CN MC2 Nam C - Lc 9,28b-36 (Chúa Giêsu Hiển Dung)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN2 MÙA CHAY năm C (Lc 9,28b-36) T ừ đám mây có tiếng phán rằng: “ Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! ” ( Lc 9,35)

Slide2:

Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô , Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa .

Slide3:

30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển , và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem .

Slide4:

32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu , và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!

Slide5:

Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê , và một cho ông Êlia ." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.

Slide6:

35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn , hãy vâng nghe lời Người! " 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu . Còn các môn đệ thì nín thinh , và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông … , Gioan và Giacôbê (Lc 9,28b).

Slide9:

1 P H Ê R Ô 2 3 4 5 6 7 8 2 . Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh … … (Lc 9,29).

Slide10:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 4 5 6 7 8 3 . Hai vị hiện ra, rạng ngời … … , và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem (Lc 9,31).

Slide11:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 5 6 7 8 4 . Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy … … của Chúa Giêsu , và hai nhân vật đứng bên Người (Lc 9,32).

Slide12:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 6 7 8 5 . "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con … … ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê , và một cho ông Êlia (Lc 9,33b).

Slide13:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 7 8 6 . Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được … … … , hãy vâng nghe lời Người! ” (Lc 9,35).

Slide14:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 8 7 . Còn các môn đệ thì … … , và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy (Lc 9,36b).

Slide15:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 N Í N T H I N H 8 8 . Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình … … (Lc 9,36a).

Slide16:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 N Í N T H I N H 8 C H Ú A G I Ê S U 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 N Í N T H I N H 8 C H Ú A G I Ê S U

Slide18:

HIỂN DUNG

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng có ba phần chính: 1) Lc 9, 28b: bối cảnh của cuộc hiển dung ; 2) Lc 9, 29-35: cuộc hiển dung; 3) Lc 9, 36: kết thúc cuộc hiển dung.

Slide22:

H: Trong sách Xuất hành, có một biến cố trên núi Sinai tiên trưng cho biến cố biến hình của Chúa Giêsu, đó là biến cố gì?

Slide23:

T: Đó là biến cố vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trước mắt con cái Israel - ý muốn nói thời gian cần thiết để thanh tẩy trước khi vào Nước Trời (x. Xh 24,16).

Slide24:

H: Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ nào đi với Người lên ngọn núi cao trong biến cố biến hình?

Slide25:

T: Đó là các ông: Phêrô, Giacôbê và Gioan . Các động từ “lên núi”, “đem theo” cho thấy chúng ta sẽ không vào được Nước Trời nếu không được Chúa Giêsu “đem theo” và cùng đi với Người.

Slide26:

H: Trong biến cố biến hình, ông Môsê tượng trưng cho điều gì?

Slide27:

T: Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật – Giao Ước cũ. Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Môsê mới – Giao Ước mới. Theo Xh 2,10, Môsê có nghĩa là được cứu vớt khỏi nước.

Slide28:

H: Trong biến cố biến hình, ông Êlia tượng trưng cho điều gì?

Slide29:

T: Ông Êlia tượng trưng cho các ngôn sứ. Êlia là từ ghép của Êli và Yahu nghĩa là Thiên Chúa của tôi chính là Đức Chúa (Giavê). Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Êlia mới.

Slide30:

H: Tại sao đám mây trong câu 34 lại làm các môn đệ hoảng sợ ?

Slide31:

T: Bởi vì trong Cựu Ước , đám mây thường đi liền với cuộc thần hi ệ n (x. Xh 16,10; 19,9.16; 24,15-16; Lv 16,2; Ds 11,25) và được coi như nơi ở của Thiên Chúa .

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 2 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help