CN TN 06 Năm C Lc 6,17.20-26

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 6 năm C ( Lc 6,17.20-26) "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói . ” ( Lc 6,25a)

Slide2:

17 Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn... 20 Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: " Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

Slide3:

21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét , khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa . 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa , vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

Slide4:

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi . 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói . " Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than . 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Tại đó, đông đảo … … của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn... ( Lc 6,17b).

Slide7:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 2 . Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ … … như thế ( Lc 6,23).

Slide8:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 4 5 6 7 3 . Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì … … sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười ( Lc 6,21).

Slide9:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 5 6 7 4 . Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “ … … anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em ( Lc 6,20).

Slide10:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 P H Ú C C H O 5 6 7 5 . Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta … … , khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa ( Lc 6,22).

Slide11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 P H Ú C C H O 5 O Á N G H É T 6 7 6 . Ngày đó, anh em hãy vui mừng … … , vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế ( Lc 6,23).

Slide12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 P H Ú C C H O 5 O Á N G H É T N H Ả Y M Ú A 6 7 7 . Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ … … ( Lc 6,25).

Slide13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 P H Ú C C H O 5 O Á N G H É T N H Ả Y M Ú A 6 7 K H Ó C T H A N 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ố I X Ử 3 T H I Ê N C H Ú A 4 P H Ú C C H O 5 O Á N G H É T N H Ả Y M Ú A 6 7 K H Ó C T H A N

Slide15:

MỐI PHÚC

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng có ba phần chính: 1) Lc 6, 17: khung cảnh và nhân vật ; 2) Lc 6, 20-23: các mối phúc ; 3) Lc 6, 24-26: các mối họa .

Slide19:

H: Cụm từ “ Phúc cho ” trong các câu 21, 22, 23 có ý nghĩa gì ?

Slide20:

T: Cụm từ “ Phúc cho ” trong các câu 21, 22, 23 đồng nghĩa với từ “ phúc thay ”, nghĩa là “ được Thiên Chúa chiếu cố ”. Lấy ý từ sách Huấn Ca 26,1: “ Phúc thay ai cưới được vợ hiền , tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi ”.

Slide21:

H: Trong Tin Mừng theo Thánh Luca có bao nhiêu mối phúc ?

Slide22:

T: Trong Tin Mừng theo Thánh Luca có 4 mối phúc : 1. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em (c 20). 2. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no l ò ng (c21).

Slide23:

3. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười (c 21). 4. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa (c22).

Slide24:

H: Chúa Giêsu muốn nói gì qua các mối phúc ?

Slide25:

T: Qua các mối phúc , Chúa Giêsu đưa ra thông điệp , t ất cả mọi người đều phải đặt niềm hy vọng và tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới làm cho mọi niềm tin được thực hiện , mọi cậy trông được thỏa mãn.

Slide26:

H: Trong Tin Mừng theo Thánh Luca có bao nhiêu mối họa ?

Slide27:

T: Trong Tin Mừng theo Thánh Luca có 4 mối họa , tương ứng với 4 mối phúc : 1. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có ( c 24 ): Mối họa thứ nhất song song với mối phúc thứ nhất.

Slide28:

2. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê ( c 25 ): Mối họa này song song với mối phúc thứ hai . 3 . Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười ( c 25 ): Mối họa thứ ba này song song với mối phúc thứ ba.

Slide29:

4. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng ( c 26 ): Mối họa thứ tư này song song với mối phúc cuối cùng.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN6 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help