CN TN 04 Năm C Lc 4,21-30 (Chúa Giêsu thất bại tại Nadaret)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 4 năm C (Lc 4, 21-30) Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. ( Lc 4,29b-30)

Slide2:

2 1 Người bắt đầu nói với họ: “ Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. ” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người .

Slide3:

23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! " 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Slide4:

25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a , khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.

Slide5:

27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch , mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.

Slide6:

29 Họ đứng dậy , lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 1 . Người bắt đầu nói với họ: “ Hôm nay … … … lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. ” (Lc 4,21)

Slide9:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M 2 3 4 5 6 2 . Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra … … … (Lc 4, 22).

Slide10:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M T Ừ M I Ệ N G N G Ư Ờ I 2 3 4 5 6 3 . Người nói với họ: "Hẳn là … … muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! (Lc 4, 23a).

Slide11:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M T Ừ M I Ệ N G N G Ư Ờ I 2 3 C Á C Ô N G 4 5 6 4 . "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào … … … , khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn (Lc 4, 25-26).

Slide12:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M T Ừ M I Ệ N G N G Ư Ờ I 2 3 C Á C Ô N G 4 T H Ờ I Ô N G Ê L I A 5 6 5 . Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào … … , mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” (Lc 4, 27).

Slide13:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M T Ừ M I Ệ N G N G Ư Ờ I 2 3 C Á C Ô N G 4 T H Ờ I Ô N G Ê L I A 5 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 6 6 . … … … , lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi (Lc 4, 29-30).

Slide14:

1 Đ Ã Ứ N G N G H I Ệ M T Ừ M I Ệ N G N G Ư Ờ I 2 3 C Á C Ô N G 4 T H Ờ I Ô N G Ê L I A 5 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 6 H Ọ Đ Ứ N G D Ậ Y 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

NGÔN SỨ

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng có ba phần chính: - Lc 4, 21-22: hưởng ứng tích cực của cử tọa đối với lời Chúa Giêsu nói; - Lc 4, 23-27: Chúa Giêsu xác định sứ vụ của Người; - Lc 4, 28-30: phản ứng chống đối của dân chúng qua thái độ tìm cách loại trừ Chúa Giêsu.

Slide19:

H: N gôn sứ là những ai?

Slide20:

T: Ngôn sứ hay tiên tri, là những người được Thiên Chúa gọi làm sứ giả, nhân danh Chúa để nói và chuyển đạt ý định của Ngài, đôi khi báo trước việc sẽ xảy ra cho dân Ngài.

Slide21:

H: Câu “ không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình ” có nghĩa là gì?

Slide22:

T: Có nghĩa là ngôn sứ không đối xử tốt với quê hương mình hơn là với người ngoài bởi vì người ở quê hương không có lòng tin và tâm hồn họ không sẵn sàng đón nhận như người ngoài quê hương.

Slide23:

H: Câu “ vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng ” được trích từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide24:

T: Câu “ vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng ” được trích từ sách 1V 17-18 (Cơn đại hạn).

Slide25:

H: Câu “ nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. ” được trích dẫn trong sách nào của Cựu Ước?

Slide26:

T: Câu “ nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. ” được trích trong đoạn 1V 17,7-24.

Slide27:

H: Câu “ mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi. ” được trích dẫn trong sách nào của Cựu Ước?

Slide28:

T: Câu “ mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi. ” được trích trong sách 2V 5, 1-19.

Slide29:

H: Câu “ Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi . ” có ý nói như thế nào?

Slide30:

T: Câu “ Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. ” không khẳng định đó là một phép lạ mà Thánh Luca muốn nói Chúa Giêsu còn phải tiếp tục công việc rao giảng và chữa lành. Con đường Chúa đi chỉ kết thúc tại Giêrusalem mà thôi.

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN4 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help