CN TN 12 Lễ Mình và Máu Chúa Kitô Nam C Lc 9,11b-17

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN9 Lễ Mình và Máu Chúa Kitô năm C (Lc 9,11b-17) Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông (Lc 9,16).

Slide2:

11b Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Chúa Giêsu thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."

Slide3:

11b Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Chúa Giêsu thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."

Slide4:

13 Chúa Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một."

Slide5:

15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá , ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng , bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 . Ngày đã bắt đầu tàn. … … … đến bên Chúa Giêsu thưa Người rằng : (Lc 9,12a).

Slide8:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 . “ Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, … … chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng ” (Lc 9,12b).

Slide9:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 . Khi ấy, Chúa Giêsu nói với … … về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa (Lc 9,11b).

Slide10:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 5 6 7 8 9 10 11 4 . Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và … … những kẻ cần được cứu chữa (Lc 9,11b).

Slide11:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 6 7 8 9 10 11 5 . "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các … … nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng ” (Lc 9,12b).

Slide12:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 7 8 9 10 11 6 . Chúa Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn … … … và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này ” (Lc 9,13).

Slide13:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 8 9 10 11 7 . Chúa Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm con cá và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải … … thức ăn cho cả đám dân này ” (Lc 9,13).

Slide14:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 9 10 11 8 . Bấy giờ Chúa Giêsu … … năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông (Lc 9,16).

Slide15:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 C Ầ M L Ấ Y 9 10 11 9 . Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và … … … , ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông (Lc 9,16).

Slide16:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 C Ầ M L Ấ Y 9 H A I C O N C Á 10 11 10 . Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá , ngước mắt lên trời, dâng lời … … , bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông (Lc 9,16).

Slide17:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 C Ầ M L Ấ Y 9 H A I C O N C Á 10 C H Ú C T Ụ N G 11 11 . Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được … … … (Lc 9,17).

Slide18:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 C Ầ M L Ấ Y 9 H A I C O N C Á 10 C H Ú C T Ụ N G M Ư Ờ I H A I T H Ú N G 11 12. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide19:

1 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 2 V Ì N Ơ I 3 D Â N C H Ú N G 4 C H Ữ A L À N H 5 L À N G M Ạ C 6 N Ă M C Á I B Á N H 7 Đ I M U A 8 C Ầ M L Ấ Y 9 H A I C O N C Á 10 C H Ú C T Ụ N G M Ư Ờ I H A I T H Ú N G 11

Slide20:

MÌNH MÁU CHÚA

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng có bốn phần : 1) Sứ vụ của Chúa Giêsu (9,11b ); 2 ) Các môn đệ nhận định hoàn cảnh thực tế (9,12 ); 3 ) Chúa Giêsu đáp trả (9,13-16 ): - Lệnh thứ nhất cho Nhóm Mười Hai (câu 13 ) ; - Lệnh thứ hai cho Nhóm Mười Hai (câu 14-15 ) ;

Slide24:

- Một hành động mang tính cử hành của Chúa Giêsu (câu 16) . 4 ) Kết quả tốt đẹp (9,17 ).

Slide25:

H: Trong bài Tin Mừng trên , Thánh sử Luca dùng từ “ Nhóm Mười Hai” mấy lần ?

Slide26:

T: Trong bài Tin Mừng trên , Thánh sử Luca dùng từ “ Nhóm Mười Hai” hai lần . Thánh sử là người duy nhất kết nối “ Nhóm Mười Hai” với danh hiệu “ tông đồ ” (x. Lc 6,13). Bởi vì con số mười hai tượng trưng cho sự nối tiếp mười hai chi tộc Israel.

Slide27:

H: Việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều được báo trước trong đoạn nào của sách 2 Các Vua ?

Slide28:

T: Việc đó được báo trước trong sách 2V 4,42-44: “ Có một người từ Baan Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Êlisa nói: "Phát cho người ta ăn .”

Slide29:

Nhưng tiểu đồng hỏi ông: “ Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? ” Ông bảo: "Cứ phát cho người ta ăn! Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư. ” Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời ĐỨC CHÚA phán. ”

Slide30:

H: Câu 16 được xem là phần cử hành chính trong Thánh Lễ hiện nay, bao gồm những hành động nào của Chúa Giêsu ?

Slide31:

T: Câu 16 bao gồm năm hành động : cầm lấy , ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra , trao cho môn đệ . Bốn hành động cầm lấy , dâng lời chúc tụng, bẻ ra , trao cho môn đệ cũng được diễn tả trong các bản Tin Mừng : Mt 26,26; Mc 14,22.

Slide32:

H: Chỉ có Tin Mừng theo Thánh sử Luca diễn tả hành động “ ngước mắt lên trời ”. Hành động ấy vọng lại từ những sách nào trong Cựu Ước ?

Slide33:

T: Hành động “ ngước mắt lên trời ” có nghĩa là hướng về Thiên Chúa . Đó là cụm từ được vọng lại từ các sách : St 15,5; Đnl 4,19; G 22,26; 2 Mcb 7,28.

Slide34:

H: Những đoạn nào trong bài Tin Mừng liên quan đến hai phần chính trong Thánh Lễ ngày hôm nay?

Slide35:

T: Câu 11b cho thấy Chúa Giêu đã giảng dạy và chữa lành trước khi cho dân chúng ăn. Điều này liên quan đến phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ. Từ câu 12 cho đến hết liên quan đến phần Phụng vụ Thánh Thể trong Thánh Lễ ngày hôm nay.

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 12 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help