CN Lễ PS1 Năm C Lc 24,1 – 12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN LỄ PHỤC SINH năm C (Lc 24,1 – 12) Ô ng Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra (Lc 24,12).

Slide2:

1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. 4 Họ còn đang phân vân , thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói , đứng bên họ.

Slide3:

5 Đang lúc các bà sợ hãi , cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 6 Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, 7 là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. ”

Slide4:

8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa Giê-su đã nói. 9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10 Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy.

Slide5:

11 Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin . 12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Họ còn đang … … , thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide8:

1 P H Â N V Â N 2 3 4 5 6 7 8 2 . Đang lúc các bà … … , cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (Lc 24,5)

Slide9:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 4 5 6 7 8 3 . Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông … … … … , đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide10:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 5 6 7 8 4 . Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là … … phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. ” (Lc 24,6b-7).

Slide11:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5 . Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa … đã nói ( Lc 24,8).

Slide12:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 7 8 6 . Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm … … và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy ( Lc 24,9).

Slide13:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 8 7 . Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên … … ( Lc 24,11).

Slide14:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 8 . Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những … … thôi ( Lc 24,12).

Slide15:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 K H Ă N L I Ệ M 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide16:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 K H Ă N L I Ệ M

Slide17:

PHỤC SINH

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay có mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có bốn phần: 1) Các phụ nữ đi ra mộ (24,1-3); 2) Hai người đàn ông thông tin cho các bà (24,4-8); 3) Các phụ nữ báo tin cho Nhóm Mười Một (24,9-10a); 4) Nhóm Mười Một phản ứng trước các lời của các bà (24,10b-12).

Slide21:

H: Cụm từ “ hai người đàn ông y phục sáng chói ” trong câu 4 có ý nghĩa gì ?

Slide22:

T: Cụm từ “ hai người đàn ông ” ý nói hai người làm chứng theo luật Môsê (x. Đnl 19,15). Cụm từ “y phục sang chói ” ý nói từ trời xuống . Vậy , cụm từ “ hai người đàn ông y phục sang chói ” có ý nói trời cao đã gửi thiên sứ xuống để làm sáng tỏ mầu nhiệm sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô .

Slide23:

H: Phục Sinh là ngày lễ gì?

Slide24:

T: Phục Sinh là ngày lễ mừng biến cố Đức Kitô Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết và được mai táng trong mồ (x. 1Cr 15,1-8). Đây là lễ quan trọng nhất và là trọng tâm của năm Phụng Vụ.

Slide25:

H: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ lúc nào và kết thúc vào lúc nào?

Slide26:

T: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ đêm thứ Bảy Tuần Thánh với nghi thức Canh Thức (Vọng) Phục Sinh và kết thúc và kinh chiều II ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Slide27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help