CN Lễ PS2 Năm C Ga 20,19-31

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 2 PHỤC SINH năm C (Ga 20,19-31) Ông Tô-ma thưa Người: “ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ”(Ga 20,28).

Slide2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: " Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Slide3:

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Slide4:

24 Một người trong Nhóm Mười Hai , tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người , nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Slide5:

26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

Slide6:

28 Ông Tô-ma thưa Người: “ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ” 29 Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ” 30 Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người .

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 1 . Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em! ” (Ga 20,19).

Slide9:

1 B Ì N H A N 2 3 4 5 6 2 . Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, … … cũng sai anh em ” (Ga 20,21).

Slide10:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 4 5 6 3 . Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy … .. . (Ga 20,22).

Slide11:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 5 6 4 . Một người trong … … … , tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến (Ga 20,24).

Slide12:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 6 5 . Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh … … … , nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin. ” (Ga 20,25).

Slide13:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 Ở T A Y N G Ư Ờ I 6 6 . Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ … … (Ga 20,31).

Slide14:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 Ở T A Y N G Ư Ờ I 6 D A N H N G Ư Ờ I 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 Ở T A Y N G Ư Ờ I 6 D A N H N G Ư Ờ I

Slide16:

BÌNH AN

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể được chia làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có ba phần: 1) Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ , không có ông Tôma (Ga 20,19-23 ); 2) Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và ông Tôma (Ga 20,24-29); 3) Tóm tắt mục tiêu sứ mạng của Chúa Giêsu (20,30-31).

Slide20:

H: Trong bài Tin Mừng, cụm từ “bình an cho anh em” đã được Chúa Giêsu nói mấy lần?

Slide21:

T: Ba lần: hai lần trong lúc CGS hiện ra lần thứ nhất (câu 19 và 21) và một lần vào lúc CGS hiện ra lần thứ hai (câu 26).

Slide22:

H: Trong bài Tin Mừng, giữa hai lần Chúa Giêsu hiện ra cách nhau mấy ngày?

Slide23:

T: Tám ngày.

Slide24:

H: Việc Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ (c22), gợi nhớ đến sự kiện nào trong sách Sáng Thế?

Slide25:

T: Gợi nhớ đến sự kiện Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật (St 2,7 ).

Slide26:

H: Thánh Tôma đã tuyên xưng danh hiệu vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, đó là gì?

Slide27:

T: Đó là danh hiệu “Thiên Chúa” .

Slide28:

H: Thánh Gioan đã dùng lời tuyên xưng của Thánh Tôma để đưa vào lời tựa của Tin Mừng, đó là cụm từ nào?

Slide29:

T: Đó là Ngôi Lời là Thiên Chúa . “ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa . ” (Ga 1,1)

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 2 PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help