CN Lễ PS5 Năm C Ga 13,31-33a.34-35

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 5 PHỤC SINH năm C (Ga 13,31-33a.34-35) Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

Slide2:

31 Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu nói: " Giờ đây , Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.

Slide3:

34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. ”

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu nói: “ … … , Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người (Ga 13,31).

Slide6:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 3 4 5 6 7 8 9 2 . Nếu … … được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người (Ga 13,32).

Slide7:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 4 5 6 7 8 9 3 . ... Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người , ... Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người (Ga 13,32).

Slide8:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 5 6 7 8 9 4 . Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người , thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp … … Người (Ga 13,32).

Slide9:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 6 7 8 9 5 . Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, … còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi (Ga 13,33).

Slide10:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 7 8 9 6 . Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giêsu nói: "Giờ đây, … … được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người (G a 13,31).

Slide11:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 C O N N G Ư Ờ I 7 8 9 7 . Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy … … nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (G a 13,34).

Slide12:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 C O N N G Ư Ờ I 7 Y Ê U T H Ư Ơ N G 8 9 8 . Thầy ban cho anh em một … … … là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (G a 13,34).

Slide13:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 C O N N G Ư Ờ I 7 Y Ê U T H Ư Ơ N G 8 Đ I Ề U R Ă N M Ớ I 9 9 . … … sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau (G a 13,35).

Slide14:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 C O N N G Ư Ờ I 7 Y Ê U T H Ư Ơ N G 8 Đ I Ề U R Ă N M Ớ I 9 M Ọ I N G Ư Ờ I 10 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

1 G I Ờ Đ Â Y 2 T H I Ê N C H Ú A 3 N Ế U T H Ì 4 T Ô N V I N H 5 T H Ầ Y 6 C O N N G Ư Ờ I 7 Y Ê U T H Ư Ơ N G 8 Đ I Ề U R Ă N M Ớ I 9 M Ọ I N G Ư Ờ I

Slide16:

YÊU THƯƠNG

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay có thể chia làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia làm ba phần: 1) Việc tôn vinh (13,31-32); 2) ( Chuẩn bị ) ra đi (13,33); 3) Ban Điều Răn Mới (13,34-35).

Slide20:

H: Câu “ Giờ đây, Con Người được tôn vinh ” có ý nghĩa gì?

Slide21:

T: Qua câu “Giờ đây, Con Người được tôn vinh”, Chúa Giêsu muốn báo trước cuộc khổ nạn bắt đầu, Con Người – chính Chúa Giêsu – sẽ tìm được sự sống trong cái chết (sinh thì).

Slide22:

H: Trong câu 31, từ “Con Người” được Chúa Giêsu dùng với ý gì?

Slide23:

T: Trong câu 31, Chúa Giêsu dùng từ Con Người để nói rằng mình chính là Đấng Thiên Sai, Đấng Mêsia.

Slide24:

H: Câu “ Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người ” có nghĩa là gì ?

Slide25:

T: Câu “ Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người ” có ý nói : - Thiên Chúa được Chúa Giêsu tôn vinh bằng sự vâng phục của Người; - Thiên Chúa đã mạc khải vinh quang của Ngài qua Chúa Giêsu.

Slide26:

H: Câu “ một ít lâu nữa thôi ” là công thức thường được dung trong các sách nào của Cựu Ước ?

Slide27:

T: Câu “ một ít lâu nữa thôi ” là công thức để nói rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa là ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến , thường thấy trong cách sách : - Is 10, 25: V ì chỉ còn chút ít, chút ít nữa thôi , Ta sẽ hết giận ngươi, nhưng cơn thịnh nộ của Ta sẽ tiêu diệt nó . - Gr 51, 33: 33 Quả vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh , Thiên Chúa Israel phán như sau : Cô gái Babylon như sân phơi, vào thời đạp lúa; chẳng còn bao lâu , mùa gặt sẽ đến với cô .

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN5 Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help