CN Lễ PS3 Năm C Ga 21,1-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 3 PHỤC SINH năm C (Ga 21,1-19) Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con (Ga 21,11).

Slide2:

1 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Simôn Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Slide3:

4 Khi trời đã sáng , Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. 5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không." 6 Người bảo các ông: " Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá .

Slide4:

7 Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

Slide5:

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Chúa Giêsu bảo các ông : "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" 11 Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Chúa Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa.

Slide6:

13 Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. 15 Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: " Thưa Thầy có , Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."

Slide7:

16 Người lại hỏi: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.

Slide8:

18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy.”

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 . Sau đó, … … lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1).

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 . Khi … … … , Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu (Ga 21,4).

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 . Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì … … … … (Ga 21,6b).

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 5 6 7 8 9 10 11 4 . Người bảo các ông: “ … … … xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." (Ga 21,6a).

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 6 7 8 9 10 11 5 . Người môn đệ được Chúa Giêsu … … nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" (Ga 21,7a).

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 7 8 9 10 11 6 . Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" … … … "Chúa đó!", ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển (Ga 21,7).

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 8 9 10 11 7 . Chúa Giêsu … … … : "Đem ít cá mới bắt được tới đây!“ (Ga 21,10).

Slide17:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 9 10 11 8 . Đó là … … … Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết (Ga 21,14).

Slide18:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 L Ầ N T H Ứ B A 9 10 11 9 . Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: “ … … … , Thầy biết con yêu mến Thầy ” (Ga 21,15a).

Slide19:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 L Ầ N T H Ứ B A 9 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 10 11 10 . Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi … … … : "Anh có yêu mến Thầy không? ” (Ga 21,17a).

Slide20:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 L Ầ N T H Ứ B A 9 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 10 T Ớ I B A L Ầ N 11 11 . Người lại hỏi: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con … … Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy ”(Ga 21,16a).

Slide21:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 L Ầ N T H Ứ B A 9 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 10 T Ớ I B A L Ầ N 11 Y Ê U M Ế N 12 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide22:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 T R Ờ I Đ Ã S Á N G 3 L Ư Ớ I Đ Ầ Y N H Ữ N G C Á 4 C Ứ T H Ả L Ư Ớ I 5 T H Ư Ơ N G M Ế N 6 V Ừ A N G H E N Ó I 7 B Ả O C Á C Ô N G 8 L Ầ N T H Ứ B A 9 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 10 T Ớ I B A L Ầ N 11 Y Ê U M Ế N

Slide23:

HÃY THEO THẦY

Slide24:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide25:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể được chia làm mấy phần?

Slide26:

T: Bài Tin Mừng này có hai phần chính : 1) Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trên bờ hồ (c 1-14 ): - Cảnh đánh cá ( c 1-8), - Bữa ăn trên bờ biển ( c 9-13), - Nhận xét (c 14 ); 2) Chúa Giêsu Phục Sinh nói với Phêrô (c 15-19 ): - Chúa Giêsu phục quyền và giao nhiệm vụ cho Phêrô ( c 15-17), - Chúa Giêsu nói về số phận của Phêrô (cc. 18-19).

Slide27:

H: Nước của biển hồ Tibêria là nước mặn hay nước ngọt?

Slide28:

T: Biển hồ Tibêria là hồ nước ngọt lớn nhất Israel, dài khoảng 21km, rộng khoảng 13km, chiều sâu tối đa 43m. Tùy theo địa lý, biển hồ còn có tên gọi khác là biển hồ Galilê , biển hồ Ghênêsaret . Hồ ở độ sâu 209 mét so với mực nước biển – đây là hồ nước ngọt thấp nhất trên Trái Đất .

Slide29:

Biển hồ Tibêria

Slide30:

Biển hồ G ennesaret

Slide31:

H: Trong câu 3, tại sao người ta lại đánh cá ban đêm mà không đánh cá ban ngày ?

Slide32:

T: Trên Biển hồ Galilê , người ta thường đánh cá ban đêm để có kết quả tốt hơn ban ngày ; vả lại cá bắt được ban đêm sẽ còn tươi để bán vào lúc sáng sớm .

Slide33:

H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho bao nhiêu môn đệ?

Slide34:

T: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho bảy môn đệ: ông Phêrô, ông Tôma, ông Nathanaen, các con ông Dêbêđê (ông Giacôbê và ông Gioan) và hai người khác nữa (x Ga 21,2).

Slide35:

H: Trong câu 6, Chúa Giêsu nói: “ Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền …” có ý nghĩa gì?

Slide36:

T: Vì theo truyền thống, bên phải là bên tốt lành. Thí dụ: “ Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái ” (Mt 25,33).

Slide37:

Tác giả Tin Mừng muốn nhấn mạnh sự vâng lời Chúa cách tuyệt đối qua việc đưa lưới qua bên phải mạn thuyền và đánh cá vào lúc ban ngày thay vì ban đêm .

Slide38:

H: Trong câu 11, số cá đếm được 153 con, có ý nghĩa gì?

Slide39:

T: Theo truyền thống Do Thái thời ấy, người ta chỉ mới xác định được 153 loài cá. Vậy, thánh sử Gioan dùng số 153 với ý chỉ Chúa Giêsu muốn đưa vào Hội Thánh (lưới) tất cả mọi người (153 con cá).

Slide40:

H: Trong câu 14 nói “đ ó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ ” , vậy đó là những lần nào ?

Slide41:

T: Tin Mừng theo Thánh Gioan nói về ba lần Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ , đó là : - Lần 1: 20,19-23; - Lần 2: 20, 26-29; - Lần 3: 21, 1-23.

Slide42:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi ông Phêrô đến ba lần : “Con có yêu mến Thầy không ?”

Slide43:

T: Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần là : - Để tha việc ba lần ông Phêrô chối Người . - Theo công thức pháp lý thời ấy , việc lặp lại ba lần trước các người chứng chính là thủ tục kết giao một việc gì đó .

Slide44:

Như vậy , Chúa Giêsu lặp lại ba lần câu hỏi để cho nói rằng ông Phêrô đã được chính thức trao nhiệm vụ chăn dắt tất cả đàn chiên của Người .

Slide45:

Nhà thờ Quyền tối thượng của thánh Phêrô t ại Tabgha, trên bờ bắc của Biển hồ Galilee, Israel. Nhà thờ này tưởng niệm việc Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo hội cho T hánh Phêrô .

Slide46:

Cung thánh n hà thờ Quyền tối thượng của thánh Phêrô t ại Tabgha, trên bờ bắc của Biển hồ Galilee, Israel. Trước bàn thờ chính có khối đá gọi là "Mensa Christi" (bàn của Chúa Kitô). Theo truyền thống , Chúa Giêsu đã nướng cá trên than và dọn ra cùng với bánh cho các tông đồ ăn ở trên phiến đá này, khi Người hiện ra cùng các ông lần thứ ba sau khi phục sinh ( Ga 21 , 9- 19 ).

Slide47:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN3 PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help