CN Lễ PS6 Năm C Ga 14,23-29

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 6 PHỤC SINH năm C (Ga 14,23-29) Chúa Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

Slide2:

23 Chúa Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.

Slide3:

25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Slide4:

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi . 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: " Thầy ra đi và đến cùng anh em".

Slide5:

Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha , bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . Nhưng … … … là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy (Ga 14,26a).

Slide8:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 3 4 5 6 7 8 9 2 . … … đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy (Ga 14,23).

Slide9:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 8 9 3 . Ai … … … Thầy, thì không giữ lời Thầy (Ga 14,24a).

Slide10:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 5 6 7 8 9 4 . Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. … … … anh em không theo kiểu thế gian . Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14,27).

Slide11:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 6 7 8 9 5 . Thầy để lại … … cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian . Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14,27).

Slide12:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 7 8 9 6 . Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng … … … (Ga 14,27).

Slide13:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 Đ Ừ N G S Ợ H Ã I 7 8 9 7 . Anh em đã nghe Thầy bảo: “ … … … và đến cùng anh em” (Ga 14,28a).

Slide14:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 Đ Ừ N G S Ợ H Ã I 7 T H Ầ Y R A Đ I 8 9 8 . Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng … … , bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy (Ga 14,28b).

Slide15:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 Đ Ừ N G S Ợ H Ã I 7 T H Ầ Y R A Đ I 8 C H Ú A C H A 9 9 . Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, … … … (Ga 14,29).

Slide16:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 Đ Ừ N G S Ợ H Ã I 7 T H Ầ Y R A Đ I 8 C H Ú A C H A 9 A N H E M T I N 10 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 Đ Ấ N G B Ả O T R Ợ 2 C H Ú A G I Ê S U 3 K H Ô N G Y Ê U M Ế N 4 T H Ầ Y B A N C H O 5 B Ì N H A N 6 Đ Ừ N G S Ợ H Ã I 7 T H Ầ Y R A Đ I 8 C H Ú A C H A 9 A N H E M T I N

Slide18:

BAN BÌNH AN

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia làm ba phần: 1) Chúa Cha đến cùng  Chúa Giêsu (14,23-24); 2) Chúa Cha sai  Đấng Bảo Trợ đến (14,25-26); 3)  Chúa  Giêsu ban bình an  cho các môn đệ và ra đi (14,27-29).

Slide22:

H: Đoạn Tin Mừng này Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng. Lúc ấy có ông Giuđa Ítcariốt ở đó không?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng này là lời cáo biệt và ban bình an cho các môn đệ, lúc ấy ông Giuđa Ítcariốt đã rời khỏi phòng tiệc ly.

Slide24:

H: Trong câu 23, Chúa Giêsu nói: “ Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy ” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Ý Chúa Giêsu muốn nói, tình yêu tồn tại ở việc làm, chứ không dừng lại ở lời nói: “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘ Lạy Chúa! lạy Chúa! ’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi ” (Mt 7,21).

Slide26:

H: Chữ “ lời ” trong câu 23 và 24 có ý nghĩa gì ?

Slide27:

T: Với người Do thái , “lời” (logos) có tính cụ thể; “lời” diễn tả hữu thể thâm sâu, chính bản thân con người . Vì vậy , “ lời ” trong câu 23 và 24 nghĩa là chính Chúa Giêsu .

Slide28:

H: Từ “ bình an” trong câu 27 có nghĩa là gì ?

Slide29:

T: Từ “ bình an” trong câu 27 không phải là lời chào thông thường, mà là ân ban cứu độ. Từ “ bình an” mang nghĩa ẩn dụ để diễn tả các phương diện khác nhau của ân huệ lớn lao mà Chúa Giêsu đã mang từ Chúa Cha đến cho con người.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN6 Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help