó, Chúa … … bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến (Lc 10,1).

Slide9:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi … … … đi vào giữa bầy sói (Lc 10,3).

Slide10:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 4 5 6 7 8 9 3. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì … … thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia (Lc 10,7).

Slide11:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 5 6 7 8 9 4. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng … … … ai dọc đường (Lc 10,4).

Slide12:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 6 7 8 9 5. Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em … … … với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em (Lc 10,6).

Slide13:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I 6 7 8 9 6. … … những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. ’ (Lc 10,9).

Slide14:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 7 7 8 7. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta … … … , thì anh em ra các quảng trường mà nói: (Lc 10,11).

Slide15:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 9 8. ‘ Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: … … Thiên Chúa đã đến gần. ’ (Lc 10,11).

Slide16:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 9. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được … … … ” (Lc 10,20).

Slide17:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 G H I T R Ê N T R Ờ I 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 G H I T R Ê N T R Ờ I

Slide19:

ĐƯỢC SAI ĐI

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi hai người một (10,1); 2) Chúa Giêsu chỉ thị cho bảy mươi hai môn đệ (10,2-12); 3) Chúa Giêsu nhận định sau khi bảy mươi hai môn đệ trở về (10,17-20).

Slide23:

H: Cụm từ “ bảy mươi hai người khác ” trong câu 1 có nghĩa là gì ?

Slide24:

T: Cụm từ “ bảy mươi hai người khác ” ở đây là khác với Nhóm Mười Hai.

Slide25:

H: Tại sao Chúa Giêsu sai các môn đệ đi theo nhóm hai người một?

Slide26:

T: Đi từng cặp là để nâng đỡ lẫn nhau trên đường và để làm chứng ( vì Luật Môsê đòi phải có chứng của hai người đàn ông : Đnl 19,15; Ds 35,30.)

Slide27:

H: Từ “bình an” trong lời chúc của các môn đệ có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Từ gốc “bình an” là shalôm, có nghĩa là “sự đầy đủ, sự toàn vẹn”), diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động cứu độ.

Slide29:

H: Cụm từ “tên anh em đã được ghi trên trời” có nghĩa là gì?

Slide30:

T: Cụm từ này được gợi từ một hình ảnh trong Cựu Ước: quyển sách sự sống ở trên trời, ghi tên những người thuộc về dân Thiên Chúa (Xh 32,32-33; Tv 69,28; 56,9; 87,6; Is 4,3; 34,16; Đn 12,1; Ml 3,16-17; Tân Ước dùng lại: Pl 4,3; Dt 12,23;8; 20,12.15; 21,27).

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 14 Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help