CN TN 02 Năm C Ga 2,1-11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 2 năm C (Ga 2,1-11) Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người (Ga 2,11)

Slide2:

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê . Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu . 2 Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự .

Slide3:

3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với Người: “ Họ hết rượu rồi. ” 4 Chúa Giêsu đáp: “ Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. ”

Slide4:

5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “ Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. ” 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái , mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.

Slide5:

7 Chúa Giêsu bảo họ: “ Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: “ Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. ” Họ liền đem cho ông.

Slide6:

9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra , còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “ Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn.

Slide7:

Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. ” 11 Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 . Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời … … (Ga 2,2).

Slide10:

1 T H A M D Ự 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 . … … thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với Người: “ Họ hết rượu rồi ” (Ga 2,3).

Slide11:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 . … … Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ”(Ga 2,5).

Slide12:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 . Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana … … . Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu (Ga 2,1).

Slide13:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 6 7 8 9 10 11 12 5 . Còn anh, … … … rượu ngon mãi cho đến bây giờ. ” (Ga 2,10b).

Slide14:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 7 8 9 10 11 12 6 . Ở đó có đặt sáu … … dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái , mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước (Ga 2,6).

Slide15:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 8 9 10 11 12 7 . Chúa Giêsu bảo họ: “ Các anh … … … vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng (Ga 2,7).

Slide16:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 9 10 11 12 8 . Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu … … … , còn gia nhân đã múc nước thì biết) (Ga 2,9).

Slide17:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 10 11 12 9 . “ Ai ai … … rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn (Ga 2,10a).

Slide18:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 C Ũ N G T H Ế T 10 11 12 10 . Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và … … … … của Người (Ga 2,11a).

Slide19:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 C Ũ N G T H Ế T 10 B À Y T Ỏ V I N H Q U A N G 11 12 11 . … … đáp: “ Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến ” (Ga 2,4).

Slide20:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 C Ũ N G T H Ế T 10 B À Y T Ỏ V I N H Q U A N G 11 C H Ú A G I Ê S U 12 12 . Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ … … vào Người (Ga 2,11).

Slide21:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 C Ũ N G T H Ế T 10 B À Y T Ỏ V I N H Q U A N G 11 C H Ú A G I Ê S U 12 Đ Ã T I N 13 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide22:

1 T H A M D Ự 2 K H I T H Ấ Y 3 T H Â N M Ẫ U 4 M I Ề N G A L I L Ê 5 A N H L Ạ I G I Ữ 6 C H U M Đ Á 7 Đ Ổ Đ Ầ Y N Ư Ớ C 8 T Ừ Đ Â U R A 9 C Ũ N G T H Ế T 10 B À Y T Ỏ V I N H Q U A N G 11 C H Ú A G I Ê S U 12 Đ Ã T I N

Slide23:

DẤU LẠ ĐẦU TIÊN

Slide24:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide25:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide26:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1) Khung cảnh và nhân vật (2,1-3); 2 ) Các cuộc đối thoại (2,4-8); 3) Dấu lạ (2,9-11).

Slide27:

H: Cụm từ “Ngày thứ ba” làm chúng ta liên tưởng đến điều gì ?

Slide28:

T: Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu (x. Ga 2,19-22).

Slide29:

H: Theo tập tục, tiệc cưới của người Do-thái kéo dài trong bao lâu?

Slide30:

T: Kéo dài trong ba ngày, nếu là tiệc cưới của quả phụ tái giá và kéo dài trong một tuần với đám cưới thông thường.

Slide31:

H: Câu Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” có ý như thế nào?

Slide32:

T: Đó không phải là câu ghi nhận sự kiện mà là lời thỉnh cầu cách kín đáo của Đức Mẹ với Chúa Giêsu.

Slide33:

H: Trong Cựu Ước, rượu được dùng để biểu trưng cho điều gì?

Slide34:

T: Trong Cựu Ước, rượu được dùng để biểu trưng cho Lời Chúa. (x. Gr 23,9 và Cn 9,5)

Slide35:

H: Câu nói “ Giờ của tôi chưa đến ” có nghĩa là gì ?

Slide36:

T: Đó là Giờ Khổ Nạn - Phục Sinh của Chúa Giêsu chưa đến, vì Lời mạc khải là Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô còn mới bắt đầu rao giảng.

Slide37:

H: Câu Đức Mẹ nói với gia nhân: “ Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ” có ý nghĩa gì ?

Slide38:

T: Điều đó cho thấy, Đức Mẹ tin rằng Chúa Giêsu sẽ làm điều gì đó để đáp lại lời thỉnh cầu của Mẹ.

Slide39:

H: Việc Chúa Giêsu làm cho nước đựng trong sáu chum dùng vào việc thanh tẩy hóa thành rượu, nói lên điều gì ?

Slide40:

T: Nước trong chum dùng vào việc thanh tẩy đã được Chúa Giêsu hóa nên rượu mới để thay thế cho rượu cũ đã hết, nói lên Luật mới của Chúa sẽ làm trọn vẹn Luật Môsê cũ khi đến Giờ mà Chúa từ bỏ thế gian này về với Chúa Cha.

Slide41:

H: Hai cụm từ “đổ đầy nước vào chum” và “đổ đầy tới miệng” có ý nghĩa gì?

Slide42:

T: Điều đó nói lên sự trọn vẹn, sự viên mãn của rượu mới hay của Luật mới mà Chúa Giêsu sẽ ban cho những ai tin vào người – hình ảnh của đầy tớ tin và đổ nước vào chum.

Slide43:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN2 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help