CN TN 11 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C Ga 16,12-15

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN CHÚA BA NGÔI năm C (Ga 16,12-15) Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,15).

Slide2:

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em . Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Slide3:

14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 . Thầy … nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide6:

C Ò N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 . Thầy còn nhiều điều phải nói với … … . Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide7:

C Ò N 2 A N H E M 3 4 5 6 7 8 9 10 3 . Mọi sự … … có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,12).

Slide8:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 5 6 7 8 9 10 4 . Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà … … cho anh em (Ga 16,14).

Slide9:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 6 7 8 9 10 5 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em … những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide10:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 7 8 9 10 6 . Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì … … mà loan báo cho anh em (Ga 16,15).

Slide11:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 8 9 10 7 . Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật … … (Ga 16,13a).

Slide12:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 9 10 8 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, … … nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide13:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 10 9 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, … … nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide14:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 T Ô N V I N H 10 10 . Thầy còn nhiều điều phải … … … … Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide15:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 T Ô N V I N H 10 N Ó I V Ớ I A N H E M 11. Chủ đề hang dọc của ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 T Ô N V I N H 10 N Ó I V Ớ I A N H E M

Slide17:

CHÚA BA NGÔI

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng có ba phần chính: 1) Câu chuyển tiếp (16,12); 2 ) Vai trò của Thần Khí (16,13-14); 3 ) Tương quan giữa Thần Khí với Chúa Cha và với Chúa Giêsu (16,15).

Slide21:

H: Cụm từ “Thần Khí sự thật” trong câu 13 dùng để nói về ai?

Slide22:

T: Cụm từ “Thần Khí sự thật” được Chúa Giêsu dùng để nói về Đấng Bảo Trợ khác , đó là Chúa Thánh Thần . (x. Ga 14,16-17)

Slide23:

H: Cụm từ “ sự thật toàn vẹn ” trong câu 13 dùng để về điều gì ?

Slide24:

T: Cụm từ “ sự thật toàn vẹn ” trong câu 13 dùng để nói về chính Chúa Giêsu (x. Ga 14,6)

Slide25:

H: Cụm từ “ những điều sẽ xảy đến ” trong câu 13 nói về điều gì ?

Slide26:

T: Cụm từ “ những điều sẽ xảy đến ” trong câu 13 dùng để nói về việc Chúa Giêsu đã , đang và sẽ làm cho mỗi người trong cuộc sống hiện tại ở ngày hôm nay.

Slide27:

H: Cụm từ “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” nói lên điều gì?

Slide28:

T: Cụm từ “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” nói lên rằng, Chúa Giêu chính là Thiên Chúa, cùng một bản tính với Chúa Cha.

Slide29:

H: Trong bài Tin Mừng này , từ “loan báo ” được Thánh Gioan dùng mấy lần ?

Slide30:

T: Trong bài Tin Mừng này , từ “loan báo ” được Thánh Gioan sử dụng ba lần ở các câu 13, 14 và 15.

Slide31:

H: Thánh Gioan dùng từ “loan báo ” vọng lại ý của những câu nào trong sách Isaia ?

Slide32:

T: Thánh Gioan dùng từ “loan báo ” vọng lại theo các câu trong sách Isaia : Is 12,4; Is 41,27; Is 42,9; Is 45,19; Is 52,7; Is 66,19.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN11 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help